Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

12.11.2020

Предлог Закон за вработените во јавниот сектор


07.10.2021

валериј симоноски

Согласно член 82 од Законот за шумите, „Припадниците на шумската полиција особено се овластени: да ја чуваат шумата, интервенираат, ги спречат и да ги легитимираат лицата затечени во вршење на казниви дела по овој закон, или кривични дела што се однесуваат на шумите (предвиден во КЗ) или за кои постои основано сомневање дека извршиле такви дела, вршат преглед на сите средства со кои се пренесува или превезува дрво, вршат привремено одземање на предмети и средства со кое е извршено делото, ја следат и известуваат за состојбата на шумите во врска со шумските кражби, пожари, болести, штетници и слично. Член 82-б ст.2 „ Во шумската полиција вработените имаат статус на: Овластените службени лица, согласно со овој закон и Законот за вработените во јавниот сектор“. Член 82-в ст 1 „Вработените во шумската полиција со статус на ОСЛ имаат посебни должности и овластувања, утврдени со овој и друг закон, поради видот, сложеноста и тежината на работа, како и условите и начинот на нејзиното вршење“. Со ваквите работно задачи (овластувања кои суштински не се разликуваат од овластувањата на ОСЛ при МВР) и условите за работа ( се работи надвор на терен под разни климатски и орографски услови, промена на надморски височини, температурни разлики и сл каде ), работата на шумската полиција е крајно ризична а често пати доаѓа и до напад на ОСЛ лица од шумската полиција. Ваквиот напад често завршува како напад на работно место а не како напад на ОСЛ при вршење на службени дејствија. Затоа предлагам членот 39 ст.2 група 2 – работни места на овластени службени лица подгрупа „7 – шумска полиција„, да се смени во „7 - овластени службени лица во шумската полиција при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Повеќе
12.11.2020

Предлог Закон за вработените во јавниот сектор


07.10.2021

валериј симоноски

Согласно член 82 од Законот за шумите, „Припадниците на шумската полиција особено се овластени: да ја чуваат шумата, интервенираат, ги спречат и да ги легитимираат лицата затечени во вршење на казниви дела по овој закон, или кривични дела што се однесуваат на шумите (предвиден во КЗ) или за кои постои основано сомневање дека извршиле такви дела, вршат преглед на сите средства со кои се пренесува или превезува дрво, вршат привремено одземање на предмети и средства со кое е извршено делото, ја следат и известуваат за состојбата на шумите во врска со шумските кражби, пожари, болести, штетници и слично. Член 82-б ст.2 „ Во шумската полиција вработените имаат статус на: Овластените службени лица, согласно со овој закон и Законот за вработените во јавниот сектор“. Член 82-в ст 1 „Вработените во шумската полиција со статус на ОСЛ имаат посебни должности и овластувања, утврдени со овој и друг закон, поради видот, сложеноста и тежината на работа, како и условите и начинот на нејзиното вршење“. Со ваквите работно задачи (овластувања кои суштински не се разликуваат од овластувањата на ОСЛ при МВР) и условите за работа ( се работи надвор на терен под разни климатски и орографски услови, промена на надморски височини, температурни разлики и сл каде ), работата на шумската полиција е крајно ризична а често пати доаѓа и до напад на ОСЛ лица од шумската полиција. Ваквиот напад често завршува како напад на работно место а не како напад на ОСЛ при вршење на службени дејствија. Затоа предлагам членот 39 ст.2 група 2 – работни места на овластени службени лица подгрупа „7 – шумска полиција„, да се смени во „7 - овластени службени лица во шумската полиција при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Повеќе
12.11.2020

Предлог Закон за административни службеници


07.10.2021

Јане Мантароски

Забелешка 1.

Согласно член 42 од предлог ЗАС, административниот службеник од ниво Г МОЖЕ да биде унапреден во работно место на ниво В4, без објавување на интерн оглас по исполнување на условите наведени во став (1) од истиот член. Потоа согласно член 70 став (1) од предлог ЗАС се наведува дека компоненти на платата се Ч минимална плата, дел на плата за ниво и дел на плата за стаж. Со измените на ЗАС објавени во „ Службен весник на РСМ* бр. 14/2020, конкретно со член 8 на поношно стручните административни службеници кои до денот на вегување на сила на предметниот закон се стекнале со стручни квалификации за повисоко ниво на работно место, може да поднесат барање за обесбедување на соодветниот степен на образование на основната компонента на плата-дел на плата за степен на образование. Имајќи го во предвид наведеното право голем дел административни службеници имаат поднесено барање и соодветно го имаат остварено ова право.
Со оглед на тоа што е утврдено во член 42 од Предлог ЗАС, потоа со оглед на фактот што согласно член 70 став (1) делот за плата за степен на образование е заменет со минимална плата, дали ова занчи дека сите колеги кои го остварија ова право ќе го изгубат? Доколку со новиот закон би го изгубиле тоа стекнато право во новиот закон мора прецизно да се предвиде што со тие лица, затоа што член 42 од предлог законот е наведено МОЖЕ да биде унапреден, но и не мора, или во преодни и зарши одредби да се утврди овие лица да добиајт унапредување по автоматизам или слично.

