Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

03.01.2023

Предлог на закон за употребата на македонскиот јазик


31.01.2023

Љубомир Бочваров

Во Предлогот на Законот за употребата на маједонскиот јазик утврден е
член 3
(1) Со овој закон не се ограничуваат правото на слободно творештво и развивањето на јазичниот идентитет на граѓаните на Републиката.
(2) Со овој закон не се ограничува употребата на слободен говор (дијалектен јазик, разговорен јазик и сл.) во уметничкото творештво од сите видови.

Мој предлог:

член 3
(1) Со овој закон не се ограничува правото на слободно творештво и развивањето на јазичниот идентитет на граѓаните на Републиката ниту
употребата на слободен говор во уметничкото творештво од сите видови кога авторот јасно ќе означи дека делото не е создадено со употреба на македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо.

Образложение

Во Предлогот на Законот, во член 7 став 1 точка 5 одреено е задолжително лекторирање и на "публикациите што се издаваат на македонски јазик," а за издавањето нелекторирана публикација на физичкото лице ќе му се изрече глоба според член 32 став 4.

Правото на слободно творештво и развивањето на јазичниот идентитет на граѓаните како и употребата на слободен говор во уметничкото творештво се остварува и преку авторско издавање на книги.
Книгите се публикации.
Спoред ценoвникoт нa лектoрскoтo здружение, нaјефтинa лектурa (oснoвнa) авторот ќе го чини 90 ден. oд стрaницa текст (дo 1.800 знaци) и зa книгa oд 100 стрaници лектoрoт ќе му нaплaти 9.000 ден.види: http://www.lektor-mk.com/uslugi/cenovnik/
Оттука, лажно е тврдењето:
"Опција 2 - Донесувањето на Законот за употребата на македонскиот јазик нема да предизвика негативни економски влијанија"
За да се избегне ваквата противречност, треба да се овозможи авторско издавање на публикации без обврска за лекторирање а притоа да биде јасно дека авторот се повикува на своето неограничено право гарантирано во членот 3 од Законот: да не го употребува македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо дури и по цена да биде сметан за неписмен во однос на тој јазик

Со предложената одредба ќе се предупреди ваква можна ситуација:
за да го избегнам трошокот за лектура, јас како физичко лице-автор-издавач на почетокот од мојата книга ќе означам дека таа не подлежи на лектура бидејќи е напишана на западната варијанта на бугарскиот јазикПовеќе
28.11.2022

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за девизното работење


17.01.2023

Ана Петреска

Почитувани,
Како атачмент доставуваме Коментари по Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за девизно работење од Комерцијална банка АД Скопје.
Поздрав

Повеќе
28.11.2022

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за банките


17.01.2023

Горан Лазаревски

Почитувани,
Во прилог ги доставуваме нашите коментари во заеднички документ на Штедилница Можности и Штедилница ФУЛМ, за натамошно процесуирање и интегрирање во финалната верзија.
Стоиме на располагање за дополнителни консултации.
Со почит,
Сојуз на микрофинансиски организации
Прикачен документ на коментарот 359_Допис_до_МФ_за_предлог_измени_на_Закон_за_банки1675296552.pdf

Повеќе
29.12.2022

Предлог на закон за системот на плати во јавниот сектор


09.01.2023

Марија Брдароска

Тотално неуставно, предлог закон не само контра нашиот Устав, туку и контра темелните вредности на ЕУ, кон кои оваа држава постојано декларира дека се стреми.

- Според член 20 став 3, Министерството за финансии е органот кој ќе ги предлага коефициентите. Ќе ги предлага врз основ на стратешки утврдени приоритети за секоја година, а приоритетите ќе ги прави Владата, на предлог на Министерството за финансии!!!???!!!

- Државата ќе има право и да ви ги намали платите, а тоа да биде законски!!!!

- Според член 20 став 4, во услови на криза војна или вонредна состојба, државата ќе може да ви ги намали платите и да ви ги укине уставните права !!!???

- Во овој случај која ќе биде улогата на синдикатите !!!???? Кон што тоа се стреми оваа држава ????!!!!

- Со член 41 се замрзнува растот на платите поврзани со вредноста на минималната плата во државатач според член 26 став 5 државата може да ги прогласи за ништовни некомпатибилните Колективни договори????!!!!

Ваквиот однос не не носи во ЕУ ,туку напротив .

Повеќе
15.12.2022

Предлог на закон за критична инфраструктура


08.01.2023

Миша Поповиќ

Член 29 - Донесена е Уредба за Методологијата за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената Сл. Весник 13/2011 од 04.02.2011

Повеќе
15.12.2022

Предлог на закон за критична инфраструктура


08.01.2023

Миша Поповиќ

член 24 став 3 Да се додадат и законите за Заштита и спасување и за управување со кризи кои се еднакво релевантни и за критичната инфраструтура

Повеќе
15.12.2022

Предлог на закон за критична инфраструктура


08.01.2023

Миша Поповиќ

Член 21 ставови 7 и 8. Овие ситуации се ситуации за кои треба да се извести и да има навремена и брза реакција. Доколку на пример критична инфраструктура се наруши во петок во 19 часот, Координативното тело ќе има дежурна служба за да го покрене системот? Оттука, Координативното тело мора да биде вградено во системот за тревожење (112), односно пријавувањето да е во ЦУК / ДЗС. Доколку Координативното тело е орган во состав на овие институции, ќе се надмине проблемот.

Став 8 - нарушување е кога веќе има инцидент. Операторот треба да пријави и кога има загрозување. Затоа треба да стои „Во случај на загрозување... “

Повеќе
15.12.2022

Предлог на закон за критична инфраструктура


08.01.2023

Миша Поповиќ

Член 20 - Наместо --Планови за безбедност-- треба да стои --Планови за отпорност и безбедност--. Во овој член треба да се упати дека овие планови треба да бидат составен дел од националните и општински процени на загрозеност, кои се обврска со постоечките закони за заштита и спасување и управување со кризи.

Повеќе
15.12.2022

Предлог на закон за критична инфраструктура


08.01.2023

Миша Поповиќ

Член 19 - став 2 и став 3 не се усогласени. Во (2) обуката ја прави меѓусекторска комисија, во став 3 Комората.

Со цел обезбедување на интегритет, потребно е предлагачот навистина добро да образложи зошто се дава економска привилегија на Комората да врши обука и сертификација на офицерите за безбедност. Озаконувањето на економска привилегија за асоцијација со приватен интерес потребно е да следи дури откако со исцрпна анализа ќе се утврди дека таквата сертификација не може да ја врши постоечки државен орган или повеќе органи. Односно, потребно е да се образложи и покаже дека државата нема капацитет и не може да изгради капацитет да ја врши обуката и сертификацијата.

Во моментов постојат минимум две институции со надлежности поврзани или со носење или со советување или со надзор врз спроведување на планови за заштита и спасување и проценување на загрозеност. Постојат капацитети и во други институции. Нејасно е како се дошло до решение дека треба да се даде економска привилегија на Комората.

Член 19 треба да упати и до подзаконски акт во кој ќе се утврдат стандардите кои офицерите за безбедност треба да ги исполнуваат, како и потребата за безбедносна проверка и тестирање на интегритетот.

Повеќе
15.12.2022

Предлог на закон за критична инфраструктура


08.01.2023

Миша Поповиќ

Член 18
став 1 - се повторува од член 17 став 3.

став 2 - уредено во член 17 став 2. Ажурирањето на плановите не може да го прави офицерот за врски туку сопственикот и операторот на критичните инфраструктури. Според системот во РСМ, постојат правила за носење одлуки и документи. Така, во општините документи носи Градоначалник или Совет, вклучително и досегашната пракса за процени за загрозеност и за заштита и спасување. Компаниите сопственици и оператори си имаат своја хиерархија на носење одлуки. Во министерствата министерот/ката итн. Законот не може да се меша во системот на носење одлуки за да не повреди фундаментални принципи на обезбедување отчетност и демократичност кон граѓани, сопственици или акционери. Но законот може да наметне потребни стандарди на ажурирање и креирање на овие планови кои сопствениците и операторите треба да ги исполнат за да се обезбеди целта на овој член/став.

Повеќе