Најава Најава

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата: https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството.

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

Пропис: Закон за висока раководна служба

Министерство за информатичко општество и администрација
15.02.2019
Закон
Отворен
Во законодавството во Република Северна Македонија не постои јасно разграничување меѓу политичкото и професионалното ниво, односно не е јасно дефиниран и утврден опфатот за висока раководна служба. Со Законот за административни службенци е направен првиот исчекор кон професионализација на извршните раководители во административната служба. Со Законот за вработените во јавниот сектор се опфатени органите на државната и локалната власт и други државни органи основани согласно со Уставот и закон, институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Северна Македонија или од општините, од Градот Скопје, како и од општините во градот Скопје.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

12.05.2019 Виктор Стојановски

10 г работен стаж е превисок критериум, дури делува на моменти и дискриминаторски, а со сигурност дестимулирачки на младите професионални кадри.
Инаку го поздравувам донесувањето на ваков закон.

28.03.2019 Ангел Мојсовски

Најпрвин би сакале да истакнеме дека апсолутно се залагаме за професионалност, одговорност и отчетност на високите раководни службеници, како и за транспарентност во нивниот избор, меѓутоа цениме дека со овој Нацрт закон не се избрани најсоодветните модалитети за постигнување на таквите цели.
1. Во Извештајот за проценка на регулативата на Нацрт законот за висока раководна служба е наведено дека е разгледувана само една опција – донесување закон за висока раководна служба. Со законот треба да се постигне целта „разграничување на политичкото од професионалното ниво, утврдување на линиите на отчетност на високите раководители, што ќе доведе до унапредување на јавните услуги и зајакнување на доброто владеење како иманентен принцип на работење во јавната администрација“ и да се решат наведените причини за проблемите наведени во Извештајот. Понатаму е наведено дека донесувањето на Законот е предвидено со Акцискиот план за Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022, што не е точно, зашто во овој документ (како и во Стратеијгата) се говори за „изменување и дополнување на регулативата“. Натаму, се споменува дека бил изработен посебен концепт документ - Документ за политики за создавање на висока раководна служба во кој било предвидено донесување посебен закон, но таков документ не е објавен, ниту за него е расправано.
Сметаме дека една од опциите е донесување на документ на политики, кој точно ќе ги утврди сите видови на мерки коишто треба да се преземат за да се постигнат идентификуваните цели.
Цениме дека е проблематично регулирањето на ова прашање со посебен закон, зашто се фрагментира општата правната рамка за јавните службеници, што може да доведе до неконзинстентност и противречности меѓу повеќето рамковни закони.
Со Нацртот на законот (член 57) е предвидено „материјалните закони со кои се регулираат високите раководни места опфатени со овој закон“ да се усогласат во рок од шест месеци, што е неможно. На јавната расправа одржана на 11 март 2019 година претставниците на Министерството за информатичко општество и администрација наведоа дека, според нивните проценки, ќе треба да се изменат и дополнат 130 закони за да се усогласат со овој закон. Се поставува прашањето на целисходноста на донесување на законот, ако треба да се сменат 130 други закони, а да не говориме за реалноста на рокот (во истиот рок треба да се донесат и сите подзаконски акти).
2. Со Стратегијата за реформа на јавната администрација е предвидена и мерката „Реорганизација/оптимизација на органите на државна управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт“.
Спроведувањето на оваа мерка многу веројатно ќе подразбира измени на регулативата – и тоа најверојатно истите оние 130 закони (или дел од нив).
Нелогично и нерационално е најпрвин да се воведува нов начин на избор на раководителите на органите, а потоа тие да се реорганизирааат. Двете мерки треба да бидат усогласени – и суштествено и временски.
3. Со Законот се воспоставува посебна Комисија за избор на висока раководна служба како „постојано колективно тело одговорно за спроведување на постапката за селекција на високите раководители“, која треба да биде „самостојна и независна во вршење на работите утврдени со овој закон, како и да ги врши нејзините работи „во рамки на Собранието на Република Северна Македонија“.
Со тоа се формира уште едно тело што е одговорно за администрацијата покрај постојната Агенција за администрација, која е, исто така, според Законот, „самостојна“ и му одговара на Собранието на Република Макеоднија.
Ова не само што е нерационално, туку создава конфузија во поставеноста и одговорноста на државните институции со одговорности поврзани со државната управа.
Покрај Комисијата, претходно ќе треба да се избере и посебна комисија за нејзин избор, а таа ќе избира одбори за селекција, така што бројот на потребните тела за спроведување на законот станува енормно голем.

