Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Александар Николов

07/01/2019

Прикачено

Александар Николов

07/01/2019

Во прилог ви доставуваме коментари на Предлог на закон за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Република Македонија

Стојан Карастој

06/01/2019

1. Наместо овој закон кој е лош плагијат од Хрватските закони и чија цел е да ја промени политичката моќ во државата, и Наместо мерките и постапката да се обработуваат во законот за АВР, согласно член 17 и член 18 од Уставот на РМ и член 34 потребен е закон со кој ќе се пропишат мерки и услови со постапка за собирање на податоци и следење на комуникации за заштита на безбедноста и одбраната за сите државни органи (МВР, МО, АР, УБК, ЦУ, ФП, УФР) кои дошле во допир или имаат надлежност да собираат податоци од значење за безбедноста и одбраната за водење на безбедносни истраги или разузнавачки цели.

Законот ќе ги пропише, видовите на мерки, рокови, услови, постапки, чување на опремата и техничките уреди, редоследот на користење и извршување, територијална надлежност, контролата врз употребата на посебните технички уреди и опрема и резултатите добиени преку нив, размена на податоците, одговор на барања од други надлежни државни органи и давање меѓусебна поддршка. Употребата на разузнавачки средства да биде единствено во подршка на безбедносните истраги на територија на Македонија, а за разузнавачки цели во странство и екстериторијалните локации. На територија на државата примената на овие разузнавачки средства привремено ќе ја ограничи неповредливоста на лицето и живеалиштето, тајната на преписката и на другите форми на комуникација на граѓаните и странците кога го бараат тоа интересите на безбедноста и одбраната на Републиката а согласно член 17 и член 18 од Уставот на Република Македонија.

Законот ќе ја олесни работата на државните органи кои спроведуваат внатрешно разузнавање во водењето на истраги (УБК, БЈБ, ЦУ, УФР) и собираат податоци од граѓани и правни лица и водат евиденции за нив и активностите на Агенцијата за разузнавање и Воената служба за безбедност и разузнавање за да се формира Здружен разузнавачки комитет за определување на приоритети по утврден ризик и закана, собирање на податоци, известување, размена, потврда или отфрлање на информацијата, контрола врз примената на средствата.

2. Потребно е и дополнување во законот за кривична постапка за целта на примената на посебните мерки за заштита на безбедноста и одбраната кои подразбираат употребна на техничка опрема и уреди (разузнавачки методи и средства) и резултатите (податоците) добиени од нив во корист на доказната постапка во пропишана постапка.

3. Потребно е и дополнување во законот за Јавно обвинителство со цел формирање на ново одделение за водење на безбедносни истраги согласно пропишаните нови посебни мерки поврзани со надлежноста од заштитата на безбедноста и одбраната, односно за кд против државата, каде како сторител на кд тероризам, шпионажа, саботажа и оддавање на државна тајна често се јавува поединец. Со формирање на оделението во ЈО ќе се оствари и целта на примената на посебните мерки, раководењето со безбедносните истраги и оперативната координација со државните органи кои ќе ги применуваат мерките. Споменувам, дека оделението во ЈО за корупција и организиран криминал е за водење на криминални истраги и често методите и мерките (ПИМ и ПМ) се различни од целта.

Стојан Карастој

06/01/2019

Ворд документ со предлог дополнување во законот за следење на комуникации, во член 4 точка 7, Агенцијата за разузнавање е овластен орган за собирање на податоци на националната територија со судска наредба за прашања од значење на безбедноста и одбраната и за следење на меѓународни, сателитски и безжични комуникации и електромагнетен спектар во екстериторијалните локации и странство согласно надлежноста во законот за Агенција за разузнавање (член 2 и член 13).

Согласно член 17 и член 18 од Уставот на Република Македонија и член 34 од законот за следење на комуникации, би се пропишал член во нов закон за употреба на разузнавачки средства или доколку нема таков закон тогаш нов член 34а и да гласи “Агенцијата за разузнавање превзема мерки кои не може да се наменетат за да обезбедат индивидуално следење на комуникациите на лица кои користат броеви за претплата или технички идентификатори кои можат да се следат на националната територија, освен во случај кога таквите лица комуницираат од странство и екстериторијалните локации, ја напуштиле националната територија и се идентификувани како закана. Мерките за следење на безжични комуникации се применуваат за експлоатација на електронските комуникации преку воздушен простор не вклучувајќи интервенција на операторот на електронските комуникации.Прикачен документ на коментарот 308_1_58303532PREDLOG_Zakon_za_izmenuvanje_na_Zakonot_621668254.docx

Стојан Карастој

06/01/2019

Почитувани ви доставувам ворд документ со предлог измени и дополнувања на законот за странци со цел отстранување на форма на монопол на идниот државен орган АВР во процедурата за издавање на визи за странци.
Прикачен документ на коментарот 307_1_802695891izmena_nov_zakon_za_stranci1935098306.doc

Стојан Карастој

05/01/2019

Која е целта на собирањето на разузнавачки податоци со примена на посебни мерки и судска наредба, односно со писмено барање од директор за собирање на мета податоци ако не се водат истраги за заштита на безбедноста и одбраната ?

