Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Стопанска комора на Македонија

14/06/2018

Почитувани, во прилог Мислењето по Предлог на законот за тутун, производи од тутун и сродни производи на Здружението на производители на тутун и производи од тутун во рамки на СТопанската комора на Македонија
Прикачен документ на коментарот 190_Mislenje_po_Predlog-zakonot_za_tutun,_proizvodi_od1948356993.pdf

Стопанска комора на Македонија

14/06/2018

Почитувани, во прилог Мислењето по Предлог-законот за тутун, производи од тутун и сродни производи на Здружението на производители на тутун и производи од тутун при Стопанската комора на Македонија
Прикачен документ на коментарот 189_Mislenje_po_Predlog-zakonot_za_tutun,_proizvodi_od148132973.pdf

Иван Колевски

10/06/2018

Почитувани,

Во прилог е образложен предлог со кој се бара бришење на член 2 став 1, член 3 став 1, член 4 став 1 и член 19 од Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за судска служба.

Со Почит

М-р Иван Колевски

Прикачен документ на коментарот 188_(предлог)809978789.pdf

Златко Арсов

04/06/2018

ПредметЧ Предлог Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи
Почитувани,
На овој начин го доставувам следното мало дополнување на Предлог Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи.
Сметам дека во текот на опсежната работа е испуштена една дефиниција која е неопходна за регулирање на пазарот на обработен тутун. Имено треба да се стави дефиниција за Екскпандиран или пафингиран тутун кој како суровина се користи при изработката на цигарите.
1. Во Член 3, Став 2, да се замени алинејата 38 Д соЧ
Експандиран тутун (Еџпандед тобаццо) или пафингиран тутун (Пуффеd тoбacco) е индустриски обработен тутун чија што структура на листот и големината на честичките е зголемена со специјална обработка која се состои од комбинација на топлина, обработка со висок притисок и средство за експанзија. Се користи во тутунската мешавина заедно со останатите тутуни, при изработката на цигарите, со цел да се намали содржината на катран и никотин во чадот.
Постоечката Алинејата 38 Д ќе стане алинеја 38 Ѓ и ќе претрпи дополнување со: обработен тутун од точките в), г) в) и ѓ) ..........
Образложение: Експандираниот тутун не се произведува во нашата земја, а се увезува во мали количества за потребите на домашната фабрикација. Ако не би се ставила во дефинициите би предзвикувала проблеми при инспекцискиот надзор.

Елена Станоевска

04/06/2018

Не може да ја преземеме содржината на законот

Златко Арсов

04/06/2018


ПредметЧ Предлог Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи
Почитувани,
На овој начин го доставувам следното мало дополнување на Предлог Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи.
Сметам дека во текот на опсежната работа е испуштена една дефиниција која е неопходна за регулирање на пазарот на обработен тутун. Имено треба да се стави дефиниција за Екскпандиран или пафингиран тутун кој како суровина се користи при изработката на цигарите.
1. Во Член 3, Став 2, да се замени алинејата 38 Д соЧ
Експандиран тутун (Еџпандед тобаццо) или пафингиран тутун (Пуффеd тoбacco) е индустриски обработен тутун чија што структура на листот и големината на честичките е зголемена со специјална обработка која се состои од комбинација на топлина, обработка со висок притисок и средство за експанзија. Се користи во тутунската мешавина заедно со останатите тутуни, при изработката на цигарите, со цел да се намали содржината на катран и никотин во чадот.
Постоечката Алинејата 38 Д ќе стане алинеја 38 Ѓ и ќе претрпи дополнување со: обработен тутун од точките в), г) в) и ѓ) ..........
Образложение: Експандираниот тутун не се произведува во нашата земја, а се увезува во мали количества за потребите на домашната фабрикација. Ако не би се ставила во дефинициите би предзвикувала проблеми при инспекцискиот надзор.

Сашо Србиновски

30/05/2018

Дополнување на поднесениот предлог за промена на одредба во однос на започнатиот процес за подготовка на предлог закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа
Прикачен документ на коментарот 186_Dopolnuvanje_na_predlog_za_izmena_vo_Zakon_za_Cari586383378.doc

Сашо Србиновски

30/05/2018

Почитувани,


Во врска со започнатиот процес за подготовка на предлог закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа, Макпетрол АД како еден од најголемите субјекти во трговијата со нафта и нафтени деривати има забелешка на Законот за Царинската тарифа дадена во продолжение:


• Предлог, во Глава 27 за тарифна ознака 2711 21 00 00 царинската давачка од 2% да се намали на 0%

Предлагаме измена во Глава 27 (минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилација; битуменозни материи; минерални восоци) од Законот за Цариската тарифа (Службен весник бр. 23 од 01.04.2003 година), каде што во табелата за тарифната ознака 2711 21 00 00 со назив Природен гас во колоната царинска давачка истата да биде намалена од 2% на 0%, односно при увоз на Природен гас со тарифната ознака 2711 21 00 00 да не се плаќа царина.


Образложение:

Сметаме дека природниот гас како енергенс кој е еколошки чист и има широка примена во земјите од ЕУ се повеќе треба да има примена и во Р.Македонија. За таа цел, со намалување на царинската давачка од 2% на 0% директно преку пониската цена ќе се стимулира зголемена потрошувачка, зголемен обем на трговија и директно стимулирање на потрошувачите да се ориентираат кон користење на овој енергенс кој е еколошки оправдан, продуцира мала емисија на штетни гасови, приднесува во одржување, грижа и заштита на животната средина, за разлика од останататите горива кои во моментов се користат.

