Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Катерина Русевска

03/07/2019

Опрема и наставни средства во училиштата

За изведување настава по предметот Природни науки или по предметте од природните науки во основните и средните училишта се неопходни специјализи-рани кабинети или лаборатории, каде што ќе се изведуваат експеримети. Со глед на тоа дека моменталната состојба во тој поглед е загрижувачка, неопходно е обезбедување на опремени лаборатории со потребната опрема за изведување на наставата по природни науки, како и обезбедување на нивно континуирано одржување. Обновувањето и одржувањето на студентските лаборатории, исто така, е неопходно да биде континуирано, особено поради тоа што во нив се обучуваат идните наставници.Наставни планови


При подготовка на наставните планови и програми или нивни реформи, избор на учебици, учебни помагала за наставниците и учениците треба да биде вклчен и наставниот кадар од редот на универзитетските професори кои се занимаваат со обучување на идните наставници, како и поголем број наставници од основните и средните училишта. При тоа особено треба треба да се внимава и на поставување на соодветни рокови за нивна изработка, а не како што беше случај со воведувањето на последните промени/реформи, за кои беа дадени/понудувани неразмно кратки рокови.Норматив за наставен кадар

Наставниот кадар по општообразовните предмети (за кои постојат акредитирани студии по соодветниот предмет на наставните насоки на Природно-математичкиот и други факултети) за основните и средните училишта треба да биде единствено од редот на дипломираните студенти на наставните насоки на соодветните институти, односно факултети. Станува збор за предметите Математика, Физика, Хемија, Биологија, Музичко образование, Ликовно образование, Англиски јазик, ...
Педагошко-психолошката и методската подготовка на акредитирани високообразовни установи во траење од еден семестар (30 кредити) треба да биде задолжителна како предуслов за вработување наставници по стручни предмети за кои не постојат соодветни студии за наставници (наставни насоки), а не за вработување на наставници по сите предмети во основното и средното образование. Студиите на наставните насоки на соодветните факултети, освен општи методски предмети, вклучуваат и методски предмети во кои се дадени основните принципи на експериментална и друга практична настава специфична за даден предмет, што е особено значајно за природните науки. Поради тоа, доквалификацијата за реализација на настава по даден предмет во основните и средните училишта (во прв ред, општообразовните предмети) треба да се изведува исклучиво на студиите на наставните насоки од соодветната или сродна област.
Предлог – да се прецизира член 4 од нацрт-законот и да се избрише последниот услов за вработување наставници по овие предмети во соодветните наставни програми (како и усогласување со други закони и прописи), односно да се вработуваат наставници кои завршиле наставна насока или доквалификација на соодветни студии – наставна насока. Ова постои во наставните програми по предметот Географија, така треба да биде и за другите предмети.
Во интерес на зголемување на квалитетот на воспитно-образовниот процес во училиштата, како и на професионалните компетенции на наставниците ваквите одредби треба да се применуваат за сите наставници, сегашни и идни (член 72 од нацрт-законот за наставници).
На наставниците треба да им се вреднуваат пови¬ски¬те степени на образование (магистер и доктор на науки), но само доколку тие се од областа на образованието по предметот за кој изведуваат настава.
Предлог – да се дополни член 10 од нацрт-законот за наставниците и соработниците во основните и средните училишта (приоритетЧ 1. м-р или д-р од област образование, 2. завршена наставна насока, 3. успех при студирањето).

Наставниците се обврзани на континуираното стручно усовршување, но треба да имаат поголема можност за сопствен избор на обука.

