Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

Министерство за труд и социјална политика
02.09.2019
Закон
Затворен
Со овој закон се уредува висината, условите и начинот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата
Документи за прописот
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

27.09.2019 Мила Матевска

Бизнис Конфедерација на Македонија во предвидениот рок го доставува овој коментар на Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата.
Пред се, не сме согласни предвидените субвенции за зголемување на плата да бидат ограничени. Предлагаме да се изземат одредбите од член 5 кои се однесуваат на случаите кога е забрането субвенционирање на придонесите од социјално осигурување. Имено, ограничувањата на работодавачите кои користат ослободување од плаќање придонеси од задолжително социјално осигурување, мерки за субвенција на плата преку Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување како за финансиска поддршка за нови вработувања, предметниот закон не ги разграничува, напротив ги поистоветува. Ваквите актуелни мерки кои веќе ги користат работодавачите имаат друга цел и истите се воведени од страна на Владата со цел намалување на невработеноста во државата и зголемување на работната сила. Покачувањето на платите преку субвенционирање на придонесите претставува дополнителен мотив за подобрување на животниот стандард на работниците и се однесува исклучиво на подобрување на нето платите на работниците.
Покрај тоа, ова законско решение не го зема предвид фактот дека Управата за јавни приходи не води евиденција за корисниците на овие мерки, што ќе доведе до дополнително оптоварување на управата за обезбедување на ваквите информации при утврдување на правата од Законот за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално осигурување. Видно од член 7, предвидените рокови во кои Управата за јавни приходи ги доставува обработените податоци до Министерството за труд и социјална политика не се реални и истите, иако предвидени законски, сметаме дека нема да биде возможно да се почитуваат.
Последно што предлагаме како измена на овој закон е зголемување на периодот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување од три во пет години. Во член 11 од законот се предлага дека истиот ќе се применува од 1 ноември 2019 година до 31 октомври 2022 година. Предлагаме истиот да започне да се применува од 1 Јануари 2020 година. Го поднесуваме овој предлог бидејќи сметаме дека во времетраење од 5 години ќе се постигне реален ефект и во овој временски период ќе обезбеди стабилен економски раст на долг рок. Со овој законски предлог ќе се влијае на донесувањето на одлуките за водење на бизнис и инвестирање од една страна и ќе се овозможат поповолни услови за работа на работниците, ќе се зголеми нивната мотивација, продуктивност и последно ќе се постигнат позитивни резултати во работата на работодавачите и на работниците во целост.

Со почит,

30.09.2019 Министерство за труд и социјална политика

Почитувани,

Ограничувањето е предвидено поради тоа што за исти лица да не се користат субвенци по различни основи. Ваквата одредба е и согласно меѓународните прописи. Имено ограичувањето е предвидено само за периодот за кој се добива поддршката, а кога ќе заврши истата може да се користи и субвенционирање на приоднеси и согласно предложениот Закон.
Во однос на роковите и обврската на Управата за јавни приходи, Ве известуваме дека истите се усогласени со Управата за јавни приходи во текот на подготовка на предлог решенијата, поради што сметаме дека нема да има проблем во имплементација во тој дел.
Во однос на предлогот за почетокот на имплементација на Законот, сметаме дека нема пречка да започне во предвидениот период и сите работодавачи кои ќе ги зголемат платите ќе имаат можност да користат субвенција за придонесите и тоа е во интерес на работниците и подобружање на животниот стандард на вработените. Рокот за имплементација од 3 години е доволен за да се покаже ефектот за имплеменатција од причини што Законот не е системски туку е од привремен каратер со цел да ги потикне работодавачите да исплаќаат плати во повисок износ.

Со почит.

20.09.2019 Мите Андоновски

Во членот 5 алинеите 1 и 2 се бришат.
<< < 1 2 3 > >>