Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ПРОПИС: Предлог Закон за вработените во јавниот сектор

Министерство за информатичко општество и администрација
12.11.2020
Закон
Отворен
Постојниот Закон за вработените во јавниот сектор како прв закон со ваков опфат со кој се регулираа прашања од областа на работните односи во сите институции на јавниот сектор беше новина во правниот систем,а при неговото подготвување отсуствуваше практичното искуство во областите кои се предмет на регулирање.Законот воспостави нови стандарди во однос на управувањето со човечките ресурси во јавниот сектор.Но по 5 годишна примена на законот на површина излегоа голем број на практични проблеми во имплементацијата,чие надминување е неопходно за доследна примена на законот и постигнување на целта поради која е донесен.Министерството за информатичко општество и администрација имаше интенција да подготви измени и дополнувања на законот врз основа на практични забелешки од оние кои го применуваат законот,но со оглед на фактот дека произлезе дека треба да се менуваат повеќе од 1/3 од постојните членови се пристапи кон подготовка на целосно нов закон,кој во основа е постоечкиот закон.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

07.10.2021 валериј симоноски

Согласно член 82 од Законот за шумите, „Припадниците на шумската полиција особено се овластени: да ја чуваат шумата, интервенираат, ги спречат и да ги легитимираат лицата затечени во вршење на казниви дела по овој закон, или кривични дела што се однесуваат на шумите (предвиден во КЗ) или за кои постои основано сомневање дека извршиле такви дела, вршат преглед на сите средства со кои се пренесува или превезува дрво, вршат привремено одземање на предмети и средства со кое е извршено делото, ја следат и известуваат за состојбата на шумите во врска со шумските кражби, пожари, болести, штетници и слично. Член 82-б ст.2 „ Во шумската полиција вработените имаат статус на: Овластените службени лица, согласно со овој закон и Законот за вработените во јавниот сектор“. Член 82-в ст 1 „Вработените во шумската полиција со статус на ОСЛ имаат посебни должности и овластувања, утврдени со овој и друг закон, поради видот, сложеноста и тежината на работа, како и условите и начинот на нејзиното вршење“. Со ваквите работно задачи (овластувања кои суштински не се разликуваат од овластувањата на ОСЛ при МВР) и условите за работа ( се работи надвор на терен под разни климатски и орографски услови, промена на надморски височини, температурни разлики и сл каде ), работата на шумската полиција е крајно ризична а често пати доаѓа и до напад на ОСЛ лица од шумската полиција. Ваквиот напад често завршува како напад на работно место а не како напад на ОСЛ при вршење на службени дејствија. Затоа предлагам членот 39 ст.2 група 2 – работни места на овластени службени лица подгрупа „7 – шумска полиција„, да се смени во „7 - овластени службени лица во шумската полиција при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

07.10.2021 валериј симоноски

Согласно член 82 од Законот за шумите, „Припадниците на шумската полиција особено се овластени: да ја чуваат шумата, интервенираат, ги спречат и да ги легитимираат лицата затечени во вршење на казниви дела по овој закон, или кривични дела што се однесуваат на шумите (предвиден во КЗ) или за кои постои основано сомневање дека извршиле такви дела, вршат преглед на сите средства со кои се пренесува или превезува дрво, вршат привремено одземање на предмети и средства со кое е извршено делото, ја следат и известуваат за состојбата на шумите во врска со шумските кражби, пожари, болести, штетници и слично. Член 82-б ст.2 „ Во шумската полиција вработените имаат статус на: Овластените службени лица, согласно со овој закон и Законот за вработените во јавниот сектор“. Член 82-в ст 1 „Вработените во шумската полиција со статус на ОСЛ имаат посебни должности и овластувања, утврдени со овој и друг закон, поради видот, сложеноста и тежината на работа, како и условите и начинот на нејзиното вршење“. Со ваквите работно задачи (овластувања кои суштински не се разликуваат од овластувањата на ОСЛ при МВР) и условите за работа ( се работи надвор на терен под разни климатски и орографски услови, промена на надморски височини, температурни разлики и сл каде ), работата на шумската полиција е крајно ризична а често пати доаѓа и до напад на ОСЛ лица од шумската полиција. Ваквиот напад често завршува како напад на работно место а не како напад на ОСЛ при вршење на службени дејствија. Затоа предлагам членот 39 ст.2 група 2 – работни места на овластени службени лица подгрупа „7 – шумска полиција„, да се смени во „7 - овластени службени лица во шумската полиција при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

07.10.2021 Ристе Младеновски

Во член Член 61 став 5 вели „ Функционерот кој раководи со институцијата во јавниот сектор во која кабинетските службеници работеле пред распоредувањето во кабинетот, на нивно писмено барање е должен во рок од 7 денови по престанувањето на распоредувањето во кабинетот, да ги врати на работно место на исто ниво со нивото кое го имале пред распоредувањето во кабинетот. “
Со оглед на целата идеја која провејува низ предлог законските решенија на Законот за вработените во јавниот сектор, како и Законот за административните службеници, според која административните службеници можат да бидат распределени на работни пониски позиции без нивна согласност преку механизмите на Функционална анализа, или намалени интгеренции на институцијата, спојување и сл, како и прераспределување на државните советници на пониски позиции за кои има слободно место и за кои исполнуваат услови, доколку не прифатат отпремнина или немаат 55 години да одат во пензија, односно намалување на веќе стекнати работни позиции без никакви критериуми за неквалитетна работа на работникот, сметам дека по таа логика сте требале и во овој член 61 став 5, и за кабинетските службеници да регулирате дека по престанок на нивниот ангажман во кабинетот, Функционерот кој раководи со институцијата во јавниот сектор во која кабинетските службеници работеле да е должен да ги распореди не само на исто ниво, туку дека може да ги распореди и на пониско ниво во рамките на истата категорија на работни места кое е слободно согласно систематизацијата.
Со овој член 61 став 5, апсолутно ги фаворизирате правата на кабинетските службеници, во однос на правата сите останати административни службеници.
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>