Меѓународни натпревари / олимпијади

Со оглед на тоа дека МОН ја доделува акредитацијата на здруженија за спроведување натпревари, би требало да се обврзе дека секоја година ќе обезбеди средства со кои ќе го помогне организирањето и спроведувањето на општински, регионални и државни натпревари и таквите средства директно ќе ги уплаќа на сметката на здруженијата, наместо овие средства да ги обезбедуваат самите ученици т.е. нивните родители.
Потребна е консултација со здруженијата кои ги спроведуваат натпреварите, го вршат селектирањето на учениците и кои ги водат тимовите ученици на овие олимпијади, кои, впрочем, многу пати досега ја искажале својата подготвеност да му помогнат на МОН овој образовен аспект да го регулира онака како што е направено во развиените земји и на задоволство и на олимпијците кои достоинствено ќе ја претстават нашата држава, а притоа внимавајќи и на државните интереси.
Најпрвин треба да се регулира финансирањето на учеството на Меѓународните олимпијади. МОН во закон треба да се обврзе дека задолжително ги покрива трошоците за котизација и пат на тимот на ученици кои ќе ја преставуваат државата на Меѓународна олимпијада и на нивните водачи. Кога се учествува на Меѓународна олимпијада не постојат трошоци за храна и сместување како што предвидува предлагачот, туку исклучиво трошоци за котизација, пат и понекогаш визи за одредена држава. Понатаму, бројот на ученици и ментори-водачи е дефиниран со правилниците на секоја олимпијада и треба да се обезбедат средстав за целиот тим (ученици + водачи). Секое здружение треба да има право да аплицира за финансирање на најмалку една олимпијада за ученици од основно и една олимпијада за ученици од средно образование (од областа и од нивото – основно и средно, за кои се акредитирани), кое ќе вклучува и трошоци за подготовка на здруженијата и на самите ученици. Наградите за освоен медал треба да се даваат на учениците кои ги освоиле и на наставниците кои навистина ги подготвувале за олимпијада, а тоа се универзитетските наставници, а не нивните ментори до државен натпревар. Потврда за тоа може да издаде здружението или самите организатори на олимпијадата (сертификат за учество на олимпијада). Зборот „место“ да се замени со “награда/медал“.

Катерина Русевска

03/07/2019

Опрема и наставни средства во училиштата

За изведување настава по предметот Природни науки или по предметте од природните науки во основните и средните училишта се неопходни специјализи-рани кабинети или лаборатории, каде што ќе се изведуваат експеримети. Со глед на тоа дека моменталната состојба во тој поглед е загрижувачка, неопходно е обезбедување на опремени лаборатории со потребната опрема за изведување на наставата по природни науки, како и обезбедување на нивно континуирано одржување. Обновувањето и одржувањето на студентските лаборатории, исто така, е неопходно да биде континуирано, особено поради тоа што во нив се обучуваат идните наставници.Наставни планови


При подготовка на наставните планови и програми или нивни реформи, избор на учебици, учебни помагала за наставниците и учениците треба да биде вклчен и наставниот кадар од редот на универзитетските професори кои се занимаваат со обучување на идните наставници, како и поголем број наставници од основните и средните училишта. При тоа особено треба треба да се внимава и на поставување на соодветни рокови за нивна изработка, а не како што беше случај со воведувањето на последните промени/реформи, за кои беа дадени/понудувани неразмно кратки рокови.Норматив за наставен кадар

Наставниот кадар по општообразовните предмети (за кои постојат акредитирани студии по соодветниот предмет на наставните насоки на Природно-математичкиот и други факултети) за основните и средните училишта треба да биде единствено од редот на дипломираните студенти на наставните насоки на соодветните институти, односно факултети. Станува збор за предметите Математика, Физика, Хемија, Биологија, Музичко образование, Ликовно образование, Англиски јазик, ...
Педагошко-психолошката и методската подготовка на акредитирани високообразовни установи во траење од еден семестар (30 кредити) треба да биде задолжителна како предуслов за вработување наставници по стручни предмети за кои не постојат соодветни студии за наставници (наставни насоки), а не за вработување на наставници по сите предмети во основното и средното образование. Студиите на наставните насоки на соодветните факултети, освен општи методски предмети, вклучуваат и методски предмети во кои се дадени основните принципи на експериментална и друга практична настава специфична за даден предмет, што е особено значајно за природните науки. Поради тоа, доквалификацијата за реализација на настава по даден предмет во основните и средните училишта (во прв ред, општообразовните предмети) треба да се изведува исклучиво на студиите на наставните насоки од соодветната или сродна област.
Предлог – да се прецизира член 4 од нацрт-законот и да се избрише последниот услов за вработување наставници по овие предмети во соодветните наставни програми (како и усогласување со други закони и прописи), односно да се вработуваат наставници кои завршиле наставна насока или доквалификација на соодветни студии – наставна насока. Ова постои во наставните програми по предметот Географија, така треба да биде и за другите предмети.
Во интерес на зголемување на квалитетот на воспитно-образовниот процес во училиштата, како и на професионалните компетенции на наставниците ваквите одредби треба да се применуваат за сите наставници, сегашни и идни (член 72 од нацрт-законот за наставници).
На наставниците треба да им се вреднуваат пови¬ски¬те степени на образование (магистер и доктор на науки), но само доколку тие се од областа на образованието по предметот за кој изведуваат настава.
Предлог – да се дополни член 10 од нацрт-законот за наставниците и соработниците во основните и средните училишта (приоритетЧ 1. м-р или д-р од област образование, 2. завршена наставна насока, 3. успех при студирањето).

