Најава Најава

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата: https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството.

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

Пропис: Предлог на закон за употребата на македонскиот јазик

Министерство за култура
03.01.2023
Закон
Отворен
Во 1998 година, државата поттикната од алармантните состојби во врскасо неправилната употреба на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, го донесе Законот за употребата на македонскиот јазик. Иако Законот за употребата на македонскиот јазик има позитивни ефекти во подигањето на јазичната култура во државата, во практиката сè повеќе се забележува непочитувањето на законските мерки и негрижата за македонскиот јазик во различни сегменти и на различни нивоа од општествениот живот.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

28.02.2023 Маријан Поњавиќ

Во член 32 од Предлогот е наведено „Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лицео“, а во Закон за употреба на јазиците , по кој закон е формирана Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РМ, во членот 22 наведено е „Глоба во износ од 4000 до 5000 евра во денарска противредност за прекршоци.........“, па сега излегува како вториов јазик да е побитен од македонскиот јазик.
Дали ресорното министерство воопшто го земало во предвид овој факт???

02.02.2023 Љубомир Бочваров

Во Предлогот на Законот за употребата на македонскиот јазик утврден е
член 3
(1) Со овој закон не се ограничуваат правото на слободно творештво и развивањето на јазичниот идентитет на граѓаните на Републиката.
(2) Со овој закон не се ограничува употребата на слободен говор (дијалектен јазик, разговорен јазик и сл.) во уметничкото творештво од сите видови.

Мој предлогЧ

член 3
(1) Со овој закон не се ограничува правото на слободно творештво и развивањето на јазичниот идентитет на граѓаните на Републиката ниту
употребата на слободен говор во уметничкото творештво од сите видови кога авторот јасно ќе означи дека делото не е создадено со употреба на македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо.

Образложение

Во Предлогот на Законот, во член 7 став 1 точка 5 одредено е задолжително лекторирање и на Ќпубликациите што се издаваат на македонски јазик,Ќ а за издавањето нелекторирана публикација на физичкото лице ќе му се изрече глоба според член 32 став 4.

Правото на слободно творештво и развивањето на јазичниот идентитет на граѓаните како и употребата на слободен говор во уметничкото творештво се остварува и преку авторско издавање на книги.
Книгите се публикации.
Според ценовникот на лекторското здружение, најефтина лектура (основна) авторот ќе го чини 90 ден. од страница текст (до 1.800 знаци) и за книга од 100 страници лекторот ќе му наплати 9.000 ден.видиЧ хттпЧ//њњњ.лектор-мк.цом/услуги/ценовник/
Оттука, лажно е тврдењетоЧ
ЌОпција 2 - Донесувањето на Законот за употребата на македонскиот јазик нема да предизвика негативни економски влијанијаЌ
За да се избегне ваквата противречност, треба да се овозможи авторско издавање на публикации без обврска за лекторирање а притоа да биде јасно дека авторот се повикува на своето неограничено право гарантирано во членот 3 од ЗаконотЧ да не го употребува македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо дури и по цена да биде сметан за неписмен во однос на тој јазик

Со предложената одредба ќе се предупреди ваква можна ситуацијаЧ
за да го избегнам трошокот за лектура, јас како физичко лице-автор-издавач на почетокот од мојата книга ќе означам дека таа не подлежи на лектура бидејќи е напишана на западната варијанта на бугарскиот јазик.

31.01.2023 Љубомир Бочваров

Во Предлогот на Законот за употребата на маједонскиот јазик утврден е
член 3
(1) Со овој закон не се ограничуваат правото на слободно творештво и развивањето на јазичниот идентитет на граѓаните на Републиката.
(2) Со овој закон не се ограничува употребата на слободен говор (дијалектен јазик, разговорен јазик и сл.) во уметничкото творештво од сите видови.

Мој предлог:

член 3
(1) Со овој закон не се ограничува правото на слободно творештво и развивањето на јазичниот идентитет на граѓаните на Републиката ниту
употребата на слободен говор во уметничкото творештво од сите видови кога авторот јасно ќе означи дека делото не е создадено со употреба на македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо.

Образложение

Во Предлогот на Законот, во член 7 став 1 точка 5 одреено е задолжително лекторирање и на "публикациите што се издаваат на македонски јазик," а за издавањето нелекторирана публикација на физичкото лице ќе му се изрече глоба според член 32 став 4.

Правото на слободно творештво и развивањето на јазичниот идентитет на граѓаните како и употребата на слободен говор во уметничкото творештво се остварува и преку авторско издавање на книги.
Книгите се публикации.
Спoред ценoвникoт нa лектoрскoтo здружение, нaјефтинa лектурa (oснoвнa) авторот ќе го чини 90 ден. oд стрaницa текст (дo 1.800 знaци) и зa книгa oд 100 стрaници лектoрoт ќе му нaплaти 9.000 ден.види: http://www.lektor-mk.com/uslugi/cenovnik/
Оттука, лажно е тврдењето:
"Опција 2 - Донесувањето на Законот за употребата на македонскиот јазик нема да предизвика негативни економски влијанија"
За да се избегне ваквата противречност, треба да се овозможи авторско издавање на публикации без обврска за лекторирање а притоа да биде јасно дека авторот се повикува на своето неограничено право гарантирано во членот 3 од Законот: да не го употребува македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо дури и по цена да биде сметан за неписмен во однос на тој јазик

Со предложената одредба ќе се предупреди ваква можна ситуација:
за да го избегнам трошокот за лектура, јас како физичко лице-автор-издавач на почетокот од мојата книга ќе означам дека таа не подлежи на лектура бидејќи е напишана на западната варијанта на бугарскиот јазик


<< < 1 > >>