Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

12.11.2020

Предлог Закон за административни службеници


16.09.2022

Тони Крстевски

Во член 71 во четвртиот став (кој веројатно поради техничка грешка е нумериран како став 3) во алинеите 8 и 9 кои се однесуваат на Б2-стручен административен службеник од второ ниво, разликата помеѓу вработен во министерство или секретаријат и вработен во друга институција од јавниот сектор е 211 бода (веројатно поради пермутација во броевите), иако кај останатите звања е 200 бода.
Треба да се усогласи терминолошки член 20 алинеја 8 каде се споменува Б3 - заменик раководител на сектор, со член 87 каде се користи терминот од постојниот закон - помошник раководител на сектор (да биде јасно дека станува збор за исто звање).

Повеќе
29.07.2022

Закон за изменување и дополнување на Законот за пасиштата


19.08.2022

Татјана Милчевска

Во насока на задоволување на одредени потреби на корисниците на пасишта, предлагаме одредени дополнувања.
Прикачен документ на коментарот 331_коментар_по_измени_и_дополнувања_на_законот95306108.docx

Повеќе
13.07.2022

Предлог на Закон за лековите


07.08.2022

Мануела Стојановиќ-Пејовски

Почитувани,

Коментарите се вклучени во документот во прилог.

Со почит
Прикачен документ на коментарот 315_Коментари_Фармабренд_Нова_за_Нацрт_-_закон,_предло1453746041.pdf

Повеќе
13.07.2022

Предлог на Закон за лековите


07.08.2022

Мануела Стојановиќ-Пејовски

Почитувани,

Коментарите се вклучени во документот во прилог.

Со почит
Прикачен документ на коментарот 314_Коментари_Фармабренд_Нова_за_Нацрт_-_закон,_предло1718528938.pdf

Повеќе
13.07.2022

Предлог на Закон за лековите


07.08.2022

Ирина Пеповска Зенделова

Почитувани,
во прилог доставуваме коментари на предлог законот на лекови од страна на Крка Фарма ДООЕЛ Скопје
Прикачен документ на коментарот 313_Komentar_na_zakonot_za_lekovi_Krka_Farma_Skopje1101272744.docx

Повеќе
13.07.2022

Предлог на Закон за лековите


07.08.2022

Ирина Пеповска Зенделова

Почитувани,
во прилог доставуваме коментари на предлог законот на лекови од страна на Крка Фарма ДООЕЛ Скопје

Повеќе
13.07.2022

Предлог на Закон за лековите


04.08.2022

Александра С. Давчева

Почитувани,

Во прилог е прикачен документ со коментари.

Со почит,
Прикачен документ на коментарот 312_Предлог_измени_на_предлог_Законот_за_лекови_Јули_21668091280.pdf

Повеќе
13.07.2022

Предлог на Закон за лековите


01.08.2022

Маја Гаврилоска

Додавање на член 57 став 1 следниот текст - „Или има одобрение (Маркетинг Аутхоризатион) од трети земји кои ги исполнуваат истите барања за квалитет, безбедност и ефикасност на ЕМА (Еуропиан Медицинес Агенцѕ) или се членки на ЕАЕУ (Еуроасиан ецономиц унион).“
Додавање на член 59 став 2 следниот текст - „или одобрение добиено со Децентрализирана постапка за добивање на одобрение за ставање на лек во промет“ (Децентралисед Процедуре), илли одобрение добино со„Процедура на меѓусебно признавање за добивање на одобрение за ставање на лек во промет“ (Мутуал Рецогнитион Процедуре) или одобрение (Маркетинг Аутхоризатион) од трети земји кои ги исполнуваат истите барања за квалитет, безбедност и ефикасност на ЕМА (Еуропиан Медицинес Агенцѕ) или се членки на ЕАЕУ (Еуроасиан ецономиц унион).“

Повеќе
13.07.2022

Предлог на Закон за лековите


31.07.2022

Сузана Костова Коцева

Член 166 став 1 алинеја 2 (1) Аптеката е должна да ги исполнува следните условиЧ
- да има соодветни деловни простории, опрема и кадар за промет на мало во согласност со количината и видот на лековите што се ставаат во прометч
- да има вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на фармацијата во смена, со положен стручен испит и лиценца за работа и најмалку едно лице со средно или високо стручно образование од областа на фармацијата, со положен стручен испитч
ДА СЕ ОДЛОЖИ ЦЕЛОСНО ПРИМЕНАТА на овој член до 01.01.2031 година, а од стапување во сила на законот до 01.01.2031 година да не се бара за никого примена на одредбата и да се измени член 246 на начин на кој јасно ќе биде прецизирано дека до 01.01.2031 нема да се бара исполнување на овој услов.

Познавајќи ја ситуацијата со расположивиот број на дипломирани фармацевти во државата и континуирано намалување на бројот на истите од различни причини, сметаме дека периодот од 3, а можеби и помалку години (зависно кога овој Предлог Закон ќе биде донесен) на одложена примена е мал за да се види трендот или да се очекува подобрување.


Повеќе
13.07.2022

Предлог на Закон за лековите


31.07.2022

Сузана Костова Коцева


Член 150 став 5 Правно лице кое врши промет на големо со лекови и правно лице кое врши промет на мало со лекови не смеат да бидат капитално, управувачки поврзани, или роднински поврзани.

ДА СЕ ИЗБРИШЕ- Со ваквото законско решение, законодавецот директно се меша во постојните сопственички и имотно-правни односи на членовите на едно семејство. Ваквото законско решение значи неможност за наследување согласно одредбите на Законот за наследување. Ваквото решение претставува ограничување на уставно загарантираната слобода на пазарот и претприемништвото. Предложеното законско решение, наспроти постојната законска одредба, која во одредена мера имаше ограничување, не дава никакви ограничувања до кој степен на роднинска поврзаност забраната се однесува, што во крајна линија е невозможна за примена и ќе создава забуна како кај претприемачите така и кај регулаторното тело. Имено регулаторното тело, Малмед се доведува во ситуација на истражител/вештак, кој наспроти своите ингеренции треба да утврди дали одредено лице има или нема во сопственост друг правен субјелт. Предлог законот исто така не го дефинира начинот на кој Малмед би ја утврдувал евентуалната поврзаност што од своја страна остава простор за манипулација.
Секоја држава во развој, посебно Република Северна Македонија, се стреми да ги зголеми инвестициите кај претприемачите, а на овој начин истото се оневозможува. Ова дотолку повеќе што има и странски инвеститори, кои влегуваат со директни инвестиции, како во малопродажбата, така и во големопродажбата во фармацевтската индустрија.
Дотолку повеќе што вакво ограничување на претприемачите не предвидува ни Европската Директива 2001/83/ЕЦ, која претставува основа и во голема мера се имплементира во новото законско решение.


Прикачен документ на коментарот 311_Табела_за_забелешки_на_Предлог_законот_за_лекови_2833058589.docx

Повеќе