Наставниците се обврзани на континуираното стручно усовршување, но треба да имаат поголема можност за сопствен избор на обука.

Меѓународни натпревари / олимпијади

Со оглед на тоа дека МОН ја доделува акредитацијата на здруженија за спроведување натпревари, би требало да се обврзе дека секоја година ќе обезбеди средства со кои ќе го помогне организирањето и спроведувањето на општински, регионални и државни натпревари и таквите средства директно ќе ги уплаќа на сметката на здруженијата, наместо овие средства да ги обезбедуваат самите ученици т.е. нивните родители.
Потребна е консултација со здруженијата кои ги спроведуваат натпреварите, го вршат селектирањето на учениците и кои ги водат тимовите ученици на овие олимпијади, кои, впрочем, многу пати досега ја искажале својата подготвеност да му помогнат на МОН овој образовен аспект да го регулира онака како што е направено во развиените земји и на задоволство и на олимпијците кои достоинствено ќе ја претстават нашата држава, а притоа внимавајќи и на државните интереси.
Најпрвин треба да се регулира финансирањето на учеството на Меѓународните олимпијади. МОН во закон треба да се обврзе дека задолжително ги покрива трошоците за котизација и пат на тимот на ученици кои ќе ја преставуваат државата на Меѓународна олимпијада и на нивните водачи. Кога се учествува на Меѓународна олимпијада не постојат трошоци за храна и сместување како што предвидува предлагачот, туку исклучиво трошоци за котизација, пат и понекогаш визи за одредена држава. Понатаму, бројот на ученици и ментори-водачи е дефиниран со правилниците на секоја олимпијада и треба да се обезбедат средстав за целиот тим (ученици + водачи). Секое здружение треба да има право да аплицира за финансирање на најмалку една олимпијада за ученици од основно и една олимпијада за ученици од средно образование (од областа и од нивото – основно и средно, за кои се акредитирани), кое ќе вклучува и трошоци за подготовка на здруженијата и на самите ученици. Наградите за освоен медал треба да се даваат на учениците кои ги освоиле и на наставниците кои навистина ги подготвувале за олимпијада, а тоа се универзитетските наставници, а не нивните ментори до државен натпревар. Потврда за тоа може да издаде здружението или самите организатори на олимпијадата (сертификат за учество на олимпијада). Зборот „место“ да се замени со “награда/медал“.

Слаѓана Јакимовиќ

02/07/2019

Поради специфичноста на дејноста оделенски наставник (реализатор на наставата по сите предмети во одделенската настава со исклучок на мал број на предмети), а во насока на прецизно толкување на чл. 24, алинеа (3) и чл. 25, алинеа (1) точка 1, предлагам допрецизирање на чл. 24 (Основни професионални компетенции на наставниците) со следното дополнување
„(4) Студиските програми за стекнување квалификации за реализација на одделенската настава обврзно содржат задолжителни предмети од научното поле на секој задолжителен наставен предмет од одделенската настава за којшто се стекнува кавлификацијата.“
Овој предлог го давам и поради уверувањето дека во одделенската настава се поставуваат темелите на севкупната писменост на учениците, како и со цел усогласување на Нацрт законот со Препораките на Европската комисија за Клучните компетенции за доживотно учење, со нагласок на подигнување на основните вештини (јазична, математичка и базична дигитална вештина), подршка на развојот на и интересот за природонаучната, технолошката, инженерската и математичката компетенција, како и зајакнувањето на јазичните компетенции.
Прикачен документ на коментарот 371_Предлог_за_дополнување_на_Нацрт_законот_за_наставн2074222929.docx

Македонско здружение на млади правници

29/06/2019

Во прилог се наоѓаат коментари на Македонското здружение на млади правници во однос на новиот предлог Закон за лица без регулиран граѓански статус
Прикачен документ на коментарот 370_МЗМП_коментари_-_Закон_за_лица_без_регулриан_граѓа451365116.docx

