Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

30.10.2019

Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори


19.06.2020

Петар Лазовски

Почитувани,

Би сакале да Ве замолиме да го разгледате нашето барање по однос на Законот за Управување со батерии и акумулатори и одтпадни батерии и акумулатори.

Во прилог Ви доставуваме и документ каде што се вклучени сите забелешки поврзани со Законот.

Со почит,
Петар Лазовски
Правен советник - МАСИТ
Прикачен документ на коментарот 17_Писмо_во_врска_со_Законот_за_управување_со_батерии64881133.docx

Повеќе
31.03.2020

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика


24.04.2020

Александар Арсовски

Почитувани,

Во прилог ви доставуваме мислење од ЗЕЛС.

Со почит
Прикачен документ на коментарот 16_Одговор_ЗЕЛС1276764981.pdf

Повеќе
17.05.2019

Закон за наставниците и и соработниците во основните и средните училишта


14.03.2020

Јавни Службеници

Член 12 од Законот за наставниците и соработниците во основните и средните училишта во кој е предвидено дека наставниците ги избира директорот на училиштето по предлог на училишниот одбор, е во колизија со Член 60 од Закон за средно образование во кој пак е предвидено дека Изборот на наставници, стручни соработници и воспитувачи по пат на јавен оглас, го врши директорот на јавното училиште по предлог на конкурсна комисија, а за приватните средни училишта органот што го овластил основачот. Самото тоа го прави Член 12 од Законот за наставниците и соработниците во основните и средните училишта ништовен.
Прикачен документ на коментарот 13_Колизија_на_членовите_ос_Законот_за_наставници_и_с601738242.doc

Повеќе
01.10.2019

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност


05.01.2020

Дејан Јорданов

Почитувани,

Во Прилог Ви ги доставуваме Забелешките и предлозите на Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност.

Со почит Дејан Јорданов
Стопанска интересна заедница на оператори на кабелска мрежа
МК НЕТ Скопје
Прикачен документ на коментарот 12_Допис_до_Министерство_за_Култура1355337530.pdf

Повеќе
01.10.2019

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност


02.01.2020

Дејан Јорданов

Почитувани,

Во Прилог Ви го доставуваме Мислењето и предлози на Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност.

Со почит Дејан Јорданов
Стопанска интересна заедница на оператори на кабелска мрежа
МК НЕТ - Скопје
Прикачен документ на коментарот 11_Допис_до_Министерство_за_Култура13286340.pdf

Повеќе
01.10.2019

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност


25.12.2019

Лидија Голубова

Во својство на адвокат на кабелски оператори, во повеќе наврати од донесувањето на законот сме пишувале иницијативи и предлози за негово менување и адаптирање на реалните услови на ова наше општетсво, па со оглед дека сега се предлагаат измени и дополнувања на истиот, накратко ќе ги образложиме нашите согледувања и размислувања. Факт е дека ваков начин на финансирање на Агенцијата за филм не сретнавме во ниту едно друго законско решение во земјите – членки на ЕУ. Најчесто, агенциите за филм се финансираат од националните буџети, од донации и од разни проекти, но никако не од национални приватни субјекти во вид на законски надоместоци.
Исто така факт е дека според постојното законско решение Агенцијата за филм се финансира од домашни оператри кои дистрибуираат интернет до крајни корисници, но не и од домашни опретаори или правни субјекти кои дистрибуираат електрична енергија, стоки и др. Нејасно е зошто токму операторите кои дистрибуираат интернет треба да ја финансираат Агенцијата за филм, кога тие се иматели кабелски мрежи преку кои се дистрибуираат интернет содржините, но не се иматели и сопсственици на самите содржини или пак сопственици на интернет страници каде се прикажуваат филмови и филмски содржини. Факт е дека оператприте на јавни електронски комуникациски мрежи се исто така иматели а мрежи (кабли) преку кои се пренесуваат само телевизиските програмски содржини (ТВ канали), а не се сопственици на телевизии, па оттаму немаат никакова поврзаност со филмовите и филмските содржини. Исто како и спортските обложувалници кои првично беа обврзани да го плаќаат истиот адоместок, па подоцна Уставниот суд ја укина ваквата одредба како неуставна. Со оглед дека ваквите надоместоци се неуставни, а и како такви не се сречаваат во европското законодавство, начиот предлог е да се избрше алинеја 4 на член 11 став 2 каде се утврдува дека Агенцијата се финансира и од надоместоци од правни лица, а кое бришење ќе предизвика и бришење на целиот член 12 од постојниот закон.
Доколку не го прифатите горенаведениот предлог, напоменуваме дека е неопходно барем да се замени бројот „1%„ со бројот„ 0,1%„ на член 12 став 1 алинеја 5 која станува алинеја 6 (исто како и за реемитирање на ТВ канали).
Нелогично и неоправдано е да се намалуваат надоместоците на оние субјкети кои барем ако ништо друго, пренесуваат туѓа филмска содржина, а интернет операторите да бидат изземени од ова намалување.


Повеќе
01.10.2019

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност


25.12.2019

Стопанска комора на Македонија

Почитувани, во прилог Ви го доставуваме Коментарот на Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за филмска дејност на Здружението на информатичко комуникациските технологии при Стопанската комора на Македонија
Прикачен документ на коментарот 10_Komentari_za_Zakonot_za_filmska_dejnost-Zdruzenie_1654228997.pdf

Повеќе
01.10.2019

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност


24.12.2019

Љупчо Докузов

Го поздравувам предлогот за измена на член 12, но сметам дека требало да добијат еднаков третман сите обврзници во одреување на висината на надоместокот.
Не е јасно ниту зошто член 12 носи наслов „Основи за определување надоместоци од правни лица„ кога во овој член е утврдена висината на надоместот, а основи нема никаде во Законот.
Кај ИНТЕРНЕТ ОПЕРАТОРИТЕ нема никаков основ за определување на надомест од 1% од вкупниот приход, но со овој Предлог закон предлагачите случајно или намерно заборавиле на нив па нивниот процент останал непроменет.
Предлагам надомесот од 1% определен во член 12 став 1 алинеа 5 со овој предлог закон во целост да се укине, како би се исправила неправдата која ја трпат изминатите 4 години правните лица кои обезбедуваат пристап до интернет.
Доколку сметате дека има основ за овој надомест предлагам да го слушнеме на јавна расправа.

Повеќе
12.12.2019

Закон за здравствената заштита


23.12.2019

Сузана Костова Коцева

Предлог измени и дополнувања на законот во смисла на негово подобрување

Предлозите се во додадениот документ
Прикачен документ на коментарот 10_Предлози_на_ЗЗЗ1317730537.docx

Повеќе