Забелешка 2
Согласно член 70 став (1) од Предлог ЗАС, основната плата ја сочинуваат Ч
Минимална плата, дел на плата за ниво и дел на плата за стаж. Согласно став ( 4) од истиот член вредноста на бодот за пресметка на плата за делот на плата за ниво ја определува Владата на РСМ на предлог на Министерство за финансии. Во овој случај со оглед на тоа што постојано се најавува зголемување на минималната плата, и минималната плата оди во нагорна линија, со став (4) од ЗАС се остава можност Владата да манипулира со бодот, односно неговата вредност да биде обратнопропорционална во однос на вредноста на минимлната плата, со цел Владата да ја задржи платата на определено ниво т.е. да се не се почустввуа растот на минималната плата во платата на државните службеници, поради наведенот добро би било бодот да се замрзни на минимална вредност.

Други забелешки во документ
Прикачен документ на коментарот 222_zabele[ki1463939931.docx

Повеќе
12.11.2020

Предлог Закон за административни службеници


07.10.2021

Даринка Којзаклиева

Ги давам следните забелешки и коментари на предложениот Закон за административни службеници
1. Во член 2 став (2) предлагам по зборовите ”стручното усовршување” да се додадат зборовите “и други прашања од работен однос”, а по зборовите “посебен закон” да се додадат зборовите “и колективен договор”.
или втора опција е член 2 став (2) да гласи
“(2) По исклучок од став (1) на овој член определени прашања во врска со работниот однос на посебниот вид на административни службеници, во целост или делумно можат да бидат уредени созакон и колективен договор, на начин различен од овој закон.”

2. Не е јасно дали член 68 став (1) се однесува и на посебниот вид на административни службеници. Од таа причина, предлагам во ставот (1) по зборовите “Административниот службеник” да се додадат зборовите “и посебниот вид административни службеници”

Повеќе
12.11.2020

Предлог Закон за административни службеници


07.10.2021

Биљана Јовановска

Во член 39 став 2 група II - работни места на овластени службени лица да бидат опфатени и внатрешните ревизори
Образложение: Во член 35 и 36 од постојниот Закон за јавна внатрешна финансиска контрола во условите кои треба да ги исполнува раководителот на Единицата за внатрешна ревизија предвидено е дека за раководител на единицата за внатрешна ревизија може да се назначи овластен внатрешен ревизор, односно лице кое поминало обука и положило испит за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор според Програма за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор или кое поседува меѓународно признат ревизорски сертификат.
Во новиот Предлог Закон за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор, кој е во постапка за донесување, истото е предвидено, покрај за раководителот на единицата за внатрешна ревизија и за внатрешните ревизори. Имено, сите овие вработени треба да поседуваат уверение за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор. Понатаму, за внатрешен ревизор може да биде назначено и лице кое не поседува такво уверението, но во рок од 3 месеци по неговото назначување треба да поднесе барање за добивање на уверението до Министерството за финансии и мора да ги исполни условите за добивање на уверението во рок од 2 години од почетокот на обуката во која ќе биде вклучено.

Повеќе
12.11.2020

Предлог Закон за вработените во јавниот сектор


07.10.2021

Ристе Младеновски

Во член Член 61 став 5 вели „ Функционерот кој раководи со институцијата во јавниот сектор во која кабинетските службеници работеле пред распоредувањето во кабинетот, на нивно писмено барање е должен во рок од 7 денови по престанувањето на распоредувањето во кабинетот, да ги врати на работно место на исто ниво со нивото кое го имале пред распоредувањето во кабинетот. “
Со оглед на целата идеја која провејува низ предлог законските решенија на Законот за вработените во јавниот сектор, како и Законот за административните службеници, според која административните службеници можат да бидат распределени на работни пониски позиции без нивна согласност преку механизмите на Функционална анализа, или намалени интгеренции на институцијата, спојување и сл, како и прераспределување на државните советници на пониски позиции за кои има слободно место и за кои исполнуваат услови, доколку не прифатат отпремнина или немаат 55 години да одат во пензија, односно намалување на веќе стекнати работни позиции без никакви критериуми за неквалитетна работа на работникот, сметам дека по таа логика сте требале и во овој член 61 став 5, и за кабинетските службеници да регулирате дека по престанок на нивниот ангажман во кабинетот, Функционерот кој раководи со институцијата во јавниот сектор во која кабинетските службеници работеле да е должен да ги распореди не само на исто ниво, туку дека може да ги распореди и на пониско ниво во рамките на истата категорија на работни места кое е слободно согласно систематизацијата.
Со овој член 61 став 5, апсолутно ги фаворизирате правата на кабинетските службеници, во однос на правата сите останати административни службеници.

