Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

07.12.2021

Закон за воздухопловство


29.12.2021

Ирена Каличанин

Во прилог забелешки/коментари од М-НАВ
Прикачен документ на коментарот 238_Забелешки_предлог_ЗВ_М-НАВ400223020.pdf
Прикачен документ на коментарот 239_Забелешки_предлог_ЗВ_М-НАВ1852183155.pdf

Повеќе
30.11.2021

Закон за задолжително осигурување во земјоделството


27.12.2021

Здравко Трпковсkи

Коментарите се во документот кој е прикачен

Повеќе
07.12.2021

Закон за воздухопловство


17.12.2021

Милан Кораќ

Почитувани,
Во Нацрт–Закон за воздухополовство Вер 1.1, во член 118 став (1) точка в) алинеја 4, АТСЕП персоналот е опишан/дефиниран какоЧ
“- лица одговорни за одржување на ЦНS/ATМ опрема одобрена за оперативна употреба (ATSEP),“
Во согласност со прифатените меѓународни воздухопловни стандарди, препорачани практики и легислатива на ЕУ (EУ 2017/373) односно ЕАSА предлагаме во член 118 став (1) точка в) алинејата 4 да се измени и да гласи:
“- лица одговорни за работа, одржување и мониторирање на оперативни технички средства, уреди и опрема за давање АТМ/ANS услуги и функции (ATSEP персонал), “
Во прилог на овој коментар е додаден документ со образложение на овој предлог потпишан од страна на засегнатите лица.
Прикачен документ на коментарот 236_Допис_-_образложение_на_предлогот_за_измена_во_Нац1202954805.pdf

Повеќе
07.12.2021

Закон за воздухопловство


10.12.2021

Милан Кораќ

Не е додадена/објавена електронската верзија на предлогот на закон, поради што истиот не може да се превземе и не може да се коментира.

Повеќе
26.11.2021

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност


09.12.2021

Билјана Дичова-Стојиќ

Во членот 23 точка 5 се додава точка е) која гласи-
се ослободува од данокот на додадена вредност промет од тргување со финансиски деривати преку договори за фјучерси, форварди, опции за хеџирање на ценовни промени на електрична енергија и природен гас.

Повеќе
07.12.2021

Закон за воздухопловство


09.12.2021

Милан Кораќ

На ЕНЕР системот не е додадена/објавена електронската верзија на предлогот за закон, поради што не е можно да се превземе и коментира.

Повеќе
29.10.2021

Предлог на закон за заштита на потрошувачите


06.12.2021

Дарко Петровски

Почитувани,

Во прилог ви ги доставуваме коментарите од А1 Македонија ДООЕЛ Скопје на Предлог Законот за заштита на потрошувачите предложени .

Со оглед на обемноста на коментарите, ви го доставуваме целиот предлог текст на закнот во кој се инкорпорирани нашите коментари.

Повеќе
29.10.2021

Предлог на закон за заштита на потрошувачите


06.12.2021

Марјан Ненов

Предлог Законот за заштита на потрошувачите да се дополни во членот 93, со нови ставови 4, 5 и 6, кои ќе гласатЧ

Став (4)Ч Непочитување на одредбата од став 1 на овој член, од страна на непочитувач- правно или физичко лице, ќе
има за последица плаќање на казна (глоба)- во износ одЧ

- 2000 евра во денарска противвредност за правното лице
- 1000 евра во денарска противвредност за одговорното лице во правното лице

(5) Казната (глобата) ја изрекува и наплатува Државниот пазарен инспекторат, во посебна постапка.

(6) Доколку постапката од став (5) на овој член е водена по иницијатива на засегнато лице,
вознемирено со постапувања на лицата-непочитувачи на став 4 на овој член, (и воопшто, непочитување на Законот за потрошувачи за кои постапки води Државниот пазарен инспекторат) на засегнатото лице му се исплаќаат 50% од изречената и
наплатена глоба, а останатиот дел, 50% се уплаќаат во буџетот на РМ.

Кусо образложение
Веќе подолг период наназад рапидно порасна класичниот но и организираниот криминал. И тоа не е спорно.
Во најголем број злоупотреби мотивирани од лесна заработувачка и остварување незаконски добивки, голем број правни лица прибегнуваат кон најразлични облици на измами и други облици на незаконито постапување.
Според тоа, една од мерките што сметаме дека е нужно да се вгради во новиот Закон за заштита на потрошувачите е изрекување на драконски глоби за незаконитото постапување против овие лица. Само со такви мерки ќе се спречи или драстично ќе опадне идно криминално поведение на овие сторители.


Член 222 од Предлог-законот
Предлагаме бришење на ставот (1) од овој член.
Ставот (2) да премине во став (1).

Кусо образложение
Сметаме дека одредбата од ставот (1) е во правна колизија со членот 52 ставот (4) од Уставот, кој гласич
Законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.
Во правниот поредок, највисок правен акт е Уставот.
Член 51 став (1) од Уставот, гласи
Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Сметаме дека предложената одредба им го одзема правото на оштетените гарантирано со членот 52 став (4) од Уставот.
Воедно, сметаме дека ваквата одредба ќе биде предмет на иницијатива за оценка на уставноста и законитоста на истата од страна на Уставниот суд.

Но пасаран го изразува својот сериозен интерес да учествува во понатамошните фази во донесување на новиот Закон за заштита на потрошувачите.
Во понатамошните активности Но пасаран ќе достави и одредени материјали и писмени докази за конкретни случувања во однос на повредите на законските права на граѓаните и потрошувачите.

Слободни сме да побараме од вас во претстојниот период да доставите покана до Но пасаран и соодветни материјали навремено, како би имале доволно време да се подготвиме и активно да учествуваме и дадеме свој придонес во донесување на овој многу важен закон.

За Вашето разбирање и соработка однапред Ви благодариме.

Со почит,

Претседател на Но пасаран,
Марјан Ненов

Повеќе
12.01.2021

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика


03.12.2021

Димитар Ивановски

Почитувани,

Во прилог прикачуваме предлог измена на Законот за енегетика.

Со почит,
ЕДС АД Скопје
Прикачен документ на коментарот 235_EDS_-_Predlog_izmena_na_Zakon_za_energetika2107151109.pdf

Повеќе
29.10.2021

Предлог на закон за заштита на потрошувачите


03.12.2021

Елизабета Тодоровска

Почитувани,

Во прилог Ви доставуваме коментари на предлог Законот за заштита на потрошувачите од страна на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје и ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје.
Се надеваме дека нашите коментари и предлози за измени ќе бидат земени во предвид од Ваша страна при изработката на конечниот текст на овој закон.

Со почит,
Елизабета Тодоровска
Оддел Право и осигурување
Прикачен документ на коментарот 234_Коментари-на-ЗЗП-02122021-ЕНЕР4285415.docx

Повеќе