Најава Најава

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата: https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството.

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

24.10.2023

Закон за заштита на деловна тајна


21.02.2024

Пламенка Бојчева

Во член 1 став 2 точките 1, 2 и 3 од Предлог законот се утврдува дека:
2) Одредбите во овој закон не влијаат на:
1) остварување на правото на слобода на изразување и информирање, вклучително и почитување на слободата на плурализмот на медиумите;
2) спроведување правила кои бараат, заради јавен интерес, носителите на деловна тајна да откријат информации, вклучително деловна тајна на јавноста или на управните или судските органи, со цел тие органи да ги извршуваат своите должности;
3) спроведување на националната правна легислатива, која бара или дозволува јавните институции и тела да откриваат информации депонирани од деловни субјекти во сопственост на тие институции, тела или органи;
Во членот 5 став 1 точка 1:
(1) Одредбите на овој закон за одредување примена на мерки, постапки и правни средства од член 4 став (1) од овој закон нема да се применат ако наводното стекнување, користење или откривање на деловната тајна е направено:
1) заради остварување на правото на слобода на изразување на мислата и информирање, како и правото на слободен пристап на информации, во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, Повелбата на Европската унија за основните права, законот со кој се уредува правото на пристап до информации од јавен карактер, како и законот со кој се уредува јавното информирање и медиумите, а во согласност со почитување на слободата и плурализмот на медиумите; Овие одредби согласно член 20 од Предлог законот ќе се применуваат од датумот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската унија.
Цитираните одредби се многу општи и оставаат простор за нивна несоодветна примена и толкување од следните причини:
Се наметнува прашањето: што доколку институциите од јавниот сектор кои согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (ЗСПИЈК) се иматели на информации, класифицираат како деловна тајна согласно овој предлог-закон информација или документ или дел од документ, информации кои се од јавен карактер и воопшто не можат да бидат класифицирани како деловна тајна, на пр. договори склучени по спроведени постапки за јавни набавки или договори кои се исклучок од примена на ЗЈН, а набавката е финансирана со средства од Буџетот на РСМ? Каде е одговорноста на правните субјекти или одговорните лица доколку спротивно на закон означат информација како деловна тајна, која е постапката во вакви случаи и пред кои органи би се водела? Наведеното заради тоа што во ЗСПИЈК на РСМ не е предвиден исклучок од слободниот пристап до ИЈК на документи и информации означени како деловна тајна. Во пракса имаме многу примери на неоснована, незаконска примена на Законот за класифицирани информации, па со овој предлог закон и недоволно прецизирање на тоа кои информации/документи можат да се класифицираат како деловна тајна и попрецизна дефиниција на “носители на деловна тајна“ ќе се овозможи кршење на уставното и законски загарантирано право на пристап до информации од јавен карактер. А сметам дека Директивата на ЕУ 2016/943 на Европскиот парламент и Советот од 8 Јуни 2016 за заштита на неоткриените знаења и искуства на деловни информации (деловна тајна) од незаконско стекнување, користење и откривање дава одговор на овие отворени прашања. Затоа му укажувам на предлагачот на овој закон во членот 2 став 1 точка 1 и 2 да ги прецизира дефинициите на “деловна тајна“ и “носител на деловна тајна“.

Повеќе
25.12.2023

Предлог нов Закон за електронските комуникации


08.02.2024

Симона Крстовска

Целта на предложените измени е во вистинска смисла да се уважат главните ризици за сајбер безбедност при изградба на нови електронски комуникациски мрежи. Неприфатливо е ваквите анализи да бидат применувани ретроактивно бидејќи истото се коси со уставот на РСМ. Оттука, наш предлог е проценката на профилот на ризик на конкретни добавувачи и производители на мрежна опрема кај операторите да се прави при градба на нови комуникациски мрежи. Притоа согласно европските и светските стандарди при градба на ваквите мрежи јасно е дека пристапната мрежа ,,RAN“ и транспортната мрежа не се сметаат за критични функции. Предложените измени ќе и овозможат на Агенцијата при проценката на профилот на ризик, да се фокусира на реалните и релевантните безбедносни барања за сигурноста на определена мрежа, вклучувајќи сајбер безбедност и заштита на личните податоци. Во ниту еден случај, таквата проценка не смее да се темели на апстрактни критериуми кои со ништо не може да се докажат, како што беше досегашниот критериум да наводно спрониот добавувач или производител е под надзор на влада на друга држава без независна судска контрола??! Нејасно е, врз основа на кои критериуми, и врз основа на кои истражувања Агенцијата ќе докаже, без да дискриминира и без да ја ограничи конкуренцијата, дека во конкретна држава, има независна судска контрола, која проценка, апсолутно не е во надлежност на агенцијата. Оттука, како документ, од кој што треба да се раководи Агенцијата при процена на профилот на ризик, ја додадовме Шемата за гаранција за безбедност на опремата на ГСМА мрежи (NESAS). Волунтаристичкото уредување на определен правен субјект, како ризичен од аспект на добавувач на мрежна опрема без водење на соодветна постапка и без да му се даде можност на тој добавувач да се произнесе по наводите, е спротивно на Уставот на РСМ, позитивната регулатива од аспект на Законот за заштита на конкуренција, како и Договорот за СТО чиј потписник е РСМ, а кој наложува членките на СТО сите субјекти и сите даватели на услуги без оглед дали се домашни или странски, да бидат третирани подеднакво. Само со еден таков еднаков и фер третман во РСМ на сите инвеститори може да се очекува развој на економијата и поголема благосостојба на граѓаните.

