Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

03.11.2020

Закон за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор


05.01.2021

Амет Амидi

Во однос на член 45 кои се однесува на Обуката и испитот за стекнување уверение за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор, сметам дека по став 4 да се додава нов ста (5), кој треба да биде во усогласување со Законот за употреба на јазиците и истиот ќе гласи “Обуката за стекнување уверение за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор ја спроведуваат обучувачи на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните(албански јазик)”.
Исто така сакав да зподелам искуство од земјите на регионот, примерЧ Во Република Косово, Законот за внатрешна контрола на јавните финансии ја предвидува и платата на Централната единица за хармонизација и на единиците на внатрешна ревизија односно Раководителите на единиците за внатрешна ревизија се на исто ниво со Државните советници. (Сметам дека и кај нас треба да се преземат мерки во однос на ова тема).
Во Република Бугарија, законот за ЈВФК е поделен на два закона: Закон за финансиско управување и контрола во јавниот сектор и Закон за внатрешна ревизија во јавниот сектор. (Според мене добар пристап).

Повеќе
12.12.2020

Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој


05.01.2021

Сашо Суклоски

1 Во членот 15 став 7 да се промени и да гласи : Носителот и членовите на семејното земјоделско стопанство се полнолетни лица кои постојано или повремено работат во стопанството ,припаѓаат на иста фамилија и имаат иста адреса на живеење. По исклучок лицата кои имаат иста адреса на живеење можат да се запишат во ЕРЗС како посебно земјоделско стопанство доколку не се членови на иста фамилија со носителот на веке запишаното земјоделско стопанство со истата адреса на живеење со изјава заверена на Нотар.
- Со тоа точка 9 од член 15 се брише
( Со ова би се овоможило да биде запишано и друго СЗС иако имаат иста адреса на живеење доклку преставува друга фамилија. Пр. Татко и син живеат во иста кука на посебни спратови а синот има сопствена фамилија
2 Во член 15 после став 12 се додава нов став 13 кој гласи:
Доколку правното лице е закупец на државно земјоделско земјиште и не ја има платено
закупнината за претходните две години истото се става во мирување до подмирување на
обврските и не може да поднесе барање за од програмата за дирекни плакања во
земјоделството и руралниот развој , ниту од програмите ИПАРД и Рурален . Доколку и во
наредната година не ја регулира обврската истото се брише од ЕРЗС
( На овој начин ке се натераат правните лица да ја плакаат закупнината и да ја
обработуваат земјата а не само да земаат земјиште под закуп да не плакаат закупнина а да
ги користат средствата од државата)

2. Во член 15 после став 14 се додава Нов став Агенцијата може по службена должност да изврши бришење на земјоделското стопанство од ЕРЗС во случај на смрт на носителот на земјоделското стопанство доколку неговите наследници не поднесат барање за промена во ЕРЗС а по добивање на информација од соодветна институција за новонастанатата околност или во случај на престанување на условите за запишување на стопанството во ЕРЗС.
3 Во член 15 став 17 да се дополни со: Агенцијата издава Решение за запишување, промена на носител на СЗС или бришење од ЕРЗС а точка 18 да се брише. Со сегашната точка 18 за секоја промена се издава решение во кое стои Решение за запишување на земјоделското стопанство а странката бара само промена во култура на одредена парцела или промена на жиро сметка. На тој начин земјоделците ке се ослободат од дополнителни трошоци ( Таксени марки и сл.)
4 Став 18 се брише
5 Став 19 се дополнува со Содржината и формата на решението за запишување во ЕРЗС,Решението за промена на носител и Решението за бришење од ЕРЗС ги донесува Директорот на Агенцијата.
6 . Во член 50 од законот да се додаде став со кој ке се определи крајниот рок за поднесување барања да биде 30.06.во тековната година како не би се случувало земјоделците да закаснат со поднесување на барања мислејки дека рокот е 30.06 а истиот е променлив секоја година.
7 Во членот 53 од Законот каде е регулирано намалување и исклучување од директни плакања по површина на земјоделско земјиште со сегашното решение се случува да земјоделецот биде одбиен од старна на АФПЗРР за сите мерки ДОКОЛКУ се јави разлика поголема од 50% кај една мерка или на пример ако има пријавено 2 ха цреши ( мерка 1,9) и 2 говеда ( мерка 2,1) и при контрола се утврди дека има само 1 говедо (50%) земјоделецот се одбива и за црешите.
Се предлага да при вакви случаи земјоделецот да биде одбиен само за онаа мерка каде што е најдена неправилност а не за сите мерки.

8 Во подзконските акти да се изврши промена на обрасците за запишување на земјоделското стопанство во ЕРЗС и обрасците за пријавување промени во земјоделското стопанство односно истите да се одвојат( посебно за запишување и посебно за пријавување промена со место за потписи на секоја страна)
Повеќе
16.10.2020

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите*


29.12.2020

Сандра Кизова

Почитувани,
Во прилог предлог за измена/дополнување на Законот за акцизите.
Прикачен документ на коментарот 92_Predlog_za_dopolnuvanje_na_zakonot_za_akcizi206083967.pdf

Повеќе
16.10.2020

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите*


29.12.2020

Анета Стоименова

Почитувани,

Во прилог предлог за дополнување на Законот за акцизите.

Со Почит,

Анета Стоименова
ОКТА АД Скопје
Прикачен документ на коментарот 91_Закон_за_акцизите,_предлог_за_дополнување,_29.121754798634.pdf

Повеќе
12.12.2020

Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој


28.12.2020

Стојан Гацов

Почитувани,

Согласно работната група која е формирана за изменување и дополнување на Законот за земјоделски задруги, во прилог ви ги праќам коментарите во врска со членот 74.
Прикачен документ на коментарот 90_ID_na_ZZRR_clen_74_final_28122020545707250.docx

Повеќе
12.12.2020

Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој


23.12.2020

Горанчо Миладинов

Во член 15 за ЕРЗС став 17 решение за запишување и решение за бришење е во ред,но во став 18 кога се прави упис на промени ,зошто повторно се издава решение за запишување посоодветно би било решение за упис на промени

Повеќе
16.10.2020

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите*


21.12.2020

Сашо Србиновски

Почитувани,

Во прилог предлози и коментари во врска со предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за акцизите.

Со почит,
Прикачен документ на коментарот 89_zabeleski_na_predlog_Zakon_za_izmenuvanje_i_dopoln1992908350.doc

Повеќе
14.10.2020

Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета


09.12.2020

драган секуловски

Почитувани,

Повторно во прилог коментари за измена и дополна на ЗГОНК од ЗНМ

Со почит,

Драган
Прикачен документ на коментарот 88_ЗГОНК_забелешки_ЗНМ_ноември_09.12.20201574142445.docx

Повеќе
14.10.2020

Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета


09.12.2020

драган секуловски

Почитувани,
во прилог се коментарите за измена и дополна на ЗГОНК од работната група на ЗНМ.

Со почит,

Драган
Прикачен документ на коментарот 87_ЗГОНК_забелешки_ЗНМ_ноември_09.12.20201548647433.docx

Повеќе