Каков државен орган е потребен во Македонија?

• Орган кој ќе води безбедносна истрага и со примена на разузнавачки алатки ќе собира докази за кд против државата во националните граници, поднесувајќи пријава до ОЈО или

• Орган кој ќе спроведува внатрешна разузнавачка активност со примена на посебни мерки да собере податоци, кои ќе ги чува кај себе а ако процени од збирот на податоците ќе извести друг државен орган да отвори истрага?

Државниот орган треба да се ограничи само на 3 надлежности за собирање на докази со примена на разузнавачки алатки за кд против државата пропишани во кривичниот законик
• Контраразузнавање со кд шпионажа
• Заштита на уставен поредок
• Заштита од тероризам и насилен екстремизам

Употребата на разузнавачките алатки (внатрешното разузнавање) како следење и собирање на податоци на територија на Република Македонија да се во функција единствено за спроведување на законите.

Неприфатливо АВР посебните технички уреди и опрема и добиените податоци да ги чува кај себе. Ова е создавање на архива за идна политичка и безбедносна криза.

Вака пропишаната надлежност во законот за АВР е одбегнување на одговорност, и собирање на разузнавачки податоци за други Х, политички, лични или цели на странски партнер.

Освен планирана уцена, регрутирање на извори заради закана од компромитација, делегитимирање на институции и носители на одлуки и домашна субверзија за обликување на јавно мислење друга примена ќе нема овој закон.

Стојан Карастој

05/01/2019

Да се изврши измена на член 32 и 33 од законот за следење на комуникации со цел да се пропише дека само врз основа на судска наредба може да се достават мета податоци до барателот согласно член 17 и член 18 од Уставот на Република Македонија.

Да се изврши измена и дополнување на законот за следење на комуникации каде Агенцијата за разузнавање ќе се пропише како овластен субјект за собирање на податоци на територија на Република Македонија врз основа на судска наредба за
• достава на мета податоци од оператор,
• вршење на увид во остварени телефонски и други електронски комуникации,
• дигитална форензика на апаратите и уредите кои се користат од корисниците на услуги на оператор за вршење на комуникација на националната територија,
додека надвор од територијата на Република Македонија и екстериторијални локации да собира податоци и врши имплементација на информатички техники и средства за следење на меѓународни, сателитски, безжични комуникации и електромагнетниот спектар кои се одвиваат во странство во интерес на безбедноста и одбраната на државата.

Дополнувањето за надвор од територија на Македонија да биде со нов член и гласи “мерките не може да се наменетат за да обезбедат индивидуално следење на комуникациите на лица кои користат броеви за претплата или технички идентификатори кои можат да се следат на националната територија, освен во случај кога таквите лица комуницираат од странство, ја напуштиле националната територија и се идентификувани како закана. Мерките за следење на безжични комуникации се применуваат за експлоатација на електронските комуникации преку воздушен простор не вклучувајќи интервенција на операторот на електронските комуникации.”

Stole Velkovski

04/01/2019

Почитувани,
Со цел суштинско и квалитативно унапредување на Законот за заштита и благосостојба на животните со кој воедно ќе се овозможи зголемена безбедност и здравствена заштита на населението на Република Македонија,
ви доставуваме Коментари и предлог амандмани врз Нацрт законот за измена и дополнување на законот за заштита и благосостојба на животните, изработени од здружението за заштита на животни АНИМА МУНДИ и поддржани од 16 македонски здруженија за заштита на животните, кои ги наведуваме во продолжение