Прикачен документ на коментарот 185_Predlog_za_izmena_vo_Zakon_za_Carinskata_tarifa1622698308.pdf

Маја Лазеска

25/05/2018

Почитувани,
Законот за фитофармација (производи за заштита на растенија) кај мене предизвика особено големо внимание како од професионален аспект така и од аспект на поброрник на конзумација пред се на безбедна. а потоа и на квалитетна храна. Јас сум мр- од областа на фитомедицина и имама магистрирано на универзитетот во Валенсија Шпанија.
Најнапред за областа која е регулирана
Областа фитофармација е широка област која опфаќа погоем дел од областите кои вие ги имате опфатено но и области кои не се предмет на регулирање на законот. Така воопшт не ви се опфатени да речеме мониторинг мамците кои се генерално феромони но исто така истите не с екористат како производи за заштита на растенијата туку во прогноза на можното третирање со инсектициди или други безпестицидни мерки во борбата со определени виови на инсекти затоа неопходно е нев да ги дорегулирате во законот. Исто така воопшто не ви се опфатени ниту пак живите организми како и нивни развојни стадиуми кои се користат во фитомедицината како резултат во борба предатор - жртва осдобено многу значајни во интегралната заштита и во биолошката борба па од тие причини ќе мора да се дорегулираат и тие особено од аспект на нивно регулирање како и промет со истите. Исто така во законот фалат и видовите фитофармацевтски средства кои истиот ги опфаќа, а ги има во верзијата од ноеври 2013 апсолутно сметам дека истите треба да се најдат во текстот на законот.
Име на законот
Со оглед на фактот што законот не регулира само прометот со фитосредства (производи за заштит ана ратсенија) туку ја регулира цела област неопходно е името на законот да остане како името од првата верзија. Уште повеќе што во меѓународната класификација на професии ФРАСКАТИ областа во главата заштита на расенија е пестициди (фитофармација) не е производи за заштита на ратстенија.
Согласно поделбата на ЕУ Македонија би требало да се најде во јужната зона поради тоа претпоставувам дека и ги признавате дозволите од овие земји од Анекс А на регулативата ако се земе да се види предлед само Хрватска и Бугарија кои припагаат на т.н Руска класификација ги имаат истите класифицирано како производи за заштита сите останати земји од зоната областа и производите им се фитофармација која е аглосаксонска и затоа сметам дека истите така треба да се ословуваат. Кон прилог на ова трврдење го приложувам и фактот што и производите за регулација на растот на растенијата кои ги имате и вие во верзијата од 2013 година објавена на енер но и по поделбата во дата базата на Еу комсиија припаѓаат на оваа група а истите немаат апсолутно никаква улога во заштитата на растенијата особено а имаат улога во регулирањето на растот и акомулацијата на хранливите материи во плодовите односно семето. Исто така во точка в) од дефиницијата за производи за заштита на ратсенијата ги класифицирате и конзервансите доколку не се класифицирани како такви што укажува на фактот дека производи за заштита на растенија е помало подрачје од фитофармацевстки производи. Оттука областа фитофармација и фитофарамцевтски роизводи е поширока од областа на производи за заштита на растенија и неоходно е нивно преименување пред се заради прозападните ставиви на Владата на Република Македонија.
За вработените во земјоделските аптеки битни се компентенциите кои ги има лицето кое работиво објектот додека скоро и да не игра улога неговата квалификација. Оттука потребно е лицата вработени во земјоделските аптеки да не се само агрономи туку и хемичари, технолози, биолози, биохемичари, шумарски инзенери итн.

Маја Лазеска Тороз
м-р од областа фитомедицина

Прикачен документ на коментарот 184_за_закон2101933865.docx

Наташа Симоновска

24/05/2018

Член 19 точка 8
Во интерес на сите увозници на ПЗР, мислиме дека рокот од 120 дена за донесување решение за одобрување на ПЗР е премногу долг.
Доколку подносителот ги исполнува условите од точка 1 и 2 од истиот член 19, сметам дека нема потреба од рокови за разгледување.
Решението треба да се издава веднаш по утврдувањето на Овластеното лице од Фитосанитарната управа на МЗШВ на РМ, дека приложената документација е комплетна.

Член 20 точка 1 и точка 3
Во врска со точка 1, приложувањето на дозволата со продолжен рок 2 месеци пред истекување на рокот од решението за одобрување, не може да се исполни.
Соодветните Министерства од земјите на ЕУ, дозволите за продолжување ги издаваат
на денот на истекот на рокот на постоечкото решение.
Во врска со точка 2, допис со информација за причините за доцнењето, за повторно оценување на ПЗР, сметаме дека треба да се дозволи да биде издаден од фирмата носител на ПЗР. Да не се ограничува дека дописот мора да биде само од надлежен орган од земја членка на ЕУ, бидејќи надлежните органи во повеќето земји не издаваат дописи.

Член 22 точка 2
По точка 2 сметаме дека периодот за употреба на постоечки залихи од ПЗР, чии решенија се повлечени или подлежат на изменување или дополнување, треба да биде до истекот на рокот на важење на ПЗР.

Глава 10 член 48
Во глава 10 под член 48 сметаме дека треба да се додаде нов член 48а, во кој ќе се регулираат обврските на Органите во состав на Фитосанитаррниот систем на Република Македонија, наведени во член 4 точка 56 , со тоа што на секој орган одделно ќе има
обврска да врши координација на активностите и решавање на настанатите обврски во текот на работата

Сметаме дека треба да се додаде и член во врска со преиспитување на ПЗР со поминат рок, бидејќи препаратите не губат од квалитетот.
Со тоа што ќе се преиспитува во наши акредитирани лаборатории или од страна на производителот со што одговорноста за квалитетот ќе падне на товар на производителот
Број на посети на сајтот: 1513688
Моментално присутни корисници: 32