4. Со Нацрт законот е утврдено дека Комисијата за висока раководна служба (која треба да ги врши работите во Собранието на Република Северна МАкедонија со поддршка на неговата стручна служба) го следи спроведувањето на законот „во координација со Министерството за информатичко општество и администрација“. Со ваквата поставеност нема јасност во одговорностите за спроведување на Законот, што е целосно спротивно на неговите декларирани цели.
5. Треба да се има предвид дека Уставот (член 96) дефинира дека „Органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата“.
Со предложените инстуционални поместувања и нејасни линии на одговорност станува проблематична усогласеноста со уставната поставеност на одговорноста на органите на управата.
На ова прашање не треба да се гледа само формално, туку и суштествено. Со изместувањето на оваа клучна одговорност од Владата кон „самостојни тела“, привидно или реално, од Владата се одзема клучна одговорност. Натаму, се претпоставува дека секоја Влада ќе именува високи раководители, или какви и да е раководители, нетранспарентно, без да води сметка за професионалноста, без одговорност и отчетност, па се бара замена во сѐ поспрцифични и сѐ побројни „самостојни тела“. Наспроти тоа, треба да се изнаоѓаат механизми (и политичка волја) Владата да ги остварува овие свои суштествени одговорности на поинаков начин.
Од друга страна, кон Собранието се поместуваат задачи кои бараат дополнителни и поинакви капацитети, наместо, на пример, да се зајакнуваат капацитетите за контрола.
6. Надлежностите на Комисијата, освен оние поврзани со избор на одборите “за селекција”, се недоволно јасни и не е јасно како ќе се извршуваат. Ова особено се однесува наЧ
„- посредува помеѓу претпоставените функционери и високите раководители во случаи на спорови околу предвремен престанок на мандатот на високите раководители, нивно разрешување и оценување на нивната работач
- презема мерки и донесува одлуки за целосна имплементација на законот во случај на непостапување или несоодветно постапување и одлучување на претпоставените функционери“ч
7. Називите на високите раководители со Нацрт законот се менуваат во „извршен секретар“ и „извршен директор“, за што нема никакво образложение, и е апсолутно непотребно и неиздржано.
8. Нацрт-законот содржи и други одредби кои се недоволно јасни и несоодветни за законски текст. Како пример ја наведуваме одредбата од член 24, според која извршниот директор односно извршниот секретар „врши примопредавање на севкупната институционална меморија на новиот висок раководител по истекот, односно престанокот на мандатот“. Институционалната меморија не им припаѓа на раководителите и не можат да ја примопредаваат. Одговорностите за формалните елементи на „институционалната меморија“ се прецизно дефинирани во други материјални закони, кои, се надеваме, предлагачот ги има предвид.
9. На веќе споменатата јавна расправа, во прилог на аргументацијата за ваквото законско решение (особено формирањето на посебна комисија) се споменати примери на Португалија и Белгија, меѓутоа тие не беа објаснети, а особено не беше елаборирано на каков начин и кој ги формира таквите комисии во овие земји кои се земени како пример.
Предлагаме најпрвин реално да се направат сите потребни анализи и проценки, а потоа да се предлагаат решенија кои се однесуваат на високата раководна служба, конзистентно со другите мерки предвидени во Стратегијата за реформа на јавната админситрација 2018-2022.

01.04.2019 Министерство за информатичко општество и администрација

Почитуван,

Ви благодариме на доставениот коментар. Ве известуваме дека истиот ќе биде дополнително разгледан по истекот на периодот за достава на коментари, заедно со сите останати.

Со почит,
Министерство за информатичко општество и администрација
<< < 1 2 3 > >>