ГЛАСОТ НА ЖИВОТНИТЕ – Здружение за заштита на животни, Велес
МАЛИ ХЕРОИ – Здружение за заштита на животни, Битола
АНИМАЛ ВОРЛД – Здружение за заштита на животни, Струга
ВТОРА ШАНСА – Здружение за заштита на животни, Кочани
Е.Д.Е.Н. – Здружение за заштита на животни и животна средина, Скопје
Граѓанска иницијатива „КАНЕ КОРЗО“, Скопје
ФАУНА – Здружение за заштита на животни и животна средина, Струмица
СПАСИ ЖИВОТ – Здружение за заштита на животни, Штип
СРЦЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ Тиквеш, Кавадарци
АНИМАЛИА – Здружение за заштита на животни, Охрид
Даисѕ Фамилѕ Ресцуе, Скопје ПРО АНИМА - Здружение за заштита на животните Берово ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ЌСРНА“
Помош на животните, Прилеп
Хелпинг страѕс ин Охрид, Мацедониа
ПРИЈАТЕЛИ НА ЖИВОТНИТЕ - Здружение за заштита на животни, Прилеп


Предложените законски решенија се меѓусебно поврзани и прават една правна целина.

Имајќи ја во предвид негативната фактичка состојба, како и Заклучокот на Владата на РМ од 06.11.2918 (точка 47) кој гласи „ Владата заклучи МЗШВ , АХВ и ЗЕЛС во соработка со здруженијата за заштита на животни да изнајдат законско решение за трајно решавање на проблемот со кучињата скитници“ , Ви ја доставуваме наведената документација.


Се надеваме дека конечно и сериозно ќе бидат разгледани нашите предлози кои се исклучиво во интерес на граѓаните и хуманиот третман на животните во Република Македонија, дека истите ќе бидат поддржани и прифатени.


Со почит,


Здружение за заштита на животни Анима Мунди
Прикачен документ на коментарот 305_Допис_ОБРАЗЛОЖЕНИЕ_основни_барања_Анима_Мунди041277266033.pdf
Прикачен документ на коментарот 306_АМ_ПРЕДЛОГ-ИЗМЕНИ-НА-НАЦРТ-ЗАКОН-ЗИД-ЗЗБЖ-2018649882281.doc

Стојан Карастој

02/01/2019

За отстранување на монополот од идната АВР за проверки на странци поврзани со издавање на виза, потребно е да се измени членот 34 став 2 во законот за странци и да се пропишат како надлежни субјекти и МВР, односно Бирото за Јавна безбедност и Агенцијата за разузнавање кои ќе вршат проверка и даваат мислење за странци.

Имено нелогично е според пропишаната надлежноста на АВР да даваат мислење за странецот кој претставува “опасност за јавниот ред и поредок” што е надвор од нивниот законски мандат, односно е во надлежност на Бирото за јавна безбедност.

Во однос пак на формулацијата “опасност по националната безбедност” сметам дека дополнителен надлежен орган е и Агенцијата за разузнавање која собира податоци од значење за безбедноста и одбраната, стопанските и политичките и другите интереси на Република Македонија и за истите известува и взаемно се информира со државни органи.

Отстранување на монополот на АВР е заради претходни научени лекции и превенција од корупција и несовесно работење со злоупотреба на службата.

Стојан Карастој

30/12/2018

Според самиот наслов на законот за Агенција за внатрешно разузнавање не се прави терминолошка разлика меѓу поимите безбедност и разузнавање. Називот на новата служба треба да биде во доменот на заштита на безбедноста.

Искажаната намера од орган во состав на МВР задолжен за собирање на докази за кд против државата да се трансформира во субјект за домашно разузнавање кој ќе употребува методи и средства за тајно собирање на податоци и следење на комуникации имајќи предвид дека нема да води безбедносни истраги за собирање на доказен материјал е обид да се легализира досегашната лоша пракса и методи кои се употребуваат за остварување лични, партиски или други цели што е основа за безбедносни и политички кризи.

Во тој случај се поставува прашањето кој државен орган ќе води безбедносни истраги и собира докази за кривичните дела против државата меѓу кои шпионажата и тероризмот?

Согласно член 273 од законот за кривична постапка кој се однесува на пријавување кривични дела во Јавното обвинителство

(1) Сите државни органи, јавни претпријатија и установи се должни да ги пријават кривичните дела за кои се гони по службена должност за кои се известени или за нив дознале на друг начин.

(2) Поднесувајќи ја пријавата, пријавителите од ставот (1) на овој член ќе ги наведат и доказите што им се познати и ќе преземат мерки за да се зачуваат трагите од кривичното дело, предметите што се употребени во неговото извршување или настанале од извршувањето и други докази.

