Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ПРОПИС: Нацрт на Закон за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природата

Министерство за животна средина и просторно планирање
16.06.2021
Закон
Отворен
Заради геолошките и биолошки вредности, пред се присуство на живеалишта и видови од национално и европско значење, Студенчишкото Блато се прогласува за заштитено подрачје од четврта категорија - Парк на природата.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

10.08.2021 Охрид ЅОЅ

Почитувани,

Во прилог, согласно утврдениот рок, доставуваме Коментари кон Нацрт - законот