Македонско здружение на млади правници

29/06/2019

Во прилог испраќаме коментари на Македонското здружение на млади правници во однос на новиот предлог Закон за лица без регулиран граѓански статус.
Прикачен документ на коментарот 369_МЗМП_коментари_-_Закон_за_лица_без_регулиран_граѓа864826909.pdf

Марина Стојановска

29/06/2019


Меѓународни натпревари / олимпијади

МОН би требало да се обврзе дека секоја година ќе обезбеди средства со кои ќе го помогне организирањето и спроведувањето на општински, регионални и државни натпревари и таквите средства директно ќе ги уплаќа на сметката на здруженијата, наместо овие средства да ги обезбедуваат самите ученици т.е. нивните родители.

Потребна е консултација со здруженијата кои ги спроведуваат натпреварите, го вршат селектирањето на учениците и кои ги водат тимовите ученици на овие олимпијади, кои, впрочем, многу пати досега ја искажале својата подготвеност да му помогнат на МОН овој образовен аспект да го регулира онака како што е направено во развиените земји и на задоволство и на олимпијците кои достоинствено ќе ја претстават нашата држава, а притоа внимавајќи и на државните интереси.
Најпрвин треба да се регулира финансирањето на учеството на Меѓународните олимпијади. МОН во закон треба да се обврзе дека задолжително ги покрива трошоците за котизација и пат на тимот на ученици кои ќе ја преставуваат државата на Меѓународна олимпијада и на нивните водачи. Кога се учествува на Меѓународна олимпијада не постојат трошоци за храна и сместување како што предвидува предлагачот, туку исклучиво трошоци за котизација, пат и понекогаш визи за одредена држава. Понатаму, бројот на ученици и ментори-водачи е дефиниран со правилниците на секоја олимпијада и треба да се обезбедат средстав за целиот тим (ученици + водачи). Секое здружение треба да има право да аплицира за финансирање на најмалку една олимпијада за ученици од основно и една олимпијада за ученици од средно образование (од областа и од нивото – основно и средно, за кои се акредитирани), кое ќе вклучува и трошоци за подготовка на здруженијата и на самите ученици. Наградите за освоен медал треба да се даваат на учениците кои ги освоиле и на наставниците кои навистина ги подготвувале за олимпијада, а тоа се универзитетските наставници, а не нивните ментори до државен натпревар. Потврда за тоа може да издаде здружението или самите организатори на олимпијадата (сертификат за учество на олимпијада). Зборот „место“ да се замени со “награда/медал“.

Марина Стојановска

29/06/2019

Норматив за наставен кадар

Наставниот кадар по општообразовните предмети (за кои постојат акредитирани студии по соодветниот предмет на наставните насоки на Природно-математичкиот и други факултети) за основните и средните училишта треба да биде единствено од редот на дипломираните студенти на наставните насоки на соодветните институти, односно факултети. Станува збор за предметите Математика, Физика, Хемија, Биологија, Музичко образование, Ликовно образование, Англиски јазик, ...
Педагошко-психолошката и методската подготовка на акредитирани високообразовни установи во траење од еден семестар (30 кредити) треба да биде задолжителна како предуслов за вработување наставници по стручни предмети за кои не постојат соодветни студии за наставници (наставни насоки), а не за вработување на наставници по сите предмети во основното и средното образование. Студиите на наставните насоки на соодветните факултети, освен општи методски предмети, вклучуваат и методски предмети во кои се дадени основните принципи на експериментална и друга практична настава специфична за даден предмет, што е особено значајно за природните науки. Поради тоа, доквалификацијата за реализација на настава по даден предмет во основните и средните училишта (во прв ред, општообразовните предмети) треба да се изведува исклучиво на студиите на наставните насоки од соодветната или сродна област.
Предлог – да се прецизира член 4 од нацрт-законот и да се избрише последниот услов за вработување наставници по овие предмети во соодветните наставни програми (како и усогласување со други закони и прописи), односно да се вработуваат наставници кои завршиле наставна насока или доквалификација на соодветни студии – наставна насока. Ова постои во наставните програми по предметот Географија, така треба да биде и за другите предмети.
Во интерес на зголемување на квалитетот на воспитно-образовниот процес во училиштата, како и на професионалните компетенции на наставниците ваквите одредби треба да се применуваат за сите наставници, сегашни и идни (член 72 од нацрт-законот за наставници).
На наставниците треба да им се вреднуваат повисоките степени на образование (магистер и доктор на науки), но само доколку тие се од областа на образованието по предметот за кој изведуваат настава.
Предлог – да се дополни член 10 од нацрт-законот за наставниците и соработниците во основните и средните училишта (приоритетЧ 1. м-р или д-р од област образование, 2. завршена наставна насока, 3. успех при студирањето).