Прикачен документ на коментарот 500_5_1437579809Нацрт_-_закон_Предлог_нов_Закон_за_еле1274604775.docx

Повеќе
25.12.2023

Предлог нов Закон за електронските комуникации


07.02.2024

Билјана Алчева

Македонски Телеком АД Скопје смета дека рокот на јавната расправа е премногу краток и во никој случај не смее да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на предложенот акт, дотолку повеќе што станува збор за обемно законско решение кое значително влијае на релевантниот пазар. Со цел да се обезбеди конструктивна јавна расправа со која ќе им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови рокот треба да е многу подолог од дадените 20 денови.

Повеќе
25.12.2023

Предлог нов Закон за електронските комуникации


07.02.2024

Љупка Новеска Андонова

Во прилог и подолу ви испраќам неколку забелешки и коментари кон Предлог Законот за електронските комуникации.

Членот 187 би претставувал опасност кон почитувањето на принципот на правна сигурност, од причина што нема јасни индикации какви се критериумите за процена каков би бил ризикот, што доведува до широка дискрециона моќ доделена на Агенцијата и оневозможување на слободен и непречен пристап до пазарот. Дополнително, во факторите за ризик кои Агенцијата треба да ги земе предвид при утврдувањето на профилот на ризик на добавувач или производител, Предлог Законот не ги пропишува критериумите врз основа на кои одредена држава би се сметало дека нема независна судска контрола.

Во однос на вториот фактор на ризик, дали добавувачите и производителите имаат јавно достапни информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за органите на управување и раководење, Предлог Законот не зема предвид дали друштвата имаат таква обврска според законодавството на земјата каде што истите се регистрирани. Дополнително, не е уредено до кој степен овие информации треба да бидат достапни.

Во однос на тоа дали добавувачите и производителите поддржуваат иновации и ги почитуваат авторските и сродните права, како и правата од индустриска сопственост, во Предлог Законот не е дефиниран обемот на каков вид поддршка ќе се смета за доволна и како треба да се оцени дали одредено друштво ги почитува авторските права или правата на интелектуална сопственост.

Конечно, во Предлог Законот не е посочено кои стандарди и принципи ќе бидат земени предвид, согласно со барањето добавувачите и производителите да се финансираат транспарентно, во согласност со најдобрите практики за набавки, инвестиции и склучување на договори.

Во однос на ставот (5) од овој член, Агенцијата е овластена самостојно да ја донесе Методологијата за процена на профилот на ризик на добавувачи и производители на мрежна опрема. Така, добавувачите и производителите се исклучени од процесот и не им се обезбедува било какво право на правен лек или можност да ја оспорат процената на агенцијата, нарушувајќи им го слободниот и непречен пристап до пазарот.

Формулацијата на овој член се заснова на политички критериуми и не е усогласена со Кодексот за електронски комуникации на Европската унија. Поради тоа, членот 187 треба да се отстрани од текстот на Предлог Законот, или пак да се усогласи со Кодексот за електронски комуникации на Европската унија.
Прикачен документ на коментарот 497_Коментар_и_забелешки_за_Предлог_Законот_за_електро2006553270.docx

Повеќе
25.12.2023

Предлог нов Закон за електронските комуникации


06.02.2024

Љупка Новеска Андонова

Почитувани,

Во документот во прилог ви испраќам неколку забелешки и коментари кон Предлог Законот за електронските комуникации.

Повеќе
25.12.2023

Предлог нов Закон за електронските комуникации


05.02.2024

Александар Данилов

Во текстот на предложениот закон не е воопшто уредено прашањето за финансирањето на Оператвно- техничката агенција - обврска која е соодветно уредена во постоечкота законско решение како и во член 33 од Законот за Оперативно-техничка агенција (ЗОТА).

