Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

21.01.2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри


13.04.2021

Деан Бадаревски

Како фирма која работи со секторот игри на среќа сакаме да дадеме коментар во одонос на предлог законот за игри на сереќа.
Нашата фирма работи со секторот игри на среќа повеќе години и остварува бруто приход во последните 3 години некаде 25-30% од вкупниот приход по година. И мислиме дека носењето на ваков закон за измени кое ќе донесе затварање на повеќе играчки места не е добар. И така во пследниве 2 години нема никакви инвестиции во отварање на ресторани, хотели и кафетерии така да единствена инвестиција која е од поголем карактер за нашата фирма е токму овој сектор. Реално ако се донесе ваков закон ќе изгубиме сериозен приход, а со тоа ќе бидеме приморани да го намалиме бројот на вработени.

Повеќе
21.01.2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри


12.04.2021

Мартин Дамјаноски

Почитувани,

Сметам дека овој закон е тотално неоснован поради многу причини.
Најпрво која е поентата да се дислоцираат обложувалниците кога може тоа да се реши со наједноставен закон, односно да мора во секоја обложувалница во радиус од 500м од училиште да има вработен РЕДАР, кој би го регулирал влезот на малолетни лица. Покрај тоа може да се прават многу чести контроли од страна на инспекцијата и да се казнува без исклучок.
Јас сум вработен во обложувалници повеќе од 7 години и тоа прво како оператер, па техничка поддршка, па мрежен администратор, со што сакам да кажам дека е одлична можност за напредок.
Со години навремено примам плата и придонеси, како и во време на пандемијата, и покрај тоа што обложувалниците беа затворени. Со сето тоа имам финансиска сигурност и сигурност во работната позиција.

На сето тоа кога ќе се додаде дека во моментот интернетот се користи максимално, и дека многу луѓе ќе почнат да се обложуваат во странство. Ќе се осети огромен удар на буџетот врз основа на платени даноци и придонеси од вработување, платен персонален данок од остварени добивки од игрите на среќа, останати даноци од тековно работење.

Бидејќи веќе со години сум вработен во оваа дејност би сакал да назначам дека поголемиот дел од посетителите одат во обложувалници поради дружба, наутро повозрасните лица своето утринско кафе го пијат таму. Впрочем нема подобро нешто во викенд малку да заборавите на обврските, да седнете со пријателите на кафе или пиво со добар натпревар.

Повеќе
21.01.2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри


12.04.2021

Соња Цветковска

Според измените на законот, ако се оддалечат спортските обложувалници 500 метра ќе се заштитат малолетниците од порочни навики. Јас работам во спортска обложувалница и можам да гарантирам дека ние целосно се придржуваме до забраната за влез на малолетници во нашите објекти и никако не им е дозволено да се обложуваат. Ние се придржуваме до законот и работиме според тоа што е пропишано. Така што мислам дека ваквото образложение не е издржано. Од друга страна, државата мора да биде свесна дека ако се споведе оваа измена, илјадници луѓе ќе останат без работа. Мора да се даде предност на задржување на работните места, живееме во тешки времиња.

Повеќе
21.01.2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри


12.04.2021

Трпче Ѓорѓевски

Сакам да го изнесам мојот личен став, како и ставот на моите колеги и вработени со кои заедно работиме во Спорт Лајф 14 години . Ние сме задоволни од нашата работа,нашиот газда кој редовно ни исплаќа плати и регреси ама откако се предложија измени н а законот по кој работиме, а со кои се предвидува оддалечување на нашите објекти од образовните институции, секојдневно стравуваме за нашите работни места. Во мое име и во име на сите колеги, вработени во Спорт Лајф, ве молам да ги преиспитате законските измени и да го повлечете предлогот за 500 метри растојание од училиштата. Во спротивно, ако предлогот се спроведе, мојот објект каде што работам и уште десетици други со сигурност ќе се затворат. Сите зависиме од оваа работа, издржуваме фамилии дома.

