Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Петар Јовановски

29/09/2017

При носењето на предложените измени и дополнувања на овој Закон, воедно предлагам и одредбите од Законот со кој се уредува основањето и начинот на работа на Прекршочната комисија, надлежна за водење на прекршочни постапки од областа на земјоделството, да се усогласат, унифицираат со одредбите од Законот за ловство со кои е уредена истата проблематика (основање и начин на работа на Прекршочната комисија надлежна за водење на прекршочни постапки од областа на ловството), бидејќи станува збор за Прекршочни комисии во надлежност на исто ресорно министерство, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Зоран Стојановски

25/09/2017

Членот 2 став 1 од Законот е нејасен и недоречен. Додека ставот 2 јасно ја опфаќа целокупната казна, што значи и главната и споредната казна, од правосилната пресуда, ставот 1 не пропишува што ако покрај главната казна до шест месеци затвор судот има изречено и споредна казна со пресудата. Или законодавецот очекува судовите да го решат тоа прашање со донесување на т.н правни ставови, коишто повторно во јавноста ќе го постават прашањето на судскиот интегритет и правилно постапување. Законодавецот мора да научи да користи прецизни термини и јасни норми, кои покрај другото ќе ја гарантираат и правната сигурност на граѓаните.

Драги Целевски

21/09/2017

Со законот за амнестија кој е во подготовка опфатени се две категории на осудени лица. Првите се осудени лица на кои им е изречена казна до 6 месеци се ослободуваат потполно, а вторите сите други осудени лица се ослободуваат за 30%.
Се поставува прашањето што со оние осудени лица кои се наоѓаат на издржување на казната а имаат остаток под 6 месеци. дали и за нив ќе се примени ставот 2 на членот 2.
Би било по соодветно за овие осудени лица ( кои имаат помалку од 6 месеци до истекот на казната) да бидат исто така опфатени со посебен став, на пример. осудените лица на кои им е останато помалку од 6 месеци до истек на казната потполно се ослободуваат од издржувањето на остатокот на казната.
Овој предлог би можел да се однесува само на осудените лица примарни сторители.
Само на овој начин ќе се постигне намалување на пренатрупаноста во затворите што е и една од причините за донесувањето на законот за амнестија.
Едновремено, во предложениот закон треба да се додате член или став со кој ќе се предвиди дека министерот за правда ќе донесе упатвство за примена на законот, како што и досега во изминатите години е направено со сите други закони за амнестија.
поздрав,

Драги Целевски

Лилјана Наумоска

14/09/2017

Член 244 став (3) пред зборот основачи да се додаде зборот ,,сопственици, ,, поради усогласување со Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица и неможност за судир на интереси.
Член 245 став (5) да се додаде нова алинеа ,,-има завршено најмалку високо образование,,
Образложение: Испитувачот по наставната програма управување со возило (практичен дел) во однос на условите за работа, односно образованието не треба да се разликува од останатите членови на испитната комисија, можеби треба да има работно искуство колку останатите два члена заедно со што би се добил поквалитетен практичен дел од возачкиот испит. Недостатокот на стручен кадар кој беше пред десетина години сега е надминат.
Член 281 во став (4) да се дополни со зборовите ,, кои се должни во рок од осум дена од денот на почетокот на оспособувањето за секој кандидат поединечно писмено да го известат Министерството за внатрешни работи.,,
Образложение: Намалување на девијантните појави кај дел од автошколите.
Член 285 став (2) да се дополни со зборовите ,, и во рок од осум дена од денот на издавањето писмено го извесува Министерството за внатрешни работи,,
Член 292 став (4) да се промени ,,При спроведување на вториот практичен дел од возачкиот испит, на барање на кандидатот за возач, а во зависност од конструктивните карактеристики на возилото, може да присуствува и возач-инструктор од автошколата каде практично се оспособувал кандидатот за возач, кој нема право на глас.,,
Образложение: Оспособувањето на кандидатите за возачи е комплексен наставен процес во кој учествуваат повеќе стручни лица , а не само еден возач-инструктор. Со предлогот даденото право на кандидатот да бара присуство на возачот-инструктор кој практично го оспособувал нема да може да го користи секој кандидат во случаи кога баш тој возач-инструктор е во пензија, користи годишен одмор или едноставно не е повеќе во работен однос во таа автошкола. Во пракса имеме кога еден кандидат се оспособувал со повеќе од еден возач-инструктор. Тука се доаѓа до дилема кој го има правото да присуствува.
Во член 295 да се додаде нов став (2) ,,По спроведување на возачки испит за кандидат на возач за секој дел поединечно без разлика на успехот , испитниот центар задолжително му издава на кандидатот доказ за присуство на возачкиот испит.
Образложение: Избегнување на можноста поради несовесно и неодговорно работење на членовите на испитната комисија на кандидатот да не му се признае положен дел од возачкиот испит како положен, туку кандидатот да се води дека не се појавил на возачкиот испит со што кандидатот нема никаков доказ кај себе дека го полагал соодветниот дел од возачкиот испит. Воведувањето на оваа одредба е во корист и заштита на лицата кои полагаат возачки испит и зголемување на нивната доверба кон испитниот центар. Доказот подобро е да се дефинира како оценувачката листа со што кандидатот би имал увид во испитот при користење на правото од член 296 став (3).
Во член 295 да се промени ставот (3) На испитниот центар која постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе му се изрече глоба во износ од 10 000 евра во денарска противвредност.

