Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Стопанска комора на Македонија

10/08/2018

Почитувани, во прилог Ви го доставувам Мислењето по Предлог на законот за просторно и урбанистичко планирање на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите при Стопанската комора на Македонија.
Прикачен документ на коментарот 205_Mislenje_po_nacrt-tekstot_na_Predlog_na_zakonot_za1175609663.pdf

Благојче Цветковски

10/08/2018

Предложеното законско решение претставува одлична основа за просторно и урбанистичко планирање со кое би се постигнало хумано уредување на просторот, заштита и унапредување на животната средина и природата, но пред сè одржливо планирање. Преку истото се надминуваат недостатоците и слабостите на актуелното решение, и се дава можност за постигнување на поголема професионалност, инклузивност, партиципативност и контрола во процесот на просторен развој.
Доколку се прифатливи за Предлагачот и Донесувачот, предлозите, додадени на овој коментар како документ, претставуваат дополнително унапредување на Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Прикачен документ на коментарот 204_Предлози_за_изменување_и-или_дополнување_на_Законо1865723574.pdf

Марјан Шукуроски

01/08/2018

Коментари по однос на предлог ЗПУП


Т. 6 - Ажурирани геодетски подлоги:

Член 43 –
Во член 43 да се додаде став со кој изработувачот на ажурираната геодетска подлога при графичко исцртување, доследно да ги внесе снимените содржини, (со точен назив, дебелина на линија и сл.) а не со назнака левел 1, левел 2, ........

Член 61
Во член 61 став 1 после зборот урбанистички планови, да се додаде “, и правни лица кои имаат вработено најмалку 1 инженер архитект со соодветно овластување за изработка на урбанистички планови“.
Целиот назив на член 61 да биде:

(1) Урбанистички проект можат да изработуваат правните лица со лиценца за изработување на урбанистички планови, и правни лица кои имаат вработено најмалку 1 инженер архитект со соодветно овластување за изработка на урбанистички планови, согласно овој закон.
Прикачен документ на коментарот 203_Коментари_по_однос_на_предлог__ЗПУП_јули_201878382281.docx

Анета Стоименова

27/07/2018

Почитувани,
Во прилог Ви доставувам документ со забелешки на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за задолжители резерви на нафта и нафтени деривати.
Прикачен документ на коментарот 202_Zabeleski_na_predlog_Zakon_za_izmeni_i_dopolnuvanj667047565.pdf

Сашо Србиновски

27/07/2018

Почитувани,

Во прилог Ви ги доставуваме забелешките кон предлогот Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

Со почит,
Прикачен документ на коментарот 201_Забелешки_кон_предлогот_на_Закон_за_изменување_и_д852442852.pdf

Тест Корисник

25/07/2018

Јас мислам дека овој закон е потребен главно поради намалување на глобите.

Добрица Арсов

23/07/2018

Почитувани,

Во врска со Вашиот одговор по однос на коментарите на Предлог – Законот доставени од страна на Македонски Телеком АД-Скопје со кој нè повикувате да доставиме предлози во однос на дефинициите за поимите употребени во законот, Ве известуваме дека во овој момент Македонски Телеком АД –Скопје не е во можност да даде конкретни предлози во однос на дефинициите за поимите употребени во Предлог - Законот без да се имаат на увид и подзаконските акти.
Ако се земе предвид европската пракса согласно која дефинициите во Регулативата на ЕУ бр. 910/2014 на Европскиот парламенти на Советот (eIDAS) референцираат на конкретни членови од Регулативата, Прилози и Анекси кои се составен дел на истата со што дефинициите на поимите користени во Регулативата се прават попрецизни и појасни сосема е логично оваа пракса да се преслика и во нашето законодавство.

Македонски Телеком е на став дека доставувањето на предлози на дефинициите за поимите без да се имаат на увид и подзаконските акти во овој момент не би било конструктивно и целисходно поради што предлагаме истовремено носење и на подзаконските акти со цел заинтересираните страни да добијат целосна слика за законската рамка во која треба да делуваат, со што би се обезбедила и правилна примена на законските обврски.

Со почит,

Сања Георгиевска

18/07/2018

Забелешки од Триглав Осигурување АД, Скопје кон член 21 од Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурувањето

Со член 21 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурувањето се предвидува изменување во членот 150-а во ставот (2) зборовите „наплата на премијата“ да се заменат со зборовите „добивање фактура од страна на друштвото за осигурување“ со што за осигурително брокерските друштва се предвидува обврска наплатената премија за осигурување да ја префрли на друштвата за осигурување во рок од 15 дена од денот на добивање на фактурата од страна на друштвата за осигурување.
Мислење Со предложената измена се овозможува простор за осигурително брокерските друштва наплатената премија за осигурување да ја задржуваат на своите сметки подолг период бидејќи обврската за префрлање на премијата се врзува со издавањето на фактурата од страна на друштвата за осигурување за што не е предвиден рок. Во насока на специфицирање на одредбата и постигнување на целта за што побрзо префрлање на премијата од осигурување од страна на осигурително брокерските друштва кон друштвата за осигурување потребно е да се предвиди рок во кој друштвата за осигурување треба да ја издадат и фактурата и рок во кој осигурително брокерските друштва треба да ја платат истата. Навременото и точно определување на рокот за прием на средствата стекнати од премијата за осигурување ќе придонесат кон зголемување и зајакнување на ликвидноста на друштвата за осигурување што понатаму ќе придонесе кон подобрување на условите на осигурителниот пазар.
Предлог
Во членот 150-а ставот 2 се менува и гласи
(2) Осигурително брокерското друштво е должно да изврши пренос на средствата по основ на премија на сметка на друштвото за осигурување најдоцна во рок од 15 дена од денот од добивање фактура од страна на друштвото за осигурување.
Се додава став 3 што гласи
(3) Фактурата од став 2 на овој член се однесува на полисираната премија во претходниот месец и друштвото за осигурување е должно да ја достави до осигурително брокерското друштво најдоцна во рок од 15 дена по истекот на месецот за претходниот месец.
Останатите ставови соодветно се ренумерираат.

Напомена Доколку не се прифати овој предлог, сметаме дека е поцелисходно решението во актуелниот закон, отколку предложеното решение во Предлог законот.
Прикачен документ на коментарот 199_Mislenje_za_clen_150-a_od_ZSO1703754818.pdf

Сања Георгиевска

18/07/2018

Забелешки кон член 21 од Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурувањето
Прикачен документ на коментарот 197_Mislenje_za_clen_150-a_od_ZSO1754131056.pdf

Зоран Пандев

18/07/2018

Во прилог коментарите на Кроација Осигурување АД ДРуштво за неживотно осигурување Скопје
Прикачен документ на коментарот 198_Коментари-Кроација_Неживот142109665.pdf
Број на посети на сајтот: 1622981
Моментално присутни корисници: 40