Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

29.04.2021

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


24.05.2021

Дамјан Димитриоски

Земјоделското земјиште е ОГРАНИЧЕН природен, но и СТРАТЕШКИ ресурс од ОПШТ интерес.
Со овој закон ќе се постигне краткотрајно полнење на буџетот за предвидени 200 до 300 милиони евра и НЕПОВРАТНО оттуѓување на 41% од земјоделското земјиште.

Со продажба на државното земјоделско земјиште СЕ ГУБИ контролата на државата врз производството на храна, врз обезбедување на континуирано производство на храна во време на климатски промени и зголемено загадување на почвата и водите, и не дава можност да се спроведат државни политики во насоките кои ги даваат ОН и ФАО за агро-екологија, агро-шумарство, органско земјоделие, поддршка на малите и семејни земјоделски стопанства.

Извештаите на Обединетите Нации, на ФАО, прогласување на ОН декадата на семејно земјоделство 2019-2028, упатуваат на агро-екологијата, агро-шумарството, органското земјоделие, на малите и семејни земјоделски стопанства како решение за производство на доволно храна, која воедно ќе биде и нутритивна, во време на климатски промени.
Истите ќе делуваат на намалена деградација на животната средина, намалена употреба на хемиски ѓубрива, го адресираат губитокот на биодиверзитетот, генетската ерозија на земјоделските култури, неодржливото користење на водата, загадувањето на почвата и водите, го зголемуваат здравјето на луѓето, ја намалуваат руралната сиромаштија, ја штитат локалната традиција.

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост е СПРОТИВЕН на овие насоки.
Државното земјоделско земјиште НЕ СМЕЕ да се пренаменува во градежно или да се даде под концесија за геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини ако има шанси да наруши еко сферата, и дефинитивно не треба да им се продаде на странски лица/компании/корпорации/монополи, затоа што воедно ќе ни се ограничи каде смееме да шетаме и да се движиме во наша земја.

Со законов се воведува МОДЕРЕН ФЕУДАЛИЗАМ, каде домашни и странски приватни лица/компании ќе поседуваат огромни површини земја, а профитот ќе биде нивна единствена водилка. Ќе се загрозат малите и семејни земјоделски стопанства и на долг рок ќе доведе до напуштање на руралните средини.

Цените и начините предложени за продажба го поттикнуваат феноменот на „грабање на земјата“ и создавање на ОГРОМНИ земјопоседници со што се менува и социо-економската СТРУКТУРА во државата.

Поради сите наведени причини, бараме овој закон да се повлече и да се укине постоечкиот закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост од 2013.

Повеќе
29.04.2021

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


24.05.2021

Александра Дугалиќ Алексовска

Земјоделското земјиште е ОГРАНИЧЕН природен, но и СТРАТЕШКИ ресурс од ОПШТ интерес.

Со овој закон ќе се постигне краткотрајно полнење на буџетот за предвидени 200 до 300 милиони евра и НЕПОВРАТНО отуѓување на 41% од земјоделското земјиште.

Со продажба на државното земјоделско земјиште СЕ ГУБИ контролата на државата врз производството на храна, врз обезбедување на континуирано производство на храна во време на климатски промени и зголемено загадување на почвата и водите, и не дава можност да се спроведат државни политики во насоките кои ги даваат ОН и ФАО за агро-екологија, агро-шумарство, органско земјоделие, поддршка на малите и семејни земјоделски стопанства.

Извештаите на Обединетите Нации, на ФАО, прогласување на ОН декадата на семејно земјоделство 2019-2028, упатуваат на агро-екологијата, агро-шумарството, органското земјоделие, на малите и семејни земјоделски стопанства како решение за производство на доволно храна, која воедно ќе биде и нутритивна, во време на климатски промени. Истите ќе делуваат на намалена деградација на животната средина, намалена употреба на хемиски ѓубрива, го адресираат губитокот на биодиверзитетот, генетската ерозија на земјоделските култури, неодржливото користење на водата, загадувањето на почвата и водите, го зголемуваат здравјето на луѓето, ја намалуваат руралната сиромаштија, ја штитат локалната традиција.