Повеќе
21.01.2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри


12.04.2021

БОРЧЕ ТРАЈКОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ .НИЕ КАКО МАЛО ПРЕДПРИЈАТИЕ( АЛ-БО-ДИЗАЈН) СМЕ МНОГУ ЗАДОВОЛНИ ОД СОРАБОТКАТА СО (МОЦАРТ ОБЛОЖУВАЛНИЦИ).БЛАГОДАРЕНИЕ НА НИВНОТО НАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ, НИЕ СМЕ ВО МОЖНОСТ ДА ИМ ИСПЛАТИМЕ НА ВРЕМЕ ПЛАТИ НА НАШИТЕ ВРАБОТЕНИ,ДА ГИ ПЛАТИМЕ ДАНОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ КОН ДРЖАВАТА НА ВРЕМЕ,И БЛАГОДАРЕНИЕ НА МОЦАРТ УСПЕАВМЕ ДА ГИ ОБНОВИМЕ НАШИТЕ МАШИНИ И АЛАТИ КОИ НИ ДАВААТ ПРЕДНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНОСТ ,ВО НАШЕТА РАБОТА

Повеќе
21.01.2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри


12.04.2021

Драгослав Милосавлески

Почитувани,
Согласно Предлог измените на Законот за игри на среќа и забавни игри, сакам да кажам дека ние како фирма и јас лично како граѓанин сметам дека не се во ред такви измени. Имено со стапување во сила на тој Закон, и забраната за отварање и работа на обложувалници на оддалеченост не помала од 500 метри од средни и основни училишта, ќе доведе до намалување на работата на ваквиот тип на индустрија, па дури и целосно укинување,а тоа директно би влијаечо и на нас како нивни соработници.
Сметам дека оддалеченоста на овие објекти од училиштата нема никакво влијание врз пристапноста на младата популација до игрите на среќа, тоа може да се регулира со посебни Закони направени според модел од други европски земји, со што нема да се делува врз работата на овие компании. И сега не им е дозволен пристап на лица помлади од 18год во објектите, зошто тоа не би можело да биде пракса и понатаму?
Нашата фирма има долгогодишна сорботка со една компанија од оваа индурстија која редовно ги исплатува своите обврски кон нас, па дури и во периодот кога поради пандемијата оваа индурстија беше целосно затворена согласно одлуките на Владата поради спречување на ширењето на ЦОВИД-19 вирусот. Ако оваа индустрија ја намали својата работа или пак се затвори целосно, тоа значи дека и нашата работа ќе се намали, ќе се јави и потреба за намалување на бројот на вработени како кај нив, така и кај нас, со што пак се влијае и врз финансиската и социолошката ситуација на семејствата на вработените во овие компании и кај нас како нивни соработници.
И на крај, намалувањето или пак воошто затварањето на овој тип индустрии директно влијае и врз намалување на буџетските приливи од даноците кои што овие компании и ние како нивни соработници ги плаќаме, деноци и придонеси од вработените, персонален данок, данок од добивки на игри на среќа и други даноси од тековното работење на фирмите.

Со почит,
Драгослав Милосавлески
МИД-КЛИМА дооел, Тетово


Прикачен документ на коментарот 120_Почитувани364664702.pdf

Повеќе
21.01.2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри


10.04.2021

Кристијан Цветаноски

Сите вработени во обложувалниците силно се спротиставуваме на овој закон.Овој закон ќе ги затвори спортските обложувалници,затоа што селење на други локации кои се на растојание 500 метри од школо,градинка и слично значи надвор од било кое населено место,на планина,на автопат.
Кој ќе дојде таму ,за кого ние да работиме.Значи нашата фирма ќе затвори,а ние остануваме без работа.Ве молиме ова да го земете во предвид и да го повлечете овој предлог.