Врз основа на ова, АВР мора да го извести ЈО со пријава за постоење на основи на кривични дела, а прашањето е во нејаснотијата на надлежноста и целта на собирањето на податоци со примена на посебни мерки и судска наредба, односно и со писмено барање од директор за собирање на мета податоци, дали ќе води истрага за собирање на докази или ќе спроведува разузнавачка активност со примена на сите посебни мерки да собере податоци со кои ќе известува друг државен орган, МВР самостојно да ја превземе и продолжи истрагата под насоки на ЈО. Ова е обид да се одбегне превземање на одговорност и отчетност како и во досегашните 28г функционирање.


Наместо да се пропише надлежност за кривичните дела против државата се дава широка надлежност која во отсуство на толковник за поими меѓу кои и терминот “национална безбедност што е спроведување на политика” е основа за злоупотреба, несовесно работење и дејствување надвор од законскиот мандат. Воедно вака напишана широка надлежност предизвикува судир, преклопување и узурпирање на надлежност на други државни органи кои ќе треба да се стават во положба на потчинетост на АВР.

Собирањето на податоци и следење на комуникации без посредство на ОТА и оператор, а со примена на технички уреди и опрема со што се ограничува неповредливоста на домот, граѓанинот, тајната на преписка и сите облици на комуникација мора да е во согласност со член 17 и член 18 од Уставот на Република Македонија незлоупотребувајќи ги интересите за безбедност и одбрана за кршење на основните човекови права и слободи.

Неприфатливо АВР посебните технички уреди и опрема и добиените податоци да ги чува кај себе.

Научените лекции од минатото за злоупотреба на техничките капацитети од човечки фактор и имајќи го предвид решението за чување на посебната опрема и уреди на правосудната полиција содржано во член 17 во законот за следење на комуникации.

Оваа глава е непотребна во законот за АВР и треба да се уреди со друг посебен закон како што е пропишано во точка 3 член 34 од законот за следење на комуникации и член 17 од Уставот на Република Македонија за сите државни органи (АР, УБК, ВСБиР и АРМ) кои имаат надлежност од значење за безбедноста и одбраната.

Во предлогот недостасува и дефинирање на обврски на АВР кон другите државни органи со кои ќе врши координација за акции, одговара на барања и задачи и врши размена на информации и разузнавачки досиеја, дава известувања и информира носители на одлуки меѓу кои и Претседателот на Републиката.

Критериумите и изборот на Директорот на АВР е неприфатлив.

Претседателот на Републиката има Уставни овластувања врз безбедноста и одбраната и треба да се предвиди негова можност за одобрување на предлогот за Директор, а доколку за тоа не се постигне консензус тогаш најмалку барање на одговорност за работата на Директорот.

Во законот за АВР недостасува имплементација на ветинг процедури за зајакнување на професионалниот интегритет на вработените и отстранување на фамилијарни врски со политичари и блиски лица кои вршат работи поврзани со делокругот на нивната работа, примената на полиграфско тестирање врз вработените и изворите, форензика на апаратите и системите кои ги користат за комуникација и управување со изворите за заштита на информацијата, потврда на автентичност на изјави и отфрлање на сомневање за остварување на лични, партиски и други интереси. наместо меритократија и чесност повторно се предвидува селективност.

Неприфатливи се и одредбите за реизбор на персоналот кој ќе биде дел од новата Агенција оставајќи простор за злоупотреба и селективен избор заради лични, партиски или финансиски интерес.

Потребно е да се отстранат сите форми на монопол при вршењето на безбедносна проверка за цивилни лица вклучувајќи ги и странците што е често злоупотребувана процедура и селективно средство за уцена, елиминација на неистомисленици и конкуренција и корупција.

Во однос пак на меѓународната соработка се пропишува непрецизна формулација на соработка со странски безбедносно / разузнавачки служби и организации не препознавајќи разлики меѓу термините безбедност и разузнавање како и отсуство на правило за едностарешинство и обврска за соработка со Агенцијата за разузнавање во однос на офицерите за врска што се упатуваат во ДКП и меѓународните мисии ќе предизвика судир во надлежноста, меѓусебна борба и паралелизам со Агенцијата за разузнавање дома и во странство.

Законот предизвикува импликација за измена на други закони на државни органи со кои предизвикува судир во надлежноста (АР, УФР, БЈБ, ЦУ, ФП и ВСБиР), законот за БКИ, законот за странци, законот за следење на комуникации но и донесување на нов закон за употреба на разузнавачки средства од сите државни органи со кои се уредува постапката и условите за примена на мерки за заштита на безбедноста и одбраната со цел употреба на податоците за доказна постапка.
Број на посети на сајтот: 1901242
Моментално присутни корисници: 39