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост е СПРОТИВЕН на овие насоки.

Државното земјоделско земјиште НЕ СМЕЕ да се пренаменува во градежно или да се даде под концесија за геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини.

Со законов се воведува МОДЕРЕН ФЕУДАЛИЗАМ, каде домашни и странски приватни лица/компании ќе поседуваат огромни површини земја, а профитот ќе биде нивна единствена водилка. Ќе се загрозат малите и семејни земјоделски стопанства и на долг рок ќе доведе до напуштање на руралните средини.

Цените и начините предложени за продажба го поттикнуваат феноменот на „грабање на земјата“ и создавање на ОГРОМНИ земјопоседници со што се менува и социо-економската СТРУКТУРА во државата.

Поради сите наведени причини, бараме овој закон да се повлече и да се укине постоечкиот закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.

Повеќе
29.04.2021

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


23.05.2021

ани Тодоровска

Државно земјоделско земјиште не смее да се продава, тоа е стратешки ресурс. Со продажбата државата нема да има контрола врз производството на храна, врз обезбедување на континуирано производство. Ќе се загрозат малите и семејни земјоделски стопанства и на долг рок ќе следи миграција село-град. Земјоделско земјиште не смее да се пренаменува во градежно или да се даде под концесија за геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини. Затоа барам овој закон да се повлече.

Повеќе
29.04.2021

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


23.05.2021

Марина Тошеска

Земјоделското земјиште во државна сопственост претставува многу повеќе од земјиште и земјоделско производство, тоа е наше национално богатство и иднина.
Примери од многу земји укажуваат на негативните последици што ќе ги донесе овој закон на животната средина, економијата, социјалната благосостојба и човековите права.
Граѓаните на ова земја заслужуваат повлекување на овој закон

Повеќе
29.04.2021

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


23.05.2021

Марина Тошеска

Земјоделското земјиште е ОГРАНИЧЕН природен, но и СТРАТЕШКИ ресурс од ОПШТ интерес.
Со овој закон ќе се постигне краткотрајно полнење на буџетот.
Со продажба на државното земјоделско земјиште СЕ ГУБИ контролата на државата врз производството на храна, врз обезбедување на континуирано производство на храна во време на климатски промени и зголемено загадување на почвата и водите, и не дава можност да се спроведат државни политики во насоките кои ги даваат ОН и ФАО за агро-екологија, агро-шумарство, органско земјоделие, поддршка на малите и семејни земјоделски стопанства.
Извештаите на Обединетите Нации, на ФАО, прогласување на ОН декадата на семејно земјоделство 2019-2028, упатуваат на агро-екологијата, агро-шумарството, органското земјоделие, на малите и семејни земјоделски стопанства како решение за производство на доволно храна, која воедно ќе биде и нутритивна, во време на климатски промени. Истите ќе делуваат на намалена деградација на животната средина, намалена употреба на хемиски ѓубрива, го адресираат губитокот на биодиверзитетот, генетската ерозија на земјоделските култури, неодржливото користење на водата, загадувањето на почвата и водите, го зголемуваат здравјето на луѓето, ја намалуваат руралната сиромаштија, ја штитат локалната традиција.
Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост е СПРОТИВЕН на овие насоки.
Државното земјоделско земјиште НЕ СМЕЕ да се пренаменува во градежно или да се даде под концесија за геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини.
Со законов се воведува МОДЕРЕН ФЕУДАЛИЗАМ, каде домашни и странски приватни лица/компании ќе поседуваат огромни површини земја, а профитот ќе биде нивна единствена водилка. Ќе се загрозат малите и семејни земјоделски стопанства и на долг рок ќе доведе до напуштање на руралните средини.
Цените и начините предложени за продажба го поттикнуваат феноменот на „грабање на земјата“ и создавање на ОГРОМНИ земјопоседници со што се менува и социо-економската СТРУКТУРА во државата.
Поради сите наведени причини, бараме овој закон да се повлече и да се укине постоечкиот закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост од 2013.

