Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

23.08.2021

ЗАКОН ЗА ПАСИШТА


11.09.2021

Владимир Џабирски

Владимир Џабирски, Робертина Брајаноска
Прикачен документ на коментарот 203_Коментари_по_предлог_Закон_за_пасишта728663626.docx

Повеќе
23.08.2021

ЗАКОН ЗА ПАСИШТА


11.09.2021

Владимир Џабирски

Во врска со поднесениот Предлог-закон за пасишта ги поднесуваме следните коментари подготвени од Проф. д-р Владимир Џабирски, М-р. Робертина Брајаноска. Коментарите се дополнети и со генералните забелешки од непосредните корисници на пасиштата, односно Сојузот на одгледувачи на овци. (види додаден документ)
Прикачен документ на коментарот 202_Коментари_по_предлог_Закон_за_пасишта344106219.docx

Повеќе
23.08.2021

ЗАКОН ЗА ПАСИШТА


11.09.2021

Владимир Џабирски

Во врска со поднесениот Предлог-закон за пасишта ги поднесуваме следните коментари подготвени од Проф. д-р Владимир Џабирски, М-р. Робертина Брајаноска. Коментарите се дополнети и со генералните забелешки од непосредните корисници на пасиштата, односно Сојузот на одгледувачи на овци. (види додаден документ)
Прикачен документ на коментарот 202_Коментари_по_предлог_Закон_за_пасишта344106219.docx

Повеќе
23.08.2021

ЗАКОН ЗА ПАСИШТА


11.09.2021

Владимир Џабирски

Во врска со поднесениот Предлог-закон за пасишта ги поднесуваме следните коментари подготвени од Проф. д-р Владимир Џабирски, М-р. Робертина Брајаноска. Коментарите се дополнети и со генералните забелешки од непосредните корисници на пасиштата, односно Сојузот на одгледувачи на овци.
Прикачен документ на коментарот 199_Коментари_по_предлог_Закон_за_пасишта375185526.docx

Повеќе
02.04.2021

Предлог на закон за вршење на сметководствени работи


27.08.2021

Кренар Адеми

Во врска со кпу часовите што за 8 часа следење обука дневно чини 2360 денари. Сакам да знам по кој основ е регулирана ова цена и има некоја толеранција за нас сметководителите. Според мене предлагам да се намали за 30% од сегашната моментална вредност.

Повеќе
02.04.2021

Предлог на закон за вршење на сметководствени работи


23.08.2021

ЃОРЃИ ГРКОВСКИ

КОМЕНТАР НА КОМОРА НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ.
- Поради обемност коментарите се во документ кој е додаден, по вторпат.
Прикачен документ на коментарот 196_КСМ-Забекешки_на_ЕНЕР_(ЗВСР)_август_2021565381631.docx

Повеќе
02.04.2021

Предлог на закон за вршење на сметководствени работи


23.08.2021

ЃОРЃИ ГРКОВСКИ

Став на Комора на сметководители на Македонија поради обемност е во прилог.

Повеќе
02.04.2021

Предлог на закон за вршење на сметководствени работи


23.08.2021

Драган Димитров Претседател на ИОРРМ


5. Во член 33 став 4 треба да се додаде нова точка која што гласиЧ
“список на вработени сметководители и овластени сметководители.”
6. Алинеата 6 од член 39 треба да биде посебен став на истиот член или самата по себе да претставува посебен член, бидејќи не претставува дисциплинска мерка, туку право за повторно стекнување на изгубениот статус.
7. Во член 44 став 6, треба да се избришат последните зборови, односно следните “или кога директната теренска контрола се спроведува на барање на клиентот или друга заинтересирана страна .”
ОбразложениеЧ
Доколку клиентот или друга заинтересирана страна сметаат дека се оштетени од сметководителот, може да поведат судска постапка за докажување на штетата, во рамки на која постапка може да се спроведат вештачења и истраги од страна на надлежни тела. Дополнително, во законот може да се предвиди дека доколку се раскине договорот за сметководствени услуги во текот на ангажманот, сметководителот треба да го извести Институтот, а доколку се работи за правно лице од јавен интерес да го извести и надзорното тело.
8. Во преодните одредби треба да се додаде нов член кој што гласи:
“Одредбите на член 32 став 23, 24, 25, 26 и 27 ќе стапат на сила во моментот кога Република северна Македонија ќе стане членка на Европската Унија.”

Повеќе
02.04.2021

Предлог на закон за вршење на сметководствени работи


23.08.2021

Драган Димитров Претседател на ИОРРМ

ЗАБЕЛЕШКИ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
Начелно сметаме дека следните прашања треба да се преразгледаатЧ
1. Надзорно тело. Предлагаме СУНРРСМ да биде надзорно тело за ревизорската и сметководствената професија. По направена анализа во регионот не е позната земја каде што постои посебно надзорно тело за сметководствената професија.
2. Контрола на квалитет. Предлагаме овие одредби да се избришат, бидејќи во регионот не е позната ваква пракса за сметководствената професија, ниту е уредено во европското законодавтсво.
3. Дисциплински постапки. Во законот многу детално се уредува која мерка за што се изрекува. Предлагаме во законот да бидат уредени само дисциплинските мерки, а во подзаконски акт да се уреди која мерка за што се изрекува.
Конкретни забелешкиЧ
1. Со член 29 став 4 е уредено дека овластениот ревизор кој стекнал уверение за овластен сметководител не може истовремено да врши работи на овластен сметководител и на овластен ревизор. Предлагаме по зборот “истовремено” да се додадат зборовите “кај ист субјект”.
ОбразложениеЧ
и. Со постојните одредби на член 29 став 4, се анулираат одредбите на член став 1, според кои што лице кое поседува лиценца за овластен ревизор, може да се стекне со статус на овластен сметководител без полагање на стручен испит. Во таков случај, правото кое е добиено со став 1, се анулира со став 4, бидејќи лицето не би можело да ги практицира дејности истовремено.
ии. Конфликтот на интереси треба да се уреди на паритетна основа и во Законот за ревизија и во Законот за вршење на сметководствени работи. Тоа подразбира забрана за вршење сметководствени и ревизорски работи кај ист субјект, а не генерална забрана. Бидејќи во Законот за ревизија соодветно е регулиран конфликтот на интереси, истото начело треба да се примени и во Законот за за вршење на сметководствени работи.
иии. Ваквите одредби се во спротивност и со една од основните вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија, од член 8 став 1 алинеа 7 и дополнително уредена со член 55 од Уставот на РСМ, која што се однесува на слобода на пазарот и претприемништво.
2. Во член 30 став 5 да се додаде точка која што гласиЧ
“Присуство на настани за континуирано професионално усовршување во организација на Институтот на овалстени ревизори на Република Северна Македонија.”
ОбразложениеЧ
Имајќи предвид дека со закон е уредено лиценците за овластен ревизор да се признаваат во постапка за стекнување на лиценца за овластен сметководител без полагање, разумно би било со закон да биде уредено и признавањето на КПУ во организација на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија.
3. Во член 31 став 9 зборот “еден” да се замени со зборот “двајца”.
ОбразложениеЧ
Најмалку еден овластен сметководител би било соодветно доколку се работи за тровец поединец, додека за друштво за сметководство посоодветно е да има поголем стручен капацитет, односно најмалку двајца овластени сметководители.
4. Со член 32 став 10 е уредено одземањето на лиценците, а во алинеа 6 е уредено дека лиценцата се одзема ако носителот со статус се избрише од соодветниот регистар согласно член 23 на овој закон. Меѓутоа, со член 23 на овој закон е уредено финансирањето на ИСОС, и затоа предлагаме да се проверат сите референцирања во законот за да избегнат проблеми при примени во праксата.

Повеќе
02.04.2021

Предлог на закон за вршење на сметководствени работи


23.08.2021

Драган Димитров Претседател на ИОРРМ

ЗАБЕЛЕШКИ НА ИОРРМ ПО ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ.

Повеќе