Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

јумни адеми

12/03/2018

тест

јумни адеми

12/03/2018

тест

Марина Атанасова

09/03/2018

1. Забелешки на член 9 став 1

Во врска со членот 9 став 1 сметаме дека алиениеа 6 треба да се избрише или модифицира (прецизира) од причина што нејзиното постоење во форма како уредена во законот може премногу широко да се толкува/злоупотребува, со што од учеството и бенефитите од овој закон широко би се ограничило на мал број на компании. Сметаме дека целта на законодавецот била да ги исклучи од учество субјектите кои ја основале својата компанија и кои ја вршат својата основна дејност исклучиво врз основа на добиена концесија од страна на државата што и во одредена смисла е во ред, но вака општо уредена дополнитлено може да предизвикува своеволно толкување и често пати да биде погрешно применувана заради што компании кои во рамките на вршењето на својата дејност се стекнале со право на концеијса која во никој случај не претствува нивната основна дејност, ниту пак основана причина заради што се основале, ќе бидат исклучени од правото на учество на ваквите подршки, а во најголем дел тоа би биле скоро сите градежните компании кои имаат добиено концесија за материјали.2. Забелешки на член 26 став 1

Условите утврдени за доделување на финансика поддршка за пораст на капиталните инвестиции и приходи во став 1 на член 26 повторно премногу ги ограничува потенцијалите баратели на финансиска помош. Имајќи во предвид дека законот треба особено да даде можност и развој на фирмите во развој и стремежот на Р.Македонија да се потикне развојот на малите и средните претпријатија како и на големите претпријатија кои се соочија во минатото со високи предизвици на економска криза и борба со нелојална конкуренција утврдувањето на овие двата услови како задолжителни за исполнување го лимитира, ограничува во голема мера можноста на компаниите да учествуваат и добиваат помош во смисла кој е предвидена во член 26. Оттаму предлагмае двата услови да се стават како опциони односно исполнувањето само на едниот услов да не значи неможност за поднесување на барање со тоа што наместо зборот “и” помеѓу условите уврдени во член 26 став 1, да се користи зборот “или”.

3. Член 31 поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажбата

Предлагме да се дополни нов член по член 31 кој ќе се однесува на обезбедување на поддршка на нови пазари и пораст на продажба за странски пазари кој ќе се исплатува во случај, кога домашната компанија ќе склучи договор за работи во странска дружава. На овој начин ќе се обезбедат подобри услови во смисла на подобра конкурентост на правните лица кои учествуваат на странските пазари имајќи ја во предвид поддршката која би ја добиле во случај на добивање на работа на странските пазари.

Во таа смисла да се обезбедат средства за подршка на бројот на вработени лица државјани на РМ кои ќе бидат ангажирани за вршење на работи на Проекти во странство за склучени договори на фирмата во која се вработени во РМ, како и можност за поддршка субвенција во одреден процент за секој производ кој ќе се изнесува надвор од територија на РМ со што извозот би го зголемил својот процент на учество во буџетските средства.

Марина Атанасова

09/03/2018

1. Забелешки на член 9 став 1

Во врска со членот 9 став 1 сметаме дека алиениеа 6 треба да се избрише или модифицира (прецизира) од причина што нејзиното постоење во форма како уредена во законот може премногу широко да се толкува/злоупотребува, со што од учеството и бенефитите од овој закон широко би се ограничило на мал број на компании. Сметаме дека целта на законодавецот била да ги исклучи од учество субјектите кои ја основале својата компанија и кои ја вршат својата основна дејност исклучиво врз основа на добиена концесија од страна на државата што и во одредена смисла е во ред, но вака општо уредена дополнитлено може да предизвикува своеволно толкување и често пати да биде погрешно применувана заради што компании кои во рамките на вршењето на својата дејност се стекнале со право на концеијса која во никој случај не претствува нивната основна дејност, ниту пак основана причина заради што се основале, ќе бидат исклучени од правото на учество на ваквите подршки, а во најголем дел тоа би биле скоро сите градежните компании кои имаат добиено концесија за материјали.2. Забелешки на член 26 став 1

