напредно пребарување

документи

Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата

Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата ...
... повеќе >>

Прирачник за засегнатите страни

Прирачникот за засегнатите страни има цел да ги објасни процесот и механизмите за вклучување на засегнатите страни во процесот на креирање на политики во Владата на Република Македонија ...
... повеќе >>

Mетодологија за Проценка на влијанието на регулативата

Процесот за ПВР опишан во оваа методологија е целосно усогласен со постојниот систем за стратешко планирање во министерствата ...
... повеќе >>

Упатство во процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата

Упатство за начинот на постапување во работата на министерствата во процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата
... повеќе >>

Извештај за проценка на влијанието на регулативата со упатство за пополнување

Извештај за проценка на влијанието на регулативата со упатство за пополнување ...
... повеќе >>

RSS RSS за вести
 
1 . Закон за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги ...повеќе >>
2 . Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за гробишта и погребални услуги. ...повеќе >>
3 . Предлог на закон за медијација ...повеќе >>
4 . ПРЕДЛОГ на Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање тероризам ...повеќе >>
5 . ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ...повеќе >>

10-те ПОСЛЕДНИ предложени прописи

Број на посети на сајтот: 111107

Моментално присутни корисници: 1