Најава Најава

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата: https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството.

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

Пропис: Закон за донирање на вишок на храна

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
13.07.2023
Закон
Отворен
Со носење на законот ќе се овозможи правна рамка која ќе обезбеди олеснети процедури и брза прераспределба на храна од донатор на вишок на храна до корисник и краен корисник. Ќе се воспостави транспарентен начин на прераспределба на храна преку електронска платформа како централна база на податоци за количини на донирана храна, регистрирани оператори со храна ( донатори на вишок на храна – посредници), кој досега не постоеше и ќе се потикнат донатори на вишок на храна да донираат на оној на кој најмногу му треба.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

09.08.2023 Стево Серафимов

Член 6, во ставката - „храна на која и се приближува крајниот рок на траење„ забелешката е
Трговците, согласно Закон за заштита на потрошувачи имаат со законот предвидено право трговската стока која е пред истек на рокот на употреба да ја продаваат до истек на рокот , а со ознака дека е роба пред истек на рок (по намалена цена)

Член 6, в0 ставката „преостанати залихи“ забелешката е
Трговците може да имаат преостанати залихи од различни причини Ч спроведување на акција, промоција, необртен производ и сл.Во овие случаи согласно договорите со добавувачите на тие производи предвидено е враќање на преостанатата залиха

Член 10, во ставката „Поврат на храна од малопродажен објект до дистрибутерот односно производителот не е дозволен.“ забелешката е
Оваа одредба претставува сериозен проблем кај трговците.Во договорите со дистрибутерите односно производителите предвидени се клаузули за поврат на храна.
Во случај на спроведување на продажба на храна по акциска цена, се порачуваат поголеми количини и по завршување на акциската продажба останатат количина се враќа на добавувач/производител.
Ако при прием на храна, се забележи одреден недостаток , Купувачот (малопродажниот објект) има право да ја врати таа трговска стока на дистрибутерот или производителот.
Во случај да се забележи скриен недостаток кај храната која е веќе примена, Купувачот (малопродажниот објект) има право во рок од 7 дена од денот кога го забележал недостатокот да ја врати таа трговска стока на дистрибутерот /производителот,
Доколку испорачаната стока делумно или целосно отстапува од утврдените стандарди на квалитет и квантитет од Спецификацијата за одредениот производ , Купувачот (малопродажниот објект) може да ја врати порачаната количина на дистрибутерот /производителот.
Во одредени случаи се врши и повлекување на храна од страна на самите дистрибутери /производители поради утврдување на некој недостаток по на пример спроведена одредена анализа на производот.
Прикачен документ на коментарот 394_Нацрт_-_закон_Закон_за_донирање_на_вишок_на_храна_834688585.pdf

24.08.2023 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Во однос на горенаведените наоди во Законот за донирање на вишок на храна во член 6 од Законот за донирање на вишокот храна дава одредени дефиниции кои се користат во Законот. Во посочениот случај „храна на која и се приближува крајниот рок на траење„ и „преостанати залихи“ се сметаат за вишок храна која може да се донира. Законот не ја ускратува можноста на трговците, трговската стока која е пред истек на рокот на употреба да ја продаваат до истек на рокот , а со ознака дека е роба пред истек на рок (по намалена цена). Законот ги одредува роковите во кои храната може да се донира со цел да истата може да се преземе и дистрибуира до крајните корисници во времето на рокот на траење на храната. Избор на трговецот е да ја продава храната до крајниот рок на употреба на храната и потоа непродадената храна може да ја уништи за што ќе се наплати посебна давачка или истата ќе ја донира пред истекот на рокот на траење на храната за што би добил даночни олеснувања.
Во однос на член 10 од Законот за донирање на вишокот храна, став (1),поврат на храна од малопродажен објект до дистрибутерот односно производителот не е дозволен, истото е мерка за намалување на вишокот храна. Трговците би требало да набавуваат храна според извршена проценка за нејзина потрошувачка, како не би се створил вишок кој подоцна би се уништувл.
Правото на трговците за повраток на храна која веќе е примена, а е со скриени недостатоци и храна која отстапува од утврдените стандарди за квалитет и квантитет од спецификацијата на одреден производ е задржано и е дадено во став(2) од член 10 од Законот за донирање на вишокот храна.
Прикачен документ на одговор 396_Одговор_на_прашање_од_Стево_Серафимов1052915744.doc

09.08.2023 Стево Серафимов

Член 6, во ставката - „храна на која и се приближува крајниот рок на траење„ забелешката е
Трговците, согласно Закон за заштита на потрошувачи имаат со законот предвидено право трговската стока која е пред истек на рокот на употреба да ја продаваат до истек на рокот , а со ознака дека е роба пред истек на рок (по намалена цена)

Член 6, в0 ставката „преостанати залихи“ забелешката е
Трговците може да имаат преостанати залихи од различни причини Ч спроведување на акција, промоција, необртен производ и сл.Во овие случаи согласно договорите со добавувачите на тие производи предвидено е враќање на преостанатата залиха

Член 10, во ставката „Поврат на храна од малопродажен објект до дистрибутерот односно производителот не е дозволен.“ забелешката е
Оваа одредба претставува сериозен проблем кај трговците.Во договорите со дистрибутерите односно производителите предвидени се клаузули за поврат на храна.
Во случај на спроведување на продажба на храна по акциска цена, се порачуваат поголеми количини и по завршување на акциската продажба останатат количина се враќа на добавувач/производител.
Ако при прием на храна, се забележи одреден недостаток , Купувачот (малопродажниот објект) има право да ја врати таа трговска стока на дистрибутерот или производителот.
Во случај да се забележи скриен недостаток кај храната која е веќе примена, Купувачот (малопродажниот објект) има право во рок од 7 дена од денот кога го забележал недостатокот да ја врати таа трговска стока на дистрибутерот /производителот,
Доколку испорачаната стока делумно или целосно отстапува од утврдените стандарди на квалитет и квантитет од Спецификацијата за одредениот производ , Купувачот (малопродажниот објект) може да ја врати порачаната количина на дистрибутерот /производителот.
Во одредени случаи се врши и повлекување на храна од страна на самите дистрибутери /производители поради утврдување на некој недостаток по на пример спроведена одредена анализа на производот.
Прикачен документ на коментарот 393_Нацрт_-_закон_Закон_за_донирање_на_вишок_на_храна_1647205987.pdf
<< < 1 2 > >>