Повеќе
12.11.2020

Предлог Закон за вработените во јавниот сектор


07.10.2021

Ристе Младеновски

Во Член 58 став (1) стои „Заради потребите за мобилност на вработените во јавниот сектор во случај на укинување, спојување и намалување на надлежности на институциите од јавниот сектор, Министерството подготвува и води трансфер - листи на можни преземања.“ а во став (8) стои „(8) Вработениот може да биде на листата од став (1) на овој член најмногу шест месеци, по што му престанува работниот однос. “
Со овој предлог целосно сте контрадикторни со целите кои сте ги напишале во нацрт извештајот за ПВР а тоа е „мерит постапката“ впрочем со овој предлог во член 58 поради спојување/укинување и намалување на надлежности, квалитетните вработени во институциите ќе останат на трансфер листа од која е знак прашање дали ќе бидат преземени од друга институција. Воедно како цел сте пишале, „унапредуивање на правата и обврските на вработените во јавниот сектор“, а со предлогот во член 58 вие впрочем ги уназадувате правата поточно целосно ги оставате без никакви права вработените кои работат во институции чии надлежности ќе се намалат, укниат и спојат и после 6 месеци на трансфер листа ќе останат лицата без работа.

Во Член 57 се регулирани „Услови за спроведување на постапка за мобилност “ односно во став 3 алинеја 2 од овој член вели „ Административен службеник во постапка на мобилност може да биде распореден, упатен или преземен на пониско ниво во рамките на истата категорија на работни места, или едно ниво пониско, различно од категоријата на која припаѓа работното место
- поради здравствени или други лични причини, ако самиот тоа го побара или
- поради реорганизација на институцијата, ако врз основа на функционална анализа се укине неговото работно место, а нема слободно работно место од исто ниво, за кое ги исполнува општите и посебните услови за работното место . “
Овој предлог е целосно на штета на работникот во јавната служба кој може без никаква конкретна и јасна проценка на неговите стручни знаења и компетенции од страна на функционерот да биде распореден на пониска работна позиција повикувајќи се единствено на изработена функционална анализа.

Повеќе
12.11.2020

Предлог Закон за административни службеници


06.10.2021

Маја Стефковска Панева

Законот има недоследности во примената на одредбите кои во значителна мера се во спротивност со Уставот особено направената поделба на административните службеници со воведување на категорија „ Посебен вид на административни службеници утврдени со закон„ е спротивна на Уставот според кој сите граѓани се еднакви и засноваат работен однос под еднакви услови.
Не дава можност за логично унапредување на административните работници, создава услови за премногу обврски на одредени лица, повторно се оставени празнина за манипулација при селекција на јавен оглас и интерен оглас, како и не дефирнираност во одредбите за пресметка на платата, нејасни и непрецизни одредби за оценување и наградување и преголем временски период за поведување на дисцплинска постапка. Неусогласеност и нееднаквост во однос на обажлување на одлуките на админст. службеници
*да се брише терминот и дефиницјата а “претпоставен„
*Да се избрише позицијата заменик директор.
Има висок раководител кој може да го менува директорот во отсуство.
*Зошто Комисијата при МИОА да одлучува по жалба на сите останати адм. Службеници а за вработените да одлучува друг орган органот кој во втор степен одлучува по права од работен однос.
Ова е не рамноправност и претставува повторно кршење на уставот и принципот на еднаква заштита на правата од работен однос.
Предлогот за користење на правото на жалба треба да е ист за сите а тоа е да одлучува орган кој во втор степен одлучува по права од работен однос.
Предлагам член 11 да се усогласи со член 12
* член 31 да се дополни.
Интервјуто треба да се снима за да може при жалбена постапка да се обезбеди видео снимка од која точно ќе се утврди дали бодовите кои се добиени одговраат на дадените бодови во текот на интервјуто.
Во став 1 од член 31 после точката да се додаде „И задолжително истото аудио визуелно се снима. „
да се додаде нов став во член 31 кој ќе гласи „- Примерок од снимката се чува до завршување на конечниот избор.
* да се сменат роковите во член 38 став 2 „Осум работни денови односно не подолг од 15 работни дена од неговото објавуваме„
* називот на член 53 да се смени Не е соодветен збор. Мерка е кога се превзема за нешто да се корегира или спречи во конкретниот член станува збор за нагарди.
*член 55 не е усогласен со ЗРО и затоа „Која е смислата на оваа одреба кога во ЗРО е предвидно неделно 40 работни часа?
*во член 57 во став 1 Да се брише зборот лично и да биде„е одговорен„
неможе адм, да биде лично одговорен кога во изготвувањето на било кој акт учествуваат и други претпоставени (во смисла, контролирал проверил и одобрил
*во член 62 да се сменат роковите за поведување на дисциплинска постапка.
Многу е долг овој период, да се скрати на „три месеци„ од денот на стоувањето за неуредност, и да биде одреден само објективен рок, субјективниот остава простор за манипуилација
И за престап „ шест месеци„ од денот кога е сторен престапот.
*Во член 67 да се избрише став 1
*член 70 став 1 и став 2 треба да претпрат измена
„ Ако основата плата ја сочинуваат плата за ниво, минимална плата и дел на плата за стаж. Не е јасно која е минималната плата и зошто бодовите за ниво се намалуваат за отприлика 60 бода по ниво.


