Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ПРОПИС: Предлог - закон за изменување и дополнување на законот за ветеринарно здравство

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
29.03.2022
Закон
Затворен
Во постојниот Закон за ветеринарно здравство (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 113/2007, 24/2011, 136/2011, 123/2012, 154/2015 и 53/2016) се јави потребата од негово изменување и дополнување поради усогласување со новите одредби од Законот за прекршоците ( Службен весник на Република Северна Македонија бр. 96/19). Исто така, се јави потреба за допрецизирање на одредени одредби кои се во врска со квалификациите и условите кои треба да ги исполнуваат овластените ветеринари и начинот на спроведување на програмата и испитот за проверката на стекнатото знаење за овластени ветеринари како и составот и работата на Комисијата за обука и полагање на испит.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

21.04.2022 Лазо Пендовски

Факултетот за ветеринарна медицина - С ги доставува своите кометари по Законот и жали што не е консултиран и вклучен во неговата промена.
Со почит, копје
Прикачен документ на коментарот 287_ЗВЗ_предлог_закон_-_Факултет_за_ветеринарна_медици285836792.pdf

20.04.2022 Лазо Пендовски

Почитувани,
Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, доставува забелешки по измените на предлог законот за ветеринрано здравство.
Забеелшките се обележани со жолта боја.
Несватливо е како е возможно лабораториските испитувања за заразните болести кај животните да се третираат преку Закон за безбеднст на храна. Повторно се прави комплетна дисхармонизација на одредбите за лаборарториските испитувања. Со цел применливост и заштита на интересите пред се на ветеринарната професија, дадени се измени од ФВМС кои се внесени во предлог документот. Со почит, ФВМС
Прикачен документ на коментарот 286_ЗВЗ_предлог_закон_-_Факултет_за_ветеринарна_медици1381128341.pdf

18.04.2022 Ветеринарна Комора

Со предложените одредби со кои се менува чл. 41-1 ст. (3) со кои се бришат зборовите „и доказ дека нема ненамирени обврски во делот од јавен интерес кон ветеринарната амбуланта, болница или клиника со која го раскинува договоот“ од Законот, се нарушува принципот на правна сигурност во должничко-доверителските односи помеѓу давателите на услугите и одгледувачите на добиток и се поттикнува финансиската недисциплина. Ваквата предложена законска измена, доколку се прифати, ќе продуцира бројни судски спорови и ќе создаде дополнителни финансиски, судски и адвокатски трошоци поврзани со правната заштита на доверителите кои на крајот ќе паднат на товар на одгледувачите на добиток ,ако навреме не бидат исплатени. Поради тоа, бришењето на оваа одредба од важечкиот закон не е во интерес за давателите на ветеринарните услуги, ниту пак за одгледувачите на добиток. Предложеното решение не е во согласност со начелото на oблигационото право pacta sunt servanda, според кое договорите треба да се исполнуваат така како што се предвидени. Тоа е во спротивност и со смислата и суштината на важечкиот Закон за финансиска дисциплина. Поради тоа, како Ветеринарна комора на на Република Северна Македонија, сметаме дека предложеното законско решение не треба да се прифати. Важечкото решение по однос на ова прашање е поправедно и делува превентивно, поради што истото треба и понатаму да остане.
Законодавецот треба сериозно да го преиспита својот став и кон важечките одредби од членот 41-а ставови (3) и (4) со кои се ограничува автoномијата на волјата и слободата на договарање во облигационите односи. Ова особено се однесува на можноста за раскинување на договорите од страна на одгледувачите „само еднаш годишно“! Дотолку повеќе што по однос на давателите на ветеринарните услуги е предвидена забрана за раскинување на договорите од нивна страна, односно не е предвидена никаква можност за раскинување на ваквите договори, освен ако одгледувачот престанал повеќе да одгледува добиток. Ваквото решение е во спротивност со начелото на променети околности на облигационото право rebus sic stantibus, врз основа на кое во случај кога околностите по склучувањето на договорот се битно променети што исполнувањето на договорот го прават отежнато, неправедно и економски неисплатливо на едната страна, тогаш може да се бара негово раскинување или ревидирање.
<< < 1 2 > >>