Повеќе
29.04.2021

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


23.05.2021

Маја Герасимова Порјазоска

Земјоделското земјиште е ОГРАНИЧЕН природен, но и СТРАТЕШКИ ресурс од ОПШТ интерес.
Со овој закон ќе се постигне краткотрајно полнење на буџетот за предвидени 200 до 300 милиони евра и НЕПОВРАТНО отуѓување на 41% од земјоделското земјиште.
Со продажба на државното земјоделско земјиште СЕ ГУБИ контролата на државата врз производството на храна, врз обезбедување на континуирано производство на храна во време на климатски промени и зголемено загадување на почвата и водите, и не дава можност да се спроведат државни политики во насоките кои ги даваат ОН и ФАО за агро-екологија, агро-шумарство, органско земјоделие, поддршка на малите и семејни земјоделски стопанства.
Извештаите на Обединетите Нации, на ФАО, прогласување на ОН декадата на семејно земјоделство 2019-2028, упатуваат на агро-екологијата, агро-шумарството, органското земјоделие, на малите и семејни земјоделски стопанства како решение за производство на доволно храна, која воедно ќе биде и нутритивна, во време на климатски промени. Истите ќе делуваат на намалена деградација на животната средина, намалена употреба на хемиски ѓубрива, го адресираат губитокот на биодиверзитетот, генетската ерозија на земјоделските култури, неодржливото користење на водата, загадувањето на почвата и водите, го зголемуваат здравјето на луѓето, ја намалуваат руралната сиромаштија, ја штитат локалната традиција.
Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост е СПРОТИВЕН на овие насоки.
Државното земјоделско земјиште НЕ СМЕЕ да се пренаменува во градежно или да се даде под концесија за геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини.
Со законов се воведува МОДЕРЕН ФЕУДАЛИЗАМ, каде домашни и странски приватни лица/компании ќе поседуваат огромни површини земја, а профитот ќе биде нивна единствена водилка. Ќе се загрозат малите и семејни земјоделски стопанства и на долг рок ќе доведе до напуштање на руралните средини.
Цените и начините предложени за продажба го поттикнуваат феноменот на „грабање на земјата“ и создавање на ОГРОМНИ земјопоседници со што се менува и социо-економската СТРУКТУРА во државата.
Поради сите наведени причини, бараме овој закон да се повлече и да се укине постоечкиот закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост од 2013.

Повеќе
29.04.2021

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


23.05.2021

Ана Ч.Земјоделското земјиште е ОГРАНИЧЕН природен, но и СТРАТЕШКИ ресурс од ОПШТ интерес.

Со овој закон ќе се постигне краткотрајно полнење на буџетот за предвидени 200 до 300 милиони евра и НЕПОВРАТНО отуѓување на 41% од земјоделското земјиште.

Со продажба на државното земјоделско земјиште СЕ ГУБИ контролата на државата врз производството на храна, врз обезбедување на континуирано производство на храна во време на климатски промени и зголемено загадување на почвата и водите, и не дава можност да се спроведат државни политики во насоките кои ги даваат ОН и ФАО за агро-екологија, агро-шумарство, органско земјоделие, поддршка на малите и семејни земјоделски стопанства.

Извештаите на Обединетите Нации, на ФАО, прогласување на ОН декадата на семејно земјоделство 2019-2028, упатуваат на агро-екологијата, агро-шумарството, органското земјоделие, на малите и семејни земјоделски стопанства како решение за производство на доволно храна, која воедно ќе биде и нутритивна, во време на климатски промени. Истите ќе делуваат на намалена деградација на животната средина, намалена употреба на хемиски ѓубрива, го адресираат губитокот на биодиверзитетот, генетската ерозија на земјоделските култури, неодржливото користење на водата, загадувањето на почвата и водите, го зголемуваат здравјето на луѓето, ја намалуваат руралната сиромаштија, ја штитат локалната традиција.

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост е СПРОТИВЕН на овие насоки.

