Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Никола Огненовски

15/12/2017

Почитувани,

Во врска со Предлог - Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, Македонски Телеком Ви доставува предлог измени и дополнувања на истиот во приложениот документ. Македонски Телеком АД Скопје предлага бришење на точка 41 од став 1 на членот 181 од причина што истата референцира на членот 175 од Законот за електронските комуникации која согласно измената предложена во член 3 на Предлог - Законот се брише. Дополнително, со цел да се овозможи напредок во користењето на услугите на информатичкото општество потребно е олеснување во однос на склучувањето на претплатничките договори и начинот на комуникација со претплатниците на електронските комуникациски услуги.


Со почит,
Никола Огненовски
Македонски Телеком АД Скопје

Александар Николов

14/12/2017

Во прикачениот документ дадени се детални коментари на предложениот закон од страна на пет граѓански организации.
Прикачен документ на коментарот 86_Komentari_-_predlog-zakon_za_izmenuvanje_na_ZEK1985597723.docx

Даниел Лалков

14/12/2017

Во Член 186 став 1
1) не започне со производство на електрична енергија во рок од една година од денот на добивање на одобрението за градење на фотонапонска електрана, односно во рок од три години од денот на добивање на одобрението за градење на електрана која користи друг вид обновлив извор на енергија `

Мислам дека оваа точка треба да се ПРОМЕНИ во

1) не започне со производство на електрична енергија во рок од една година од денот на добивање на ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРЕМИЈА ОД фотонапонска електрана, односно во рок од три години од денот на добивање на одобрението за градење на електрана која користи друг вид обновлив извор на енергија

Поради тоа што некои инвеститори веќе имаат добиено градежни дозволи а од друга страна поради исполнувањето на квотата утврдена во уредбата за повластени производители не се во можност да ги изградат производните капацитети поради финансиската конструкција. Мора ЗАКОНОТ да му овозможи и на нив да конкуираат на таканаречениот тендер за добивање на премиум.

Исто така лично мислење е дека премногу брзо е напишан делот за премиум тарифата во член 185 каде се опишува постапката за доделување на премиум тарифа по пат на тендерска постапка која не е доволно дефинирана во ЗАКОНОТ ( знам дека Вашиот одговор би бил дека ова ќе се доуреди со подзаконски акт или уредба донесена од Влада на Р.М., кои нема да бидат достапни на јавноста која е засегната со оваа проблематика, и можат да се напишат во нечија корист).
Би можело да се земе само легистративата од Европските земји каде кратко и јасно е опишана цела постапка за доделување на премиум тарифа за одредени видови обновливи извори односно да се искористи веќе постоечката легистратива во Македонија и тоа во два чекори ‘

1) Право на користење на премија се овозможува на правните субјекти кои се со соодветна регистрирана дејност за производство и продажба на електрична енергија ,

2) Секој понудувач или лице кое има интерест во да учествува во тендерската постапка објавена по предходен оглас од страна на Влада на Р.М. може да учествува со приложување на согласност за приклучок од оперативнипт дистрибутивен или преносен оператор на електрична енегија, и лиценца во фаза на изградба на енергетскиот објект по член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејност.

Со Почит!

Горан Лазаров

13/12/2017

Коментари на предлог Закон за изменување на Законот за електронските комуникации.

Подносители на коментарите се

• Евротинк – Центар за европски стратегии
• Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
• Аналитика тинк-тенк
• Асоцијација за развојни иницијативи ЗЕНИТ
• Форум за истражување на безбедносните политики „Секуритас“
• Трпе Стојановски
• Гордан Калајџиев
• Јован Јовчески

Во прилог е додаден документ со сите коментари кои што ги имаме по овој предлог закон.
Прикачен документ на коментарот 80_Закон_за_изменување_на_Законот_за_електронските_ко1555163135.docx

Соња Ристеска

12/12/2017

Правилник за обновливи извори на енергија
Член 183

Да се измени точка 2 од став (1) (1) Министерот со Правилникот за обновливи извори на енергија поблиску ги пропишува

2) нет метерингот т.е. условите и начинот по кои вишокот од произведената енергија од обновливи извори на енергија наменета за сопствена потрошувачка на домаќинствата и малите претпријатија се предава во електродистрибутивната мрежа,

Соња Ристеска

12/12/2017

ЏИ. ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
Стратегија за обновливи извори на енергија

Член 168, став 5 (Мерките за поддршка од Стратегијата за обновливите извори на енергија може да опфатат) да се доаде точка

7) воведување нет метеринг како поддршка за домаќинствата.

Соња Ристеска

12/12/2017

Член 3 - дефиниции

Додавање на нова дефиниција под н

87) “Нет метеринг„ е можност домаќинствата и малите претпријатија да можат да инсталираат фотонапонски постројки на покрив за производство на сопствена потрошувачка на електрична енергија, а вишокот произведена струја да го предадат на системот

Соња Ристеска

12/12/2017

Член 3, дефиниции

измена на дефиниција под реден број 79 - лице

79) „лице“ е физичко или правно лице кое врши енергетска дејност, а е регистрирано во трговскиот регистар во Република Македонија, но не е корсиник на нет метеринг,

Соња Ристеска

12/12/2017

Член 3, дефинции

промена на дефиниција под реден број 44 домаќинство

44) „домаќинство е краен потрошувач којшто набавува енергија или природен гас за потребите во домаќинството, овластен корисник на нет метеринг, но не и за комерцијални илино не и за какви било комерцијални или професионални дејности

Соња Ристеска

12/12/2017

Во членот 2, да се додаде ставка

8) исполнување на обврските преземени со ратификацијата на Парискиот договор
Број на посети на сајтот: 1087306
Моментално присутни корисници: 48