Прикачен документ на коментарот 220_4_1089042900Нацрт_-_закон_Предлог_Закон_за_админис418062089.doc

Повеќе
12.11.2020

Предлог Закон за вработените во јавниот сектор


06.10.2021

Анита Цековска

Коментари по ПРЕДЛОГ
ЗАКОН ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР од ЦУК

Во Глава 7 член 46 потребно е да се дополни со нов став во кој ќе се уреди исклучок од став 3 кога поради усогласување со ЕУ законодавство е потребно да се изврши пополна со нови вработувања повеќе од 5% од вкупниот број на вработени.

(пр. Имплементација на бројот за итни повици 112 кој во првата фаза треба да се вработат 50 оператори а вкупниот број на предвидени работни места во оваа служба е минимум 104 распоредини на територијата на државата, проект финасиран од ЕУ а без можност за имплементација поради законски ограничувања на прием на нововработени)

Повеќе
12.11.2020

Предлог Закон за вработените во јавниот сектор


06.10.2021

Регулаторна комисија за енергетика

Член 3 став (3) од Законот кој гласи
(3) По исклучок од став (1) на овој член, за воениот и цивилниот персонал во служба на Армијата на Република Северна Македонија, за овластени службени лица во Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во органот во состав на Министерството за внатрешни работи - Бирото за јавна безбедност, во Агенцијата за национална безбедност, во Агенцијата за разузнавање, во Оперативно-техничката агенција, како и во органот во состав на Министерството за финансии - Управата за финансиска полиција, ќе се применуваат само одредбите од главите 5 и 6 од овој закон.
Предлагаме да се промени и да гласи
(3) По исклучок од став (1) на овој член, за воениот и цивилниот персонал во служба на Армијата на Република Северна Македонија, за овластени службени лица во Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во органот во состав на Министерството за внатрешни работи - Бирото за јавна безбедност, во Агенцијата за национална безбедност, во Агенцијата за разузнавање, во Оперативно-техничката агенција, во органот во состав на Министерството за финансии - Управата за финансиска полиција, како и во регулаторните тела ќе се применуваат само одредбите од главите 5 и 6 од овој закон.
Во член 42 став (5) кој гласи
(5) Институциите на јавниот сектор, освен Собранието на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи и органот во состав на Министерството за внатрешни работи- Бирото за јавна безбедност, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, во Оперативно – техничката агенција, во органот во состав на Министерството за финансии – Управата за финансиска полиција за овластените службени лица, судовите и јавните обвинителства, ги донесуваат актите од ставовите (1) и (2) на овој член по
- добиено позитивно мислење од надлежното министерство, за институциите кои вршат дејности од областа на образование и наука, здравство, култура, социјална и детска заштита, министерство надлежно за работите од областа на локална самоуправа за единиците на локална самоуправа, органот за управување за јавни претпријатија, односно друга институција утврден со закон и
- добиена согласност од Министерството.
предлагаме да се додадат и регулаторните тела, односно член 42 став (5) да се измени и да гласи
(5) Институциите на јавниот сектор, освен Собранието на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи и органот во состав на Министерството за внатрешни работи- Бирото за јавна безбедност, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, во Оперативно – техничката агенција, во органот во состав на Министерството за финансии – Управата за финансиска полиција за овластените службени лица, судовите, јавните обвинителства и регулаторните тела ги донесуваат актите од ставовите (1) и (2) на овој член по
- добиено позитивно мислење од надлежното министерство, за институциите кои вршат дејности од областа на образование и наука, здравство, култура, социјална и детска заштита, министерство надлежно за работите од областа на локална самоуправа за единиците на локална самоуправа, органот за управување за јавни претпријатија, односно друга институција утврден со закон и
- добиена согласност од Министерството.
Прикачен документ на коментарот 216_коментар_на_законот_за_вработените_во_јавниот_сект198683262.docx

Повеќе