Условите утврдени за доделување на финансика поддршка за пораст на капиталните инвестиции и приходи во став 1 на член 26 повторно премногу ги ограничува потенцијалите баратели на финансиска помош. Имајќи во предвид дека законот треба особено да даде можност и развој на фирмите во развој и стремежот на Р.Македонија да се потикне развојот на малите и средните претпријатија како и на големите претпријатија кои се соочија во минатото со високи предизвици на економска криза и борба со нелојална конкуренција утврдувањето на овие двата услови како задолжителни за исполнување го лимитира, ограничува во голема мера можноста на компаниите да учествуваат и добиваат помош во смисла кој е предвидена во член 26. Оттаму предлагмае двата услови да се стават како опциони односно исполнувањето само на едниот услов да не значи неможност за поднесување на барање со тоа што наместо зборот “и” помеѓу условите уврдени во член 26 став 1, да се користи зборот “или”.

3. Член 31 поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажбата

Предлагме да се дополни нов член по член 31 кој ќе се однесува на обезбедување на поддршка на нови пазари и пораст на продажба за странски пазари кој ќе се исплатува во случај, кога домашната компанија ќе склучи договор за работи во странска дружава. На овој начин ќе се обезбедат подобри услови во смисла на подобра конкурентост на правните лица кои учествуваат на странските пазари имајќи ја во предвид поддршката која би ја добиле во случај на добивање на работа на странските пазари.

Во таа смисла да се обезбедат средства за подршка на бројот на вработени лица државјани на РМ кои ќе бидат ангажирани за вршење на работи на Проекти во странство за склучени договори на фирмата во која се вработени во РМ, како и можност за поддршка субвенција во одреден процент за секој производ кој ќе се изнесува надвор од територија на РМ со што извозот би го зголемил својот процент на учество во буџетските средства.

Александра Чавдаревска

07/03/2018

Почитувани,

Во име на Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, Ве поканувам да ги прочитате нашите коментари на предлог законот. Воедно Ве поканувам на отворена дискусија за истите и отворена соработка од наша страна за консултации.

Сите коментари се прикачени во документот вклучен во пораката.

Александра Чавдаревска

07/03/2018

Дополнително, согласно ставот 3, според компаративното право на ЕУ и праксата за поддржување на проекти е од 50-75 % од трошоците на целокупниот проект, заради што сметаме дека треба да се следи истата практика.
Дополнување на став 4 со две алинеи
- други оперативни трошоци, вклучувајќи ги и трошоците за материјали, тренинзи и обуки, студиски патувања, набавки и слични производи настанати директно како резултат на истражувачката дејност.
- Трошоци за ангажирање на висококвалификуван персонал со цел стекнување на нови знаења и вештини за развој на нови производи, производни процеси или услуги
Член 24 - Дефинирање на поимот проекти од значаен економски интерес.
Член 26, став 1- Дали одредбата кажува дека секоја фирма која ги задржала истиот број вработени за време од 3 години или пократко и го одржи буџетот добива поддршка? Треба специфично да се набројат условите. Исто така потребна е рамка за временското ценење на компаниите.
Член 26, Став 2 - Оваа одредба е услов за продолжување односно одржување на финансиската поддршка, но не и услов за доделување на истата. Потребна е алокација на одредбата.
Член 31 - Оваа одредба е услов за продолжување односно одржување на финансиската поддршка, но не и услов за доделување на истата. Потребна е алокација на одредбата. Дополнително, додавање на алинеја 7 -Ангажирање на консултант за анализа на странскиот пазар, потенцијал за влез на истиот, како и спојување на компании и олеснето остварување на бизнис зделки.
Член 32 - Дали во процедурата за избор на компании кои ќе добијат финансиска поддршка ќе постои бодување кои ќе ги вреднува фирмите по основ – период на постоење? Потребно е прецизирање на процедурата на избор на компаниите, со цел нивно унапредување, транспарентно доделување на поддршката и унапредување на пазарот. Можеби поддршка за старт ап компании треба да биде понудена во друга програма.
Член 34 - Сметаме дека во насока на поголема правна сигурност треба да постои правилник со кој се дефинира постапката за доделување на финансиската поддршка. Исто така, треба да постојат соодветни рокови за аплицирање, со цел прибирање на целата потребна документација.
Член 35, став 3 - Комисијата е составена од професионалци кои ќе имаат судир на интереси – не може тој кој ја дава самата финансиската поддршка и да одлучува кој ќе ја добие. Човечкиот фактор се крие во составот на самата Комисија за евалуација. За да се намали овој фактор, сметаме дека треба да се воспостави транспарентност на највисоко ниво – процедура за аплицирање, услови, начин на бодување на компаниите и образложение на кое ќе се има право на жалба. Препорачуваме комисијата да биде составена од најмногу двајца владини претставници а останатите членови во истата да бидат претставници на приватниот сектор, НВО, стопанските комори, консалтинг компании, секторски експерти и слични. Комисијата да се менува и ротира во времетраење од еден циклус на објавени повици за поддршка и членовите н истата да добијат надомест.
Член 40 - Дали има одредби со кои се враќаат средства поради неисполнување на одредбите или договорот или раскинување на договорот или незапазување на растот на компаниите? Треба да постои одредена комисија / одговорни лица кои ќе бидат надлежни за надзор и истите ќе бидат достапни за асистирање на апликантите – тим во министерството кои ќе бидат спремни за комуникација со потенцијалните компании кои ќе ги поддржуваат.