Државното земјоделско земјиште НЕ СМЕЕ да се пренаменува во градежно или да се даде под концесија за геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини.

Со законов се воведува МОДЕРЕН ФЕУДАЛИЗАМ, каде домашни и странски приватни лица/компании ќе поседуваат огромни површини земја, а профитот ќе биде нивна единствена водилка. Ќе се загрозат малите и семејни земјоделски стопанства и на долг рок ќе доведе до напуштање на руралните средини.

Цените и начините предложени за продажба го поттикнуваат феноменот на „грабање на земјата“ и создавање на ОГРОМНИ земјопоседници со што се менува и социо-економската СТРУКТУРА во државата.

Поради сите наведени причини, бараме овој закон да се повлече и да се укине постоечкиот закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост од 2013.

Повеќе
29.04.2021

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


23.05.2021

Зоран Ангелов

Земјоделското земјиште е ОГРАНИЧЕН природен, но и СТРАТЕШКИ ресурс од ОПШТ интерес.

Со овој закон ќе се постигне краткотрајно полнење на буџетот за предвидени 200 до 300 милиони евра и НЕПОВРАТНО отуѓување на 41% од земјоделското земјиште.

Со продажба на државното земјоделско земјиште СЕ ГУБИ контролата на државата врз производството на храна, врз обезбедување на континуирано производство на храна во време на климатски промени и зголемено загадување на почвата и водите, и не дава можност да се спроведат државни политики во насоките кои ги даваат ОН и ФАО за агро-екологија, агро-шумарство, органско земјоделие, поддршка на малите и семејни земјоделски стопанства.

Извештаите на Обединетите Нации, на ФАО, прогласување на ОН декадата на семејно земјоделство 2019-2028, упатуваат на агро-екологијата, агро-шумарството, органското земјоделие, на малите и семејни земјоделски стопанства како решение за производство на доволно храна, која воедно ќе биде и нутритивна, во време на климатски промени. Истите ќе делуваат на намалена деградација на животната средина, намалена употреба на хемиски ѓубрива, го адресираат губитокот на биодиверзитетот, генетската ерозија на земјоделските култури, неодржливото користење на водата, загадувањето на почвата и водите, го зголемуваат здравјето на луѓето, ја намалуваат руралната сиромаштија, ја штитат локалната традиција.

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост е СПРОТИВЕН на овие насоки.

Државното земјоделско земјиште НЕ СМЕЕ да се пренаменува во градежно или да се даде под концесија за геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини.

Со законов се воведува МОДЕРЕН ФЕУДАЛИЗАМ, каде домашни и странски приватни лица/компании ќе поседуваат огромни површини земја, а профитот ќе биде нивна единствена водилка. Ќе се загрозат малите и семејни земјоделски стопанства и на долг рок ќе доведе до напуштање на руралните средини.

Цените и начините предложени за продажба го поттикнуваат феноменот на „грабање на земјата“ и создавање на ОГРОМНИ земјопоседници со што се менува и социо-економската СТРУКТУРА во државата.

Поради сите наведени причини, бараме овој закон да се повлече и да се укине постоечкиот закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост од 2013.

