Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

01.09.2023

Предлог на Закон за безбедност на мрежи и иинформациски ситеми


26.09.2023

Слаѓана Стоименова

Почитувани,

Во прилог се коментарите на Македонски Телеком АД Скопје на Предлог - Законот за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација. Се наадеваме на понатамошна конструктивна расправа.

Македонски Телеком АД
Прикачен документ на коментарот 411_Коментари_на_Македонски_Телеком_АД_Скопје_по_предл2123143403.docx

Повеќе
01.09.2023

Предлог на Закон за безбедност на мрежи и иинформациски ситеми


26.09.2023

Слаѓана Стоименова

Почитувани,

Македонски Телеком сериозно го разгледа предлог законот и во прилог ви ги доставуваме нашите коментарите и предлог измени. Се надеваме дека ќе имаме конструктивна расправа поради приоритетот на процесот на дигитализација на општеството.

Македонски Телеком АД Скопје
Прикачен документ на коментарот 410_Коментари_на_Македонски_Телеком_АД_Скопје_по_предл1431539732.docx

Повеќе
01.09.2023

Предлог на Закон за безбедност на мрежи и иинформациски ситеми


26.09.2023

Марин Пиперкоски

Почитувани,

Моите коментари се во прилог.

со почит Марин Пиперкоски
Прикачен документ на коментарот 409_20230926_Коментари_за_предлог_законот886179905.pdf

Повеќе
01.09.2023

Предлог на Закон за безбедност на мрежи и иинформациски ситеми


26.09.2023

Драган Чепујноски

А1 Македонија со внимание го разгледа Предлог - Законот за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација
Пред се, би сакале да ја поздравуваме иницијативата за унапрадување на заштитата од нападите на безбедноста и интегритетот на комуникациските и информатичките мрежи и системи и согласни сме дека кибербезбедноста е веќе еден од главните приоритети во процесот на дигитализација на општеството.
Заради ограниченост на текстот во просторот за коментиранје, нашите коментари со аргументација Ви ги доставуваме во прилог.
Со почит,
А1 Македонија
Прикачен документ на коментарот 408_A1_Makedonija_-_Comments713061036.pdf

Повеќе
01.09.2023

Предлог на Закон за безбедност на мрежи и иинформациски ситеми


25.09.2023

Драган Чепујноски

А1 Македонија со внимание го разгледа Предлог - Законот за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација објавен за јавна расправа на порталот ЕНЕР.
Воглавно, ја поздравуваме иницијативата да се воведе организирана и системска заштита од ризиците за загрозување на кибербезбедноста.
Заради потреба од аргументација на нашите коментари, ви ги доставуваме како прилог во .пдф формат.
Со почит,
А1 Македонија
Прикачен документ на коментарот 407_A1_Makedonija_-_Comments53097626.pdf

Повеќе
01.09.2023

Предлог на Закон за безбедност на мрежи и иинформациски ситеми


25.09.2023

МАСИТ Скопје

Стопанската Комора за Информатички и Комуникациски Технологии МАСИТ како доминантен репрезент на друштвата од ИКТ индустријата, секогаш се залага за спроведување на иницијативи и нормирање на односи кои ќе придонесат во унапредување на деловниот и правниот амбиент за работење и развој на нашата индустрија. Законското уредување на правно-деловните институти кои се однесуваат на суштински функционални сегменти на работењето на ИКТ пазарот се неопходни и нашето членство посакува современи и квалитетни (јасни и недвосмислени, разработени и дефинирани) решенија согласно меѓународната регулатива која се однесува и на нашата држава дефинирани согласни нашите реални потреби и услови и се разбира сето тоа, од аспект на навременост, да биде сторено со соодветна динамика, во вистинско време конзистенто со други домашни и странски норми кои се од значење за конкретна проблематика.

Во таа смисла, секако дека постапката за изготвување и носење на Законот за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација е од особен интерес и значење за ИКТ индустријата. Со оглед на содржината на овој иден пропис и утврдената потреба за донесување на Законот, а бидејќи ова е пропис кој (меѓу другото) има мноштво на материјални одредби кои ќе се применуваат на/во работењето на ИКТ друштвата, како и консеквентно поврзани одредби од управно процесен карактер, сметаме дека треба да се имаат предвид понатаму изнесените забелешки и предлози поврзани со текстот на Законот.
Прикачен документ на коментарот 406_Мислење.В11134216106.docx

Повеќе
01.09.2023

Предлог на Закон за безбедност на мрежи и иинформациски ситеми


24.09.2023

Љупка Новеска Андонова

Нацрт законот на повеќе наврати реферира на т.н. „ИКТ производи“ или „ИКТ услуги“, без соодветна дефиниција што подразбира терминот ИКТ. Во член 3, став 1, треба да се додаде дефиниција на кратенката „ИКТ“.

Исто така, нацрт ѕаконот реферира и на терминот „критична инфраструктура“, без појаснување што се подразбира под истото. Ова може да доведе до забуна на граѓаните и правна несигурност, поради што треба да се внесат соодветни дефиниции на терминологијата во законското решение.