Александра Чавдаревска

07/03/2018

Поради претходно објаснување сметаме дека оваа точка треба да биде избришана како таква, со цел оставање простор на компаниите од ИКТ да растат и да се развиваат, како една прогресивна гранка како во Република Македонија, така и во светот.
Сметаме дека со отстранување на одредбата и опфаќањето на поголем број на македонски компании од ИКТ , Владата директно ќе делува да финансиски го помогне пласманот на услуги и решенија од македонските ИКТ компании на светските пазари, како и преквалификацијата / доквалификацијата на високообразовните технички инженери (технолози, архитекти, машински и градежни инженери) во ИТ- инженери, со цел искористување на нивните информатички познавања и намалување на невработеноста на техничките кадри, како што тоа и самата Влада го наведува како определба повторно во Програма за работа на владата 2017 – 2020 година.
Член 12 – да се дополни со алинеја 7 - Поддршка за извозни активности / поддршка за отварање на канцеларии во странство-синхронизација на текстот со член 13
Член 13 – да се дополни втората алинеја - Поддршка за деловни субјекти освојување на пазари и пораст на продажба.
Член 14, став 4 - Дали ова значи дека временскиот период се пресметува по некоја процедура? Дали ќе трае точно 5 години или од денот на отворањето на работното место и вработувањето до истекот на 5 години? Потребно е законско прецизирање со цел да се избегнат проблеми со спроведувањето на мерките и нивниот соодветен надзор.
Член 15 – ставот 1 треба да биде поврзан со ИЛИ, наместо со кумулативното дејство на И.
Дополнително на став 2, Логиката на финансиска поддршка по работно место е контрадикторна со математиката на собирање и сообразност со 75% од нововработените лица. Треба да се избрише, бидејќи е дискриминаторски.
Член 18 – да не биде толку строга и ограничувачка – туку компанијата да се стреми кон остварување на приходи и одржување на дејноста.
Член 19 – став 1 да биде дополнет и да звучи вака - (1)Финансиска поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување се доделува за воспоставување на одделенија, центри или друг облик на организациска структура, во кои се реализираат одржливи истражувачки и развојни проекти и се ангажира висококвалификуван персонал со цел стекнување на нови знаења и вештини за развој на нови производи, производни процеси или услуги, или за значително подобрување на постојните производи, производните процеси и услуги, кои би се комерцијализирале и/или се со комерцијален потенцијал.

