Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ПРОПИС: Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад

Министерство за животна средина и просторно планирање
16.07.2013
Закон
Затворен
.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

27.08.2013 МЖС ПП

Почитуван

Вашиот коментар во однос на Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот е доставен за разгледување до надлежниот сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.
По разгледување на истиот од страна на стручните служби на министерството, ќе добиете соодветен одговор во однос на коментарот.

Со почит
Мирсат Есати31.07.2013 Драган Милковски

Почитувани,

Како правно лице кое што поседува дозвола за трговија со неопасен отпад и следствено како засегната страна од Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад ве молиме да обратите посебно внимание на следните забелешки:
Прво, според вашиот план за спроведување проценка на влијание на регулативата под А) Почетна проценка на влијанието на регулативата, точка три (засегнати страни), неможе да биде наведено само Министерството за животна средина и просторно планирање кога најголем негативен ефект имаме токму ние правните лица кои со оваа измена го губиме правото за работа како и претходно уплатените средства за добивање на дозволите за трговија со неопасен отпад. Додека под Б) Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата, точка 2 (дополнителни информации и податоци кои треба да се соберат) е незамисливо а не пак дозволено да се наведе немање потреба од дополнителни информации кога баш тие информации и податоци (на пример, обем на претходно остварена трговија од правните лица кои поседуваат дозвола за трговија со неопасен отпад) се од клучно значење при изведувањето на самите ПВР анализи, особено ефектите врз буџетот и економијата.
Второ, во воведот на предлог законот за изменување и дополнување на законот за управување со отпадот како причина за пристапување кон измени и дополнување на Законот е наведено укинувањето на дозволата за трговија со неопасен отпад во насока на дозволување на дејноста на трговија со неопасен отпад на субјекти кои поседуваат дозвола за складирање, третман и/или преработка на отпад. Која е логиката да се преферираат правни лица за трговија со неопасен отпад кои што поседуваат локации за складирање на отпад во однос на правните лица кои не поседуваат локации за складирање на отпад кога самиот неопасен отпад (кој најчесто е секундарен индустриски производ кој повторно се користи во производство) никогаш нема да дојде во проксимална близина на тие локаци а не пак да биде и складиран во нив? Една од причините за постоење на трговски агенти е способноста да поврзат два субјекта, притоа робата предмет на трговија е сопственост на трговецот само додека е во транспорт, односно откако е купена таа веднаш се испорачува на крајниот субјект при што нема никаква логика истата да се носи на некоја сопствена локација за складирање на отпад, да се истовари, складира и повторно утовари за да продолжи до крајниот субјект. Дали некој од вас ги има пресметано овие додатни трошоци што ги барате како и нивниот ефект? Дали имате пресметано каков би бил ефектот да се ангажираат финансиски средства за нешто што никогаш не би се користело (купување и опремување на соодветен плац за складирање на отпад, набавка на соодветна опрема за утовар/истовар, ангажирање на работници, додатни трошоци за дозволи, режиски трошоци, итн.)? Дали е направена анализа за ефектите од намалување на конкуренцијата?
Трето, наведената можност за манипулација со количините и видовите на отпадот со кој се тргува како причина зашто се исклучуваат правните лица кој не поседуваат локации за складирање на отпад е тотално неоснована од проста причина што:
1. Количината се евидентира преку кантарски белешки издадени од двата субјекта кои што ги спојува трговецот, тие кантарски белешки се на основа на сертифицирани (баждарени) ваги при излез и влез на робата предмет на самата трговија;
2. Видот на отпадот го декларира самиот продавач на отпадот и секоја промена на видот односно тарифата е забрането, што значи веќе имате правна регулатива за тоа. Одредувањето на видот и контролирањето може/и се спроведува преку соодветни посети на вашите инспектори кај субјектите кои што го продаваат иницијално отпадот;
3. Доколку навистина постојат овие злоупотреби, што би ги спречило правните лица со локации за складирање кои што ги форсирате да продолжат со овие нелегални пракси кога отпадот и така никогаш нема да помине низ нивната локација за складирање?
Четврто, за крај би сакал само да укажам на потребата од трговски агенти во деловното окружување преку нивната можност да ја финансираат трговијата на добра помеѓу два субјекти, односно да ја усогласат разликата помеѓу нивните барања (за наплата веднаш) и желби (за одложено плаќање), како и нивната способност за поврзување на различни субјекти преку отпочнување на претходно непостоечка трговија.

Со почит,
Драган Милковски
ЛЕМИ ДООЕЛ Скопје
<< < 1 > >>