Повеќе
01.09.2023

Предлог на Закон за безбедност на мрежи и иинформациски ситеми


24.09.2023

Милена Перчинкова

ПОДНОСИТЕЛ
- Здружение за остварување на заеднички интереси на банките и унапредување на нивното работење - МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА (МБА) со седиште на ул.“Орце Николов“ број 75, општина Центар, 1000 Скопје
1. ВОВЕДЕН ДЕЛ
Здружението за остварување на заеднички интереси на банките и унапредување на нивното работење – МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА – Скопје (во понатамошниот текстЧ МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА) е самостојно правно лице и облик на здружување преку кое сите банки и штедилници во Република Северна Македонија дејствуваат заради остварување развој и унапредување на нивното работење.
Имајќи ја предвид засегнатоста на членовите на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА – Скопје од одредбите содржани во текстот на нацрт Законот за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација објавен на електронскиот систем Електронски национален регистар на ден 01.9.2023 година, МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА – Скопје во свое име и во име на своите членови во утврдениот рок доставува коментари, забелешки и предлози, со напомена дека со оглед на прекраткиот рок и обемност на проблематиката МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА – Скопје, дополнително ќе достави коментари, забелешки и предлози во правец на измени на Законот доколку истиот биде донесен од страна на Собранието на Република Северна Македонија.
2. ГЕНЕРАЛНИ КОМЕНТАРИ И ЗАБЕЛЕШКИ НА ТЕКСТОТ НА ЗАКОНОТ
Заради ограниченото време за доставување на забелешки/коментари, а со оглед на тоа дека за анализата на Нацрт текстот на Законот за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација како и Нацрт извештајот за проценка на влијанието на регулативата, е потребно време, најпрво би сакале да укажеме на контрадикторноста во поставеноста на надлежностите Агенцијата да врши контрола на банките.
Имено, во член 4, е предвидено како надлежно тело за безбедност на мрежните и информациските системи на јавниот сектор да биде Агенцијата која работи согласно предлог Законот и Законите кои ја регулираат работата на јавни органи, а притоа никаде не се споменува Законот за Банки или Законот за Народна Банка. Од друга страна во член 27 е наведено дека одредбите од Законот ќе се применуваат и на правните субјекти кои обезбедуваат услуги од областа на банкарството. Согласно формулацијата на одредбите произлегува дека предвидува примена на Законот и контрола врз субјекти за кои не е надлежно тело.
Дополнително, предвидува дека Законот не се применува на НБРСМ, што ја прави ситуацијата уште по збунувачка, бидејќи ако Агенцијата се поставува како главен контролор на сајбер безбедноста, неможе да врши контрола врз субјекти на кои работењето им е контролирано од субјект кој не е предмет на нивна контрола. Во оперативната работа можат да се појават различни толкувања од страна на двата контролори и банката да добива различни насоки од двата контролори.
НБРСМ има донесено соодветна регулатива, методологија, одлуки и сл, со кои ја регулира сигурноста на информативниот систем, и доколку законот се носи со цел усогласување на Директива од ЕУ, сметаме дека е најсоодветно да се направи дополнување на регулативата на НБРСМ, а контролата врз примената на регулативата за сајбер безбедност да остане кај НБРСМ.
Дополнително, во поглед на казните, цениме дека истите се високи за област која постојано е предмет на напади и за која не постои начин на целосна заштита.
Дополнително имаме сознанија дека банки кои се дел од групација во ЕУ, веќе ја следат и ДОРА регулативата.
Прилог на овој допис со повеќе детали, заради специфичноста ќе се достави во архивата на МИОА до одговорното лице за контакт во Министерството.
Прикачен документ на коментарот 403_Допис_ЕНЕР__Коментари_и_забелешки_по_нацрт_Закон_з1950385039.pdf

Повеќе
01.09.2023

Предлог на Закон за безбедност на мрежи и иинформациски ситеми


22.09.2023

Ана Малцева Маринковиќ

Почитувани,
Во врска со Предлог Законот за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација објавен на ЕНЕР на ден 06.09.2023 година, Друштвото за информатичка технологија НЕКСТСЕНС ДОО Скопје до ресорно надлежното министерство го доставува мислењето во прилог на овој коментар. Како членка на МАСИТ, истото е доставено и до МАСИТ.
Со почит,
Некстсенс

Прикачен документ на коментарот 402_Мислење1976563430.docx

Повеќе
21.07.2023

Предлог на Закон за трговските друштва (*)


19.09.2023

Емилија Роп

Во врска со член 87 став 4 од Нацрт Законот за трговски друштва, се предлага ,,Регистрациониот агент конвертираните прилози (исправи и докази) има обврска да ги чува 5 години, а потоа истите ги предава во Државниот архив на Република Северна Македонија.“
Државниот архив во врска со вака предложениот член 87 став 4 од Нацрт законот за трговски друштва не се согласува од причина што трговскиот регистер како јавна книга содржи податоци и прилози (исправи и докази) за субјектите на уписот кој се чуваат трајно и претставуваат архивски материјал од јавен имател кој се предава најкасно 20 години од неговото создавање во Државниот архив согласно член 27 од Законот за архивскиот материјал. Од оваа причина беспредметно е пропишаната обврска на регистрационите агенти да имаат обврска истиот архивски материјал да го депонираат во Државниот архив. Со оваа обврска се дуплира предавањето на ист архивски материјал.
Државниот архив предлага членот 87 став 4 од Нацрт Законот за трговски друштва да се измени и да гласиЧ
,,Регистрациониот агент конвертираните прилози (исправи и докази) има обврска да ги чува 5 години.“

Повеќе