Наставниците се обврзани на континуираното стручно усовршување, но треба да имаат поголема можност за сопствен избор на обука.


Опрема и наставни средства во училиштата

Ситуацијата со непостоење материјали за работа е алармантна, особено имајќи предвид дека се ра¬бо¬ти за група предмети за кои се потребни лаборатории опремени со посебни инструменти, прибор и хемикалии. Наставата по природни науки во основните и средните училишта треба да се одвива во специјализирани кабинети или лаборатории, каде што ќе се изведуваат експеримети. Неопходно е постоење лаборатории во секое училиште и обезбедување на годишен фонд на средства за настава по овие предмети. Ако за ликовно се потребни блок и боици, за физичко спортска сала, опрема, топки и сл., така и за природните науки потребни се лаборатории, нагледни средства и хемикалии. Неопходно е и реновирање и тековно одржување на училишните и студентските лаборатории, како и други градежни активности неопходни за непречено функционирање на наставата.Наставни планови

Во последните години актуелни се Кембриџ наставните програми, кои беа проследени со исклучително кратка постапка за пишување/преведување/адаптирање учебници, без вклучување на сите засегнати страни во процесот нужно влијае на квалитетот на наставниот процес.
Затоа, треба да се вклучат универзитетски професори кои се занимаваат со обучување на идни наставници и поголем број наставници од основните и средните училишта во процесите на реформирање на образованието и во процесите на донесување наставни планови и програми.

Илче Ацевски

26/06/2019

Ќе ве молам да се разгледа Член 18, став 6 и став 7. Според мене став 6 и став 7 не се во ред и според мене треба да бидат
(6) Одржувањето на интегрираната база на податоци (ЕСАРУ) и одржувањето на веб - страницата на училиштето ги врши наставник, за што добива три наставни часови во фондот на часови, доколку училиштето има до 400 ученици, односно шест наставни часови за училиште до 1000 ученици и осум наставни часови за училиште со над 1000 ученици.
(7) Наставникот од став (6) на овој член го определува директорот од редот на наставниците во училиштето кои ја одржуваа интегрираната база на податоци и во претходните години и имаат соодветна обука, а за чие работно место се обезбедени финансиски средства, а доколку тие наставници не се во можност повеќе да ја одржуваат интегрираната база на податоци, директорот определува наставник кој нема целосен фонд на наставни часови.
-Доколку наставникот од став 6 има полн фонд на часови добива финансиски надоместок од 5% од неговата основна плата , доколку училиштето има до 400 ученици, односно 10% за училиште до 1000 ученици и 15% за училиште со над 1000 ученици.

Јулија Кујунџиева

26/06/2019

Ќе ве молам Имам забелешка во врска со работното време на стручните соработници
Работното време на стручните соработници во средните и основни училишта е 40 часа неделно или 8 часа дневно. Мислам дека тоа е предолго бидејќи стручниот соработник работи со ученици секојдневно, а за истата треба да се подготви. Затоа ПРЕДЛАГАМ тоа да боде во форма 6 часови + 2 часа подготовка т.е 4 часа администрација + 2 наставни часа работа со ученици +2 часа подготовка за истата, секојдневно. Благодарам

Жаклина Ристовска

25/06/2019

Почитувани,

Нацрт законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта во поголем дел е добар.

Би сакала да укажам дека во
Член 18 алинеја 6 да се додаде и одделенски наставник, па директорот според потребите ќе одреди кој наставник тоа да го води.
Значи да се додаде ова по одделенска или предметна настава

Член 18

(6) Одржувањето на интегрираната база на податоци (ЕСАРУ), одржувањето на веб - страницата на училиштето и другите обврски поврзани со компјутерската работа во училиштето ги врши наставник по предметна настава, за што добива три наставни часови во фондот на часови, доколку училиштето има до 400 ученици, односно шест наставни часови за училиште до 1000 ученици и осум наставни часови за училиште со над 1000 ученици.


Поздрав
Жаклина Ристовска
Број на посети на сајтот: 2192390
Моментално присутни корисници: 31