Најава Најава

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата: https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството.

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

Пропис: Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за матична евиденција

Министерство за правда
11.02.2019
Закон
Отворен
1.Законот за матична евиденција не обезбедува јасна процедура за промена на ознаката за пол. Потребно е уредување на постапката за правно признавње на род со цел спроведување на Пресудата на Европскиот суд за човекови права за случајот на лицето Х против Република Македонија (Application no. 29683/16) од 17.01.2019 година како и негово хармонизирање со меѓународните стандарди во оваа област. 2.На децата родени во болницата Систина во периодот од Април 2010 до Декември 2010 година во изводот од матичната книга на родените како место на раѓање впишано им е Злокуќани, а не градот Скопје. Родителите на овие деца се обратија со барање до Министерството за правда, во изводот на матична книга на родени на децата да се внесе градот Скопје наместо Злокуќани.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

05.07.2021 Маја Герасимова Порјазоска

По неколку неуспешниобиди да го ставам мојот коментар во полето за коментари, го прикачувам како документ во ворд. Ознаката РОД треба да биде посебно поле/категорија од ознаката ПОЛ, и заради трансродовите лица и искажување и на небинарните идентитети, како и за заштита на послабиот пол - жената во јавниот живот, и останување на сила на позитивната дискриминација.
Прикачен документ на коментарот 189_Komentar_ENER_maticna_evidencija138969407.docx

07.06.2021 Елена Мишевска

Дали се испитани импликациите кои овој закон ќе ги има на останатите граѓани, првенствено жените, децата и хомосексуалните парови?
Што ќе се случи ако биолошки маж со променета ознака за пол е осуден на казна затвор заради силување? Дали тој ќе биде сместен во женскиот оддел кај што се сметуваат жени и малолетници?ознака за пол ќе биде сместена во машки затвор каде што може значително да биде нарушена нејзината безбедност?
Дали хомосексуалните парови ќе можат да стапат во брак ако едниот од
Исто се однесува и на спротивниот случај, дали жена со променета партнерите ја промени ознаката за пол? Дали е тоа конверзиона терапија? Зошто не им се овозможи регистрирање на истополово парнерство без преправање дека се хетеросексуален пар?
Ако податоците за промена на пол не се достапни никаде, дали тоа ќе го отежне детектирањето на специфични машки или женски болести како на пример рак на простата или рак на грлото на матката? Дали жените кои ја промениле ознаката за пол ќе добиваат безплатни ПАП тестови, или тие ќе им припаднат на мажите кои го направиле истото?
Ве молам погледнете ја декларацијата за зачувување на полово базираните права на жената прикачена на коментарот. и достапна на сајтот (на латиница)
хттпсЧ//њњњ.њоменсдецларатион.цом/ен/

07.06.2021 Елена Мишевска

Дали се испитани импликациите кои овој закон ќе ги има на останатите граѓани, првенствено жените, децата и хомосексуалните парови?
Што ќе се случи ако биолошки маж со променета ознака за пол е осуден на казна затвор заради силување? Дали тој ќе биде сместен во женскиот оддел кај што се сметуваат жени и малолетници?ознака за пол ќе биде сместена во машки затвор каде што може значително да биде нарушена нејзината безбедност?
Дали хомосексуалните парови ќе можат да стапат во брак ако едниот од
Исто се однесува и на спротивниот случај, дали жена со променета партнерите ја промени ознаката за пол? Дали е тоа конверзиона терапија? Зошто не им се овозможи регистрирање на истополово парнерство без преправање дека се хетеросексуален пар?
Ако податоците за промена на пол не се достапни никаде, дали тоа ќе го отежне детектирањето на специфични машки или женски болести како на пример рак на простата или рак на грлото на матката? Дали жените кои ја промениле ознаката за пол ќе добиваат безплатни ПАП тестови, или тие ќе им припаднат на мажите кои го направиле истото?
Ве молам погледнете ја декларацијата за зачувување на полово базираните права на жената прикачена на коментарот. и достапна на сајтот (на латиница)
хттпсЧ//њњњ.њоменсдецларатион.цом/ен/
Прикачен документ на коментарот 176_DECLARATION_-_FINAL_VERSION_AMENDED1055955646.pdf
Прикачен документ на коментарот 177_Декларација_на_жените_1_44YdVs0_(1)48569008.pdf
<< < 1 2 > >>