Со бришењето на овие одредби во новиот текст на предложениот ЗЕК (зедно со одредбата од став (5) во делот за влијание на јавноста-чл.14), се создава правен вакуум во уредувањето на ова прашање во ЗОТА и ЗЕК со кој се поткопува финасиската стабилност на институцијата и се ограничува нејзината ефикасност и ефентивност во извршувањето на своите законски надлежности. Дополнително, ниту во преодните и завршните одредби на законот не е уредено прашањето за преносот на средствата во тековната 2024 година, а со оглед на тоа дека износите на средствата од член 29-а од ЗЕК, АЕК е должна да ги исплати на ОТА најдоцна до 15 април во тековната година.
Исто така, покрај горенаведените забелешки и одредбата од во член 193 став (2) треба е да се дополни со делот со зборовите "освен во случаите утврдени вo Законот за следење на комуникациите" како што е во постоечкото решение, бидејќи на тој начин не се ограничува прашањето за доверливост на комуникациите со случаите предвидени со ЗСК и погрешно се дава апсолутна заштита на истата на крајните корисници, што е спротивно на други позитивни правни прописи кои ја уредуваат оваа правна материја.
Во одредбите од член 200 и 201 (како и на повеќе други места во текстот) наведени се погрешни упатни одредби. Во делот за деловна тајна непотребно се избришани одредбите за класифицирани информации и обврска за чување на деловната тајна на членовите на АЕК, Комисијата , итн.
Сите забелешки дополнително ќе се достават во допис до МИОА, во рамки на предвидениот рок, кој сметам дека е недоволен за соодветно да се адресираат сите недостатоци на предложениот текст.
Потребно е во изработката на овој закон дополнително да се вклучат и претставници од повеќе институции особено за прашањата со кои се уредуваат дел од надлежностите кои се однесуваат на истите.

Прикачен документ на коментарот 496_Забелешки_за_Предлог_Закон_за_електронските_комуни258605836.docx

Повеќе
25.12.2023

Предлог нов Закон за електронските комуникации


05.02.2024

Стопанска комора на Македонија

Почитувани,

На 18 јануари 2024 година на web порталот ЕНЕР објавен е Предлог-Закон за електронски комуникации со рок за коментирање до 7 февруари 2024година. По објавувањето на Предлог-Законот веднаш беа комуницирани компаниите членки на Здружението на информатичко-комуникациски технологии при Стопанската комора на Северна Македонија со доставување на предлогот и информирање на рокот за давање евентуални забелешки.
Пред крајкот на истекот на рокот даден на ЕНЕР, до Комората пристигнаа серија забелешки од компаниите дека имајќи во предвид дека станува збор за Предлог Закон од преку 200 страници во кој покрај другото нема информација што конкретно се менува, зошто се менува, дополнително нема ниту аргументација за конкретните решенија во Законот, рокот за креирање на соодвтено мислее, забелешки, предлог измени, дополнувања и градење ставови е невозможно во овој рок.
За таа цел се предлага анализирањето на Предлог Законот и коментарите по истиот
да биде организрано во подолг временски период а доклку има потреба и да с еорганизираат средби на кои во директна комуникација со компаниите ќе се обезбеи можност за дебата и дискусија по прелдог Законот.
Со почит,
Здружение на информатичко-комуникациски технологии при Стопанската комора на Северна Македонија

Повеќе
25.12.2023

Предлог нов Закон за електронските комуникации


02.02.2024

Драган Чепујноски

Почитувани,
А1 Македонија со должно внимание ја воочи објавата на Предлог-Законот за електронски комуникации и ќе направи напори да вложи коментари и предлози за придонес кон повисок квалитет на предложениот акт.
Сепак, временскиот рок од помалку од 30 дена за коментирање го сметаме за крајно несоодветен. За материјал со ваков обем и содржина сметаме дека е неопходно да се предвиди рок за коментирање од барем 3 месеци.
Со почит,
А1 Македонија

Повеќе
11.04.2022

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности


30.01.2024

Виктор Илиев

Во член 4, алинеја 4 да се додаде и МЛАДИНСКА РАБОТА.
Младинско учество и младинска работа се убаво обработени и дефинирани во законот за младинско учество и младински политики и како такви е добро да одат во нова посебна алинеја.

Повеќе
25.12.2023

Предлог нов Закон за електронските комуникации


30.01.2024

Драган Чепујноски

Почитувани, А1 Македонија го разгледува Предлог-Законот за електронски комуникации со должно внимание и подготвува коментари и предлози за подобрување на квалитетот на актот.
Меѓутоа, би сакале да забележиме дека рокот што е даден за коментирање воопшто не овозможува квалитетно и темелно посветување на Законот имајќи ја предвид неговата обемност и сложеност. Исто така недостасува аргументација на предложените решенија во Законот, без што се губи транспарентноста на постапката за негово донесување. Покрај предлог-текстот, сметаме дека од исклучителна важност е да се образложат решенијата во Законот со што ќе се добие точна претстава за намерите и целите на конкретните пропишани услови и ќе може да се евалуира успешноста.
Во оваа прилика предлагаме да се овозможи рок од најмалку 3 месеци за подготовка на соодветни коментари.
Со почит, А1 Македонија

Повеќе