Најава Најава

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата: https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството.

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

Пропис: Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето

Министерство за внатрешни работи
03.04.2023
Закон
Затворен
Поаѓајќи од потребата за усогласување со европската регулатива од предметната област, како и потребите на стручните служби во Министерството за внатрешни работи произлезени од практичната имплементација на Законот за оружјето, а воедно и барањата од страна на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување, Стопанската комора на Македонија - Групација за оружје, експлозивни и опасни материи, пиротехнички средства и опрема за воена и цивилна намена, Ловечка федерација на Македонија и Македонска спортска стрелачка федерација се утврди потребата од ревидирање на одредбите од Законот за оружјето, а во насока на подобрување на правната рамка за постапување со граѓанското оружје.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

17.08.2023 Стопанска комора на Македонија

Групацијата за оружје, експлозивни и опасни материи, пиротехнички средства и опрема за цивилна и воена намена, при Стопанската комора на Северна Македонија, по разгледување на Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето објавен на Единствениот национален електронски регистар – ЕНЕР, ги доставува следните забелешкиЧ
1.
Член 55 кој гласи - „Одобренијата за трансфер на оружје, главни делови и муниција (И031) се добиваат во рок од 60 дена (а може и до 90 дена) и одобрението важи една година“
Предлог, членот да се промени и да гласиЧ „Барањето за добивање Одобрение за трансфер на оружје, главни делови и муниција (И031), при увоз да биде максимум 30 дена.
Образложение: Одобрението (И031) треба да се добие најкасно до 30 дена, бидејќи тоа е основа за добивање на дозволите за извоз од странскиот испорачател.
Имено, ако за нашата дозвола треба 60 (90) дена, исто на странската извозна дозвола и треба 90 дена, дополнително потребно е време за производство од 90 дена, потоа за дозволата за премин на граница и треба 90 дена и годината помина???!
За странската извозна дозвола треба авторитетите на државата да проверат каде оди оружјето и затоа им треба повеќе време (60-90 дена), додека за нашата увозна дозвола не треба многу време бидејќи се знае увозникот и местото каде ќе стигне оружјето. Поради тоа како групација сметаме дека Одобрението треба да се добие побрзо.

2.
Член 56 кој гласи – „Одобрението за превоз на оружје, главни делови и муниција (И032) се добива во рок од 90 дена и Одобрението важи два месеци“
Предлог, членот да се промени и да гласи: „Барњето за добивање Одобрение за превоз на оружје, главни делови и муниција (И032), при увоз да биде максимум 20 дена и да важи три месеци
Образложение: Одобрение за превоз на оружје, главни делови и муниција (И032), при увоз треба да се добие брзо, бидејќи оружјето е веќе произведено, извадени се сите извозни дозволи, дефинирани се сериските броеви и се чека само организацијата за транспортот, кој вообичаено не е повеке од 15-20 дена.
Следствено на тоа, Одобрение за превоз на граница (И032) треба да биде готово за максимум 20 дена, а не да чека три месеци.
Исто така, важњето, наместо два месеци да биде три месеци, од причина, што често пати има проблем со реализација на транспортите на оружјето (поради прекин на авионски линии), како и продолжена проверка на дозволите од страна на авторитетите на испорачателот (еден вид “ притаено” ембарго), И потребно е ние да ги обновуваме Одобренијата повеќе пати.

Се надеваме дека забелешките ќе бидат земени во предвид истите ќе бидат инкорпорирани во Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето објавен на Единствениот национален електронски регистар – ЕНЕР

03.01.2024 Министерство за внатрешни работи

Почитувани,

наведените предлози за иземни во членовите 55 и 56 од Законот за оружјето се земени во предвид и извршена е соодветна интервенција во предлогот на законот, притоа имајќи ги во предвид и можностите за практична имплементација на предвидените решенија, како и европската регулатива од областа.

17.08.2023 Стопанска комора на Македонија

Групацијата за оружје, експлозивни и опасни материи, пиротехнички средства и опрема за цивилна и воена намена, при Стопанската комора на Северна Македонија, по разгледување на Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето објавен на Единствениот национален електронски регистар – ЕНЕР, ги доставува следните забелешкиЧ
1.
Член 55 кој гласи - „Одобренијата за трансфер на оружје, главни делови и муниција (И031) се добиваат во рок од 60 дена (а може и до 90 дена) и одобрението важи една година“
Предлог, членот да се промени и да гласиЧ „Барањето за добивање Одобрение за трансфер на оружје, главни делови и муниција (И031), при увоз да биде максимум 30 дена.
Образложение: Одобрението (И031) треба да се добие најкасно до 30 дена, бидејќи тоа е основа за добивање на дозволите за извоз од странскиот испорачател.
Имено, ако за нашата дозвола треба 60 (90) дена, исто на странската извозна дозвола и треба 90 дена, дополнително потребно е време за производство од 90 дена, потоа за дозволата за премин на граница и треба 90 дена и годината помина???!
За странската извозна дозвола треба авторитетите на државата да проверат каде оди оружјето и затоа им треба повеќе време (60-90 дена), додека за нашата увозна дозвола не треба многу време бидејќи се знае увозникот и местото каде ќе стигне оружјето. Поради тоа како групација сметаме дека Одобрението треба да се добие побрзо.

2.
Член 56 кој гласи – „Одобрението за превоз на оружје, главни делови и муниција (И032) се добива во рок од 90 дена и Одобрението важи два месеци“
Предлог, членот да се промени и да гласи: „Барњето за добивање Одобрение за превоз на оружје, главни делови и муниција (И032), при увоз да биде максимум 20 дена и да важи три месеци
Образложение: Одобрение за превоз на оружје, главни делови и муниција (И032), при увоз треба да се добие брзо, бидејќи оружјето е веќе произведено, извадени се сите извозни дозволи, дефинирани се сериските броеви и се чека само организацијата за транспортот, кој вообичаено не е повеке од 15-20 дена.
Следствено на тоа, Одобрение за превоз на граница (И032) треба да биде готово за максимум 20 дена, а не да чека три месеци.
Исто така, важњето, наместо два месеци да биде три месеци, од причина, што често пати има проблем со реализација на транспортите на оружјето (поради прекин на авионски линии), како и продолжена проверка на дозволите од страна на авторитетите на испорачателот (еден вид “ притаено” ембарго), И потребно е ние да ги обновуваме Одобренијата повеќе пати.

Се надеваме дека забелешките ќе бидат земени во предвид истите ќе бидат инкорпорирани во Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето објавен на Единствениот национален електронски регистар – ЕНЕР
<< < 1 2 > >>