Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

21.09.2020

Предлог Закон за парничната постапка


16.10.2020

Оливер Гашев

Во чл.441 ст.1 (чл.418 ст.1) зборовите ,,и ако станува збор за спор со странски елемент,, се бришат.
Чл.441 ст.4 се брише.
Образложение
Со измените на ЗПП од 2015 година, се определи судски и нотарски платен налог. Предходно со измените на ЗПП од 2010 година, нотарите започнаа да ги издаваат платните налози, бидејќи судовите имаа поголем обем на предмети со издавање на платни налози, а пред се за повремените побарувања од јавните комунални претпријатија, телекомуникациските и за сметки за потрошена електрична енергија. Сметам дека судовите повторно треба да ги работат тужбите со предлог за издавање на платен налог, без разлика каде треба да се исполни побарувањето, дали во странство или во РС Македонија, затоа што обемот на судски парнични постапки не е така голем како пред 10 години. Со оваа измена ќе се овозможи тужба со предлог за издавање на платен налог да може да се поднесе и до надлежниот суд, па странката ќе има можност да одбере, дали смета дека подобро и побрзо ќе ја заврши постапката кога веднаш ќе поднесе тужба со предлог за издавање на платен налог до суд, или пак ќе поднесе предлог до нотар. Во една парница која е поведена врз основа на веродостојни исправи, како докази не се само веродостојните докази, туку многу други докази, па целисходно би било, странката веднаш да ја поднесе тужбата до суд. Во секој случај сметам дека кај нотарите треба да останат само предлозите за издавање на платни налози за повремените побарувања кои застаруваат за една година, а тоа се месечните побарувања за сметки за вода, електрична енергија, телекомуникациски услуги.

Повеќе
21.09.2020

Предлог Закон за парничната постапка


16.10.2020

Оливер Гашев

Чл.427 да се избрише.
Образложение
Ова решение за полномошник од синдикатот е во спротивност со одредбите од овој закон за полномошник. Од друга страна нејасна е содржината на оваа одредба, а да е во соодветна примена на чл.81 од овој закон.

Повеќе
21.09.2020

Предлог Закон за парничната постапка


16.10.2020

Оливер Гашев

Чл.425 се брише,
Образложението
Медијацијата е невозможна во постапка од работен однос. По донесување на одлука на работодавачот, работникот е должен да поднесе приговор или жалба до второстепениот орган на работодавачот, па дури потоа тужба согласно одредбите од ЗРО. Во ЗРО има строги рокови за поднесување на правни лекови за заштита на правата на работниците од 8 дена, па со задолжителен обид за медијацијата ќе се искомплицира постапката а со тоа и правата на работниците. Постапката во спорови од работен однос е итна, па со постапката за задолжителен обид за медијација ќе се одолговлечи. Трошоците ќе се зголемат. Досега во трговските спорови нема никаков успех во постапките со задолжителен обид за медијација. Од друга страна, постои Закон за мирно решавање на работните спорови. Несоодветно е во ЗПП, да се урдува прашање на задолжителен обид за медијација за заштита на правото од работен однос кое се уредува со ЗРО.

Повеќе
21.09.2020

Предлог Закон за парничната постапка


16.10.2020

Оливер Гашев

Во чл.324 ст.4 зборовите ,,во посложените предмети,, се бришат.
Образложение
Во ЗПП нема одредба која укажува кои предмети се послежени а кои не, па со бришење на овие зборови, останува на судот да реши дали пресудата ќе ја донесе веднаш или во рок од 8 дена.

Повеќе
21.09.2020

Предлог Закон за парничната постапка


16.10.2020

Оливер Гашев

Во чл.252 на крајот од реченицата точката се брише се става запирка и продолжува со следниот текст ,, а висината ја определува судот во решението за изведување на доказ со вештачење.
Образложение.
Логично е висината на наградата за вештачење да ја определи судот, со донесеното решение за вештачење.

Повеќе
21.09.2020

Предлог Закон за парничната постапка


16.10.2020

Оливер Гашев

Во чл.156 ст.1, станува ст.2, а се додава нов ст.1, кој гласи
Во случај кога рочиштето неопходно треба да се одложи поради спреченост на судот, судот е должен по електронски пат или по телефон веднаш да ги извести странките, нивните полномошници или застапниците за одлагањето, како и за наредносто закажано рочиште.
Образложение
За неопходено одлагање на рочиштето поради попреченост на судот, доволно е записничарот да ги извести странките или нивните полномошници за одлагањето, затоа што во секој поднесок има електронско сандаче, е-маил и телефонски број на полномошникот на странката. Ова е потребно за да не се предизвикуваат непотребни трошоци на странките, ако се има во предви и ст.2 од овој член дека тие трошоци нема да се признаат на странките.

Повеќе
21.09.2020

Предлог Закон за парничната постапка


16.10.2020

Оливер Гашев

Во чл.96 ст.1 (101 ст.1) после зборовите ,,на овој закон, се додаваат зборовите ,, и поради тоа неможе да се постапи по нив,,
Образложение.
Со додавање на овој текст, судот ќе може да отфрли поднесок ако не ги содржи податоците од чл.98 ст.3, 4, 5 и 8 од ЗПП, само ако неможе да се постапи по нив. Тоа значи дека ако недоставува било кој елемент, но може да се постапи тогаш судот нема да го отфли поднесокот туку ќе постапи по него. На пр. Ако во поднесокот нема наведено телефоснки број или електронско сандае, судот нема да го отфрли затоа што може да го достави на адресата која е наведена во поднесокот.

Повеќе
21.09.2020

Предлог Закон за парничната постапка


15.10.2020

Оливер Гашев

Во чл.85 се додава нов ст.4, кој гласи ,,Адвокат може да го заменива друг адвокат со издадено заменичко полномошно,,
Обрзложение
Со ова се врши усогласување на овој закон за Законот за адвокатура, каде е утврдено дека адвокат може да го заменува друг адвокат, и истото е прифатено од судовите.

Повеќе
21.09.2020

Предлог Закон за парничната постапка


15.10.2020

Оливер Гашев

Во чл.80 ст.3, после зборот ,,поднесе,, се додава ,,редовен и,, и после зборовите ,,постапката по,, се додава зборот ,,редовен и,,
Образложение.
Освен Врховниот суд, време е и апелационите судотви да се растеретат од нестручно составени правни лекови, од една страна, а од друга страна пак на странките да им се даде поголема гаранција за стручно составување на правни лекови и застапување пред повисоките судови.

Повеќе
21.09.2020

Предлог Закон за парничната постапка


15.10.2020

Оливер Гашев

Во чл.9 да се избрише ,,нивните застапници,,
Образложение
Најдобро е да остане старото решение. Со ова на некој начин се сака да се дисциплинираат и застапниците на странките. Застапниците ја зборуваат вистината на својата странка, па може да се случи без своја вина и без намера да бидат доведени во несакана ситуација.

Повеќе