Лилјана Наумоска

14/09/2017

Член 2 став 1 точка 78 зборовите „Камп-приколка,, да се заменат со зборовите ,,Приколка за домување,, поради усогласување на поимите со член 3 став 1 точка 20 од Законот за возила и точка 83 зборовите „Возило со приколка (камп-возило)” е моторно возило со посебна надградба и постојана опрема, што овозможува превоз и престој на лица,, да се заменат со зборовите ,,Возило за домување ,,е моторно возило со сопствено куќиште и постојана опрема, што овозможува превоз и престој на лица,, поради усогласување со член 3 став 1 точка 21 од Законот за возила.

Член 169 став 1 зборот ,,меѓумесен,, да се бриши заради усогласување на поимите со Закон за превоз во патниот сообраќај.

Член 232 ставот 7 да се промени ,, Во случај кога автошколата има предавач кој не е стручен раководител, истиот може да врши практично оспособување на кандидатите за возачи согласно прописите донесени врз основа на овој закон до исполнување на полното работно време, согласно прописите од работните односи.,,
Образложение: Автошколите со помал обем на работа за да ги намалат трошоците предавачите ги вработуваат на неполно работно време и со самото тоа има незадоволство кај предавачите кои не ја изведуваат квалитетно и одговорно теоретска настава на штета на идните возачи.
Член 233 став 1 да се додаде нова алинеа ,,- со минимум еколошки стандард Еуро 4,,
Образложение :Гледајќи ги возилата како подвижни извори на загадување на воздухот преку емисијата на издувни гасови, имајќи во предвид дека регулативата од областа на возилата е многу јасна со оваа одредба може да се придонесе кон намалување на загадувањето во урбаните средини. За полесно разбирање сакам да посочам дека едно патничко возило М1 категорија со еколошки стандард Euro 1 има емисија од 2,72 или 3,16 g/km јаглерод моноксид ( возила произведени пред 1996 год.), додека возило со еколошки стандард Euro 4 ( произведени после 01.01.2005 год. ) има емисија од 1 g/km јаглерод моноксид. При оспособувањето на еден кандидат за возач според наставниот план просечно еден кандидат за Б категорија поминува во населено место 510 km, а тоа би биле 510 g емисија на јаглерод моноксид доколку обуката е со возило Euro 4 или повисок стандард, додека со возило со Euro 1 тоа е емисија од 1387 g (1621 g) емисија на јаглерод моноксид при обука на еден кандидат. На годишно ниво ако возилото се користи во една смена можат да се оспособат 53 кандидати, или ако работи во две смени 106 кандидати. Одлуката би била дали да се загади воздухот со 54 kg или со 147 kg (171 kg) годишно од едно возило на автошкола. Примерот со јаглерод моноксид го зедов како најотровен, но морам да ги спомнам и другите штетни гасови и честички кои ги испуштаат возилата. Овој вид на анализа е користен и при измените на Законот за превоз во патниот сообраќај при ограничувањето на возилата кои смеат да се користат за вршење на јавен градски превоз.
Член 237 став 5 да се промени ,, (5) Автошколата не може да оспособува кандидати за возачи и возилата од членот 233 став (1) од овој закон не смеат да се користат за оспособување на кандидати за возачи и спроведување на возачки испит во периодот додека трае забраната од ставовите (2) и (4) на овој член. ,,
Образложение : Ќе се подигни одговорноста и санкционирањето ќе има ефект, бидејќи во досегашната пракса кога една автошкола ќе добие решение за забрана за работа, сопственоста на возилата се пренесува на друга автошкола, и вработените стручниот кадар и возачите-инструктори дирекно или преку агенција за привремени вработувања се вработуваат таму. По завршувањето на забраната кадарот и возилата се враќаат во првата автошкола која добила привремена забрана за работа или регистрираат ново правно лице со истите возила и вработени. Овие миграции на возилата и стручниот кадар може лесно да се утврдат во евиденциите на МВР.