Повеќе
29.04.2021

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


23.05.2021

Киро Атанасов

Земјоделското земјиште е ОГРАНИЧЕН природен, но и СТРАТЕШКИ ресурс од ОПШТ интерес.
Со овој закон ќе се постигне краткотрајно полнење на буџетот за предвидени 200 до 300 милиони евра и НЕПОВРАТНО отуѓување на 41% од земјоделското земјиште.
Со продажба на државното земјоделско земјиште СЕ ГУБИ контролата на државата врз производството на храна, врз обезбедување на континуирано производство на храна во време на климатски промени и зголемено загадување на почвата и водите, и не дава можност да се спроведат државни политики во насоките кои ги даваат ОН и ФАО за агро-екологија, агро-шумарство, органско земјоделие, поддршка на малите и семејни земјоделски стопанства.
Извештаите на Обединетите Нации, на ФАО, прогласување на ОН декадата на семејно земјоделство 2019-2028, упатуваат на агро-екологијата, агро-шумарството, органското земјоделие, на малите и семејни земјоделски стопанства како решение за производство на доволно храна, која воедно ќе биде и нутритивна, во време на климатски промени. Истите ќе делуваат на намалена деградација на животната средина, намалена употреба на хемиски ѓубрива, го адресираат губитокот на биодиверзитетот, генетската ерозија на земјоделските култури, неодржливото користење на водата, загадувањето на почвата и водите, го зголемуваат здравјето на луѓето, ја намалуваат руралната сиромаштија, ја штитат локалната традиција.
Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост е СПРОТИВЕН на овие насоки.
Државното земјоделско земјиште НЕ СМЕЕ да се пренаменува во градежно или да се даде под концесија за геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини.
Со законов се воведува МОДЕРЕН ФЕУДАЛИЗАМ, каде домашни и странски приватни лица/компании ќе поседуваат огромни површини земја, а профитот ќе биде нивна единствена водилка. Ќе се загрозат малите и семејни земјоделски стопанства и на долг рок ќе доведе до напуштање на руралните средини.
Цените и начините предложени за продажба го поттикнуваат феноменот на „грабање на земјата“ и создавање на ОГРОМНИ земјопоседници со што се менува и социо-економската СТРУКТУРА во државата.
Поради сите наведени причини, бараме овој закон да се повлече и да се укине постоечкиот закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост од 2013.

Повеќе
29.04.2021

Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


23.05.2021

Хајди Штерјова Симоновиќ

Дали ни се спрема ФЕУДАЛИЗАМ со овој закон? Дали знаете што значи да се продава земјоделското земјиште, дека со тоа скроз ќе се уништи руралното население и вистинското земјоделие, а земјоделството ќе стане корпоративна гранка. Се знае кои се тие кои можат да си дозволат да купуваат толку многу земјиште и кои сигурно лобираат за овој штетен и против уставен закон! Моменталните концесионери - земјоделци ако малку ги слушнете што кажуваат ќе видите дека немаат пари да го купат земјиштето, но вака со концесии барем како земјоделски семејства се издржуваат преживуваат и што е најважни не се на грбот на државата!!! Овој закон ќе уништи многу земјоделски семејства и стопанства и ќе ги направи социјални случаи кои ќе висат на државно издржување или пак ќе бидат принудени да аргатуваат за бедни плати. Ова е модерен феудализам, во спротивност е со сите граѓански права и ќе доведе до соццијални нееднаквости, кои и така веќе постојат, сега ќе се продлабочат уште толку. Како може да продавате земјиште кое било национализирано, а потоа со криминалната денационализација не беше вратено на вистинските сопственици туку си остана во сопственост на т.н. земјоделски задруги, кои со тек на време си се приватизираа, па сега да може да си го приватизираат и земјиштето. Требаше прво да ја исправите историската неправда спрема многу земјоделски и сточарски семејства, па потоа да размислувате за било што друго. Во секој случај да се продава земјоделско земјиште не е воопшто оправдано бидејќи со предлог законот се остава со правилници да се уредува за колу пари, колку мин и колку максимум земјиште ќе може да се приватизира,а тоа значи дека министрите ќе може да си прават што сакаат. Ако помине овој закон ќе станеме ќираџии во сопствената земја. Што е народ без земја, има многу примери кои секако не се позитивни. Најштетно од се во законот е можѓноста да се продава на правни лица и на странци, поточно на правни лица основани од странци!!! Овој предлог закон не смее да се донесе, а и претходниот од времето на претходната власт треба да с еукине и да нема можност за продажба на државно земјоделско земјиште да остане моѓноста само за концесија. Инаку многу е индикативно зошто никој од опозицијата не изреагира со 1000-2000-5000 амндмани на овој предлог закон, како што знаеја да даваат за други многу важни закони за унапредување на правата на граѓаните! Очигледно и на позиција и на опозиција им одговара ваков закон. Со приватизација на фабриките се случи робовладетелство, сега со приватизација на семјиштево ќе ни се случи феудализам!

Повеќе