Александра Чавдаревска

07/03/2018

Почитувани,
Во име на Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, Ве поканувам да ги прочитате нашите коментари на предлог законот. Воедно Ве поканувам на отворена дискусија за истите и отворена соработка од наша страна за консултации.
Член 2 - Истиот треба да биде целосно усогласен со Планот за економскиот раст на Владата на Република Македонија и Програмата за спроведување на стратегијата за иновации на Република Македонија 2012 – 2020.
Правењето на повеќе различни материи уредени на различни начини само доведува до збунување на граѓаните, правејќи ги мерките недостапни и несигурни за нивно целосно исполнување. Дополнително, овој закон, за разлика од Планот за економски раст, ги дискриминира и ги става во подредена ситуација микро, малите и средни претпријатија. Треба да постои соодветна синхронизација во насока на исполнување на сигурноста на апликантите.
Член 5 - Времетраење на инвестициски проект - Во делот кога во нацрт – законот се зборува за времетраењето на поддршката, треба да бидат поставени и рамки за временските рокови за аплицирање за истиот, според поимите наведени во член 4, за кои соодветно аплицираат компаниите. Овде постои правна празнина – кој ќе одлучува и по кои критериуми ќе се одлучува за финансиската поддршка и нејзиното траење и висина? Дали постои процедура со која се бодуваат елементи на избор?
Член 7, став 2 - Како е дефинирана висинската поддршка по основ технолошки развој и истражување – потребно е поставување на рамките и во тој дел, доколку се прават отстапки и ограничувања.
Член 9, став 1, алинеја 14 - Целосно исклучување и уназадување на ИКТ секторот со оваа негативна одредба. Целосно е во спротивност со Национална Краткорочна
ИКТ Стратегија 2016-2017 и со сите насоки според досегашните Национални стратегии за ИКТ секторот. Целосно спротивно со Планот за економски раст на Владата на РМ.
Со оглед на стратешката определба на Владата на Р. Македонија во врска развој на информатичко општество истакната во Програмата за работа на владата 2017 – 2020 година, каде е наведеноЧ „Целта на Владата ќе биде развој на ИТ секторот (што ќе значи зголемување на извозот, намалување на невработеноста и градење македонски брендови) како и поедноставување и забрзување на комуникацијата помеѓу граѓаните и државната администрација користејќи токму ИКТ.“ - сметаме дека со член 9 став 1 точка 14 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции директно е таргетиран ИКТ секторот и се исклучени голем број ИКТ компании од големо значење за македонската економија од користење на финансиската помош, односно само со дозволувањето да имаат право на финансиска помош само ИКТ компаниите чија дејност е поврзана со воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување во целост се изоставени македонските ИКТ компаниите кои веќе креирале вредност во Р. Македонија и веќе имаат создадено национални производи кои би имале потреба тие производи да ги промовираат и унапредуваат, воедно истите овие македонски ИКТ компании најмногу се грижат за градење на домашен квалитетен кадар и се во голема мера би имале бенефит од користење на финансиска поддршка која овој закон ја нуди.

Меритон Арслани

06/03/2018

Предлози за нацрт текстот на Законот за финансиска поддршка на инвестиции од страна на Стопанската комора на Северозападна Македонија

1. Да се обезбедат конкретни мерки за компаниите кои доаѓаат од рурални средини,
2. Да се предвидат одредби за отстранување на човечкиот фактор во постапката за доделување на финансиска поддршка,
3. Да се предвиде можност за финансиска поддршка на инвестициските проекти на сите граѓани на РМ кои привремено работат и живеат во странство, и тоа во износ од 20% повеќе отколку нивото на финансиска поддршка предвидено во законот за оправданите трошоци на другите проекти.

Меритон Арслани

06/03/2018

Мислење за нацрт текстот на Законот за финансиска поддршка на инвестиции од Стопанската комора на Северозападна Македонија
Прикачен документ на коментарот 168_Допис_за_ЕНЕР_Закон_за_финансиска_поддршка_на_инве1019170010.pdf
Број на посети на сајтот: 1305229
Моментално присутни корисници: 110