Лилјана Наумоска

14/09/2017

Во член 297 ставот (2) да се промени ,,Комисијата од ставот (1) на овој член, е составена од претседател и два члена, од кој претседателот е претставник на автошколата каде се оспособувал кандидатот за возач, додека од двата члена има по еден претставник од Министерството за образование и наука и Министерството за внатрешни работи. Во работата на комисијата учествува и раководителот или контролорот во испитниот центар, без право на глас.,,
Образложение: Комисијата од ставот (1) на овој член, да е составена од претседател и два члена, од кој претседателот е раководител или контролор во испитниот центар, додека од двата члена има по еден претставник од Министерството за образование и наука и Министерството за внатрешни работи и во работата на комисијата, на барање на кандидатот за возач,да може да учествува и претставник од автошколата во која кандидатот се оспособувал, без право на глас е во согласност со народната поговорка ,,КАДИЈА ТЕ ТУЖИ КАДИЈА ТЕ СУДИ,, Кој би ги застапувал интересите на кандидатот во предложениот случај, дали раководителот или контролорот би донеле одлука во корист на кандидатот, спротивна на одлуката на испитната комисија или само ќе работат во насока на потврдување на одлуката на испитната комисија? Минимум од овие причини овој став треба да биде променет.
Членот 331 да се бриши, членот 332 да се промени ,,Дете може да се стекне со право на управување со возило доколку има согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар,, и членот 333 да се бриши.
Образложение: Да се направи разлика помеѓу правото на оспособување на кандидат за возач кое е чисто образовен процес (како музичко училиште, училиште за странси јазици, школа за пливање, скијање, фудбал, карате или било кој друг спорт каде за децата нема посебни барања) и правото на управување со возило, каде децата треба да имаат различен третман од другите учесници во сообраќајот и како возачи, но и како патници, пешаци или велосипедисти.
Во член 374 став (1) да се додаде нова алинеа ,,- 1% од средствата што се наплатуваат за оспособување на кандидатот за возач кои средства авто школите ќе ги трансферираат на сметка на Републичкиот совет за безбедност на патиштата веднаш по уписот на кандидатите и 1% од средствата за полагање на возачкиот испит кои средства испитните центри ќе ги трансферираат на сметка на Републичкиот совет за безбедност на патиштата веднаш по пријавувањето на возачкиот испит на кандидатите.,,
Образложение: Споменатите субјекти авто школи и испитни центри добиваат лиценци за работа од Министерството за внатрешни работи и не се обврзани да плаќаат никаков надоместок за тоа и често се однесуваат како чисто профитни друштва, занемарувајќи ја нивната основна цел за развивање и унапредување на сообраќајното образование и воспитување на учесниците во сообраќајот и унапредување на општата безбедност на сообраќајот на патиштата како работа од општествен интерес. Членовите 289 и 298 децидно ги одредуваат минималните средства кои треба субјектите да ги почитуваат. На овој начин ќе се намалат девијантните појави кај дел од автошколите во однос на почитувањето на Правилникот за минимална цена за оспособување на кандидати за возачи во автошкола.
Во однос на лиценците за стручниот кадар премногу се одлагаат работите, и со Законот од 2007 година беа предвидени, така да повеќе од 10 години се повеќе од доволни за да се направат соодветни подготовки за полагање на стручниот испит. Државата има потреба од регулација на стручниот кадар, но и стручниот кадар има потреба за континуирана едукација и обновување на знаењата.

Соња Тасевска

12/09/2017

Во Прилог се два документа Пзаредлог промена на Законот за лекови и медицински средства.Во Првиот дсе аден е прегдллед на потребните промени и Вториот се дадени членови од законот коиј треба да бидат променети.
Прикачен документ на коментарот 16_Промена_на_Закон_за_лекови_и_медицински_средства_н2696826.pdf
Прикачен документ на коментарот 17_ПРЕДЛОГ_ПРОМЕНИ_НА_ЗАКОН_ЗА_ЛЕКОВИ_И_МЕДИЦИНСКИ_СР1189206032.pdf

АНА МИЛОШЕВСКА

11/09/2017

АД Д-Р ПАНОВСКИ-СКОПЈЕ
Прикачен документ на коментарот 13_коментар_за_нацрт_предлог_законот2136247725.docx

Димитар Хаџи Николов

09/09/2017

Почитувани, пред се сакам да напоменам дека имам поднесено коментар-предлог за повторно враќање на член 15 од Законот за легализација на бесправно изградените објекти, причината е едноставна имаме поднесено комплетно Барање за легализација на бесправно изграден објект со поднесен геодетски елаборат. До денес после година дена општината Кисела Вода нема излезено на увид ниту има донесено урбанистичка согласност, не можеме да стапиме во директен контакт со општината како учесници на управна постапка ниту можеме да дибиеме некакви информации камо ли да ја натераме локалната самоуправа да донесе решение. Тоа е поради немање на законска регилатива која би ја натерала локалната самоуправа да донесе благовремено урбанистичка согласност важна за донесување на решение поради немање на член 15 во Предлог Законот за легализација на бесправно изградените објекти.
Можеби локалната самоуправа во нашиот случај по 1.7.2018 година ќе донесе решение за одбивање на Барањето за легализација на бесправно изграден објект поради некомплетирање на документација пропишана во членовите 6,7 и 8 од Законот и ние не со тоа не ќе можеме да го легализираме бесправно изградениот објект.
Поради ова, врз основа на член 11 од Законот предлогам да се донесе член 15Ч
(1) Доколку единицата на локалната самоуправа во рокот определен во членот 11 став (1) на овој закон не издаде урбанистичка согласност, односно не донесе решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, барателот има право да поднесе жалба до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.
(2) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот ќе одлучи по жалбата од ставот (1) на овој член во рок не подолг од 30 дена од приемот на жалбата, и на единицата на локалната самоуправа ќе определи рок не подолг од 30 дена за издавање на урбанистичка согласност, односно за донесување на решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект.
(3) Доколку органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот утврди дека единицата на локалната самоуправа не издала урбанистичка согласност, односно не донело решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот од ставот (2) на овој член, ќе ги побара списите од предметот во рок не подолг од 20 дена и ќе издаде урбанистичка согласност, односно ќе донесе решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект во рок не подолг од 30 дена од денот на приемот на списите од предметот.
(4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се поведе управен спор.
Благодар.

Димитар Хаџи Николов

09/09/2017

Дозволите ми уште еднаш да се обратам на коментарот и преглогот на г-ѓата Емилија Сларидис-Јаневска која предлага да се укине делот од член 6 став 3 од Законот каде се предлага да се избрише изјавата на сопствениците на зем,јиштето на кое е изграден бесправниот објект, а наместо тоа да се додаде изјава од сопственикот-барателот на бесправно изградениот објект, а доколку во иднина некој од соствениците на земјиштето со тоа не се согласува има право да поведе судски спор пред надлежниот суд.
Со овој поднесен предлог не се согласувам од причина треба да се има во предвид дека барателите во минатото изградиле градежен објект без градежна дозвола на земјиште на поранешни сопственици кое истото им било конфискувано, при тоа државата овие дивоградби не ги изрушил аико знаел дека се работи за дивоградба и истите добро знаеле дека градбата е на туѓо земјиште, ниту државните органи имале интерес да постапуваат, поматаму државата на корисниците на земјиштето пред десетина години со Закон за приватизација на државно земјиште корисничкото право им го трасформирал во сопственичко право после многу години. Зашто сега државата со овој предложен предлог од Вас да им овозможи на барателите на дивоградба нивната грешка лесно да ја трасформира во нивна корист, и со тоа да ги натера соствениците на земјиштето своите сопственички права да ги бараат преку суд. Едноставно странките во управната постапка барателот на дивоградба и сопственикот на земјиштето првенствено треба да се договорат. Исто така таквата изјава може да биде едноставно злоупотребена со изјава дека барателот не може да стапи во контакт со сопственикот на земјиштето.
Имено, сме сопственици на земјиште стекнато врз основ на поранешни сопственици каде соседите имаат изградено дивоградба на нашето земјиште - во нашиот случај државата никогаш не ни ги заштити нашите права - додека сега соседите-баратели на бесправно изградениот објект и покрај поднесеното барање сеуште не стапиле во контакт со нас за да побараат од нас изјава од сопственикот на земјиштето, сакам да повлечам дека ние сме постојано во Македонија.
Број на посети на сајтот: 961627
Моментално присутни корисници: 20