Повеќе
21.01.2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри


10.04.2021

Христина Вангеловска

Според измените на законот, ако се оддалечат спортските обложувалници 500м од образовни институции ќе се заштитат малолетниците од порочни навики. Јас работам во спортска обложувалница и можам да гарантирам дека ние целосно се придржуваме до забраната за влез на малолетници во нашите објектии никако не им е дозволено да се обложуваат, дури и кога се во присуство на своите родители. Ние се придржуваме до законот и работиме според тоа што е пропишано, така што мислам дека ваквото образложение не е издржано. Од друга страна, државата мора да има во предвид и да биде свесна дека ако се спроведе оваа измена, илјадници луѓе ќе останат без работа. Мора да се даде предност на задржување на работните места и растот ма вработеноста, живееме во тешки времиња.

Повеќе
21.01.2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри


10.04.2021

Христина Вангеловска

Според измените на законот, ако се оддалечат спортските обложувалници 500м од образовни институции ќе се заштитат малолетниците од порочни навики. Јас работам во спортска обложувалница и можам да гарантирам дека ние целосно се придржуваме до забраната за влез на малолетници во нашите објектии никако не им е дозволено да се обложуваат, дури и кога се во присуство на своите родители. Ние се придржуваме до законот и работиме според тоа што е пропишано, така што мислам дека ваквото образложение не е издржано. Од друга страна, државата мора да има во предвид и да биде свесна дека ако се спроведе оваа измена, илјадници луѓе ќе останат без работа. Мора да се даде предност на задржување на работните места и растот ма вработеноста, живееме во тешки времиња.

Повеќе
21.01.2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри


10.04.2021

Ангел Јованоски

Новиот закон, за игри на среќа би ги згаснал работните позиции на десетици илјади работници, а со тоа би ја загрозил иднината на тие семејства.
Воедно законот, ја уништува и економијата на самата држава, бидејќи буџетот на Република Македонија ке биде оштетен за неверојатни 280 милиони евра, кои приредувачите на среќа годишно ги уплаќаат, а кој воедно беше поставен и соопштен како јавен податок уште од 2018 година.
Во екот на глобалната пандемија државата се труди да ја наруши економијата и да овозможи создавање на црн пазар. Земајки го примерот од соседните држави, на пример Албанија ( каде цвета сивата економија), треба со сигурност да се размисли добро за воведување на ваквиот закон.
Приредувачите на среќа од оваа стопанска гранка, ја покажаа својата хуманост во текот на пандемијата, која ни го промени животот на сите. Ниту еден вработен од овие компании не беше испуштен од работа, а истовремено работодавците од овие дејности се грижеа за своите вработени и им овозможија навремено да ги земаат своите примања. Бевме сведоци на огромните донации од овие фирми кои ги правеа и повторно ке ги прават за болниците и населението во оваа криза. Ваквите фирми не само што одговорно ги приредуваат своите услуги, туку и го поткрепуваат спортот во Македонија, а како конкретен пример ја наведуваме милионската донација за опстанок на “Вардар”, за кој државата не се вклучи да помогне.
Новиот закон за 500 метри на обложувалница подалеку од основно и средно училиште, би оставил на улица 10 илјади вработени без егзистенција преку ноќ. Со новиот закон не само што играчите ќе бидат втурнати во нелегалниот пазар, туку со сигурност ќе бидат без проблем вклучени и малолетниците, односно истите тие за кои се даде и самиот предлог закон. Приредувачите на игри на среќа ја имаат воспоставено забраната за присуство на лица под 18 години и која секаде дисциплинирано се почитува, додека црниот пазар тоа не го гарантира.
Поради тоа апелираме до Министерството за финасии, апелираме до сите државни органи кои решаваат за овај предлог, да се размисли добро за усвојувањето на новиот закон, бидејќи не само што се одлучува за судбината на 10 илјади вработени, туку и судбината на самите играчи кои на црниот пазар нема да бидат заштитени и за економијата на државата која во овие моменти е од големо значење за сите нас.

Повеќе