Најава Најава

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата: https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството.

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

Пропис: Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование

Министерство за образование и наука
10.11.2023
Закон
Отворен
Измените и дополнувањата во Законот за основното образование се вршат со цел да се обезбеди еднаков пристап до образованието и обезбедат конкретно насочени мерки за спречување и борба против сегрегацијата во образованието, против расизмот и расната дискриминација во и преку училишното образование, како и борба против антициганизмот и дискриминацијата на Ромите. Ова изменување и дополнување на законот е врз начелото на еднаква застапеност на децата и против секаков вид сегрегација во училиштата врз основа на расно или етничко потекло.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

10.12.2023 Институт за човекови права

Од Институт за човекови права
КОМЕНТАРИ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

-Воведување на општа забрана за сегрегација во Законот за основно образование, вметнување на дефиницијата за сегрегација од Законот за спречување и заштита од дискриминација, со што експлицитно ќе се обезбеди забрана за сегрегација како форма на дискриминација како што е препорачано и од Европската комисија против расизам и нетлеранција (ЕКРИ)
-Освен забраната за сегрегација насочена кон Роми со изменување на членот 63 од Законот, неопходна е и општа забрана за сегрегација во Законот за основно образование, бидејќи сегрегацијата освен кон Роми може да се однесува и на лица со попреченост, лица кои исто припаѓаат на маргинализирани групи на пример мигранти и бегалци, Египќани итн.
-во членот 63 неопходно е јасно дефинирање на критериуми кои општините треба да ги земат предвид при носење на одлуки за реонизација, освен близината на училиштето да се води грижа за рамномерна застапеност на етнички малцинства, социјална структура на население и слично.
- воведување на бесплатен превоз доколку поради избегнување на сегрегација се пристапи на мешање на реоните и училиштето според реонот на кој припаѓа ученикот е подалеку од најблиското училиште (иако е поблиску од 2 км)
-воведување на јасни критериуми според кои се формираат паралелки земајќи предвид рамномерна застапеност на учениците по повеќе заштитени карактеристики, пример: пол, етничка припадност, социјално потекло, ранливи групи, образование на родители итн.
- Воведување на дополнителни надлежности на Државниот просветен инспекторат и за овластените инспектори од општините во насока на спречување на сегрегацијата
-Допрецизирање на прекршочните одредби со дополнување за сегрегацијата како посебна форма на дискриминација со јасни санкции во делот на прекршочни одредби од Законот
-Усогласување на Законот за основно образование со член 3 од Законот за спречување и заштита од дискриминација односно воведување на обврската за Министерството, училиштата, општините, Бирото за развој на образование, Државниот просветен инспекторат и други релевантни институции за преземање на мерки или дејства
за промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација односно сегрегација
-Воведување на задолжително прибирање на статистички податоци по дискриминаторски основи од страна на училиштата и општините со цел соодветно прибирање на податоци, соодветен мониторинг и навремено решавање на нови случаи на сегрегација како и други дискриминациски појави во образованието
-Воведување на обврска за проактивни мерки за наставни матерјали кои ќе допринесат за намалување на стереотипите и предрасудите кои доведуваат до дискриминација и сегрегација, воведување на усогласување со Законот за спречување и заштита од дискриминација за можноста Комисијата за спречување и заштита од дискриминација да придонесува при изготвување и примена на програми и материјали од областа образованието
-Воведување на афирмативни мерки за зголемување на квалитетот на образованието за реони/училишта во чија околина живеат Роми и лица кои припаѓаат социјално ранливи групи-поголем буџет на општините за овие училишта, дополнителни бенефиции за привлекување на квалитетен кадар итн.
-Дополнување на членот 127 од Законот во кој се утврдени надлежностите на Советот на родители, дополнување со надлежности кои се однесуваат на спречување на дискриминација и промоција на еднаквоста

11.12.2023 Министерство за образование и наука

Почитувани, благодариме на коментарите. Истите дополнително ќе бидат разгледани. Со почит

10.12.2023 Институт Ромалитико

Предлагаме да се користи директно терминот сегрегација наместо зборовите физичко одделување затоа што терминот сегрегација во европската пракса се поврзува со состојбата на учениците Роми, ја изразува целосната состојба на не само физичко одделување, туку ги истакнува и побудите поради кои се случува сегрегацијата, односно присутноста на расизам и дискриминација според етничка припадност. Со користење на терминот сегрегација се дава можност правната фела да стекне европска пракса и да го користи и препознае терминот сегрегација не само во областа на образованието, туку и во другите области.
Прикачен документ на коментарот 465_Коментар-Ромалитко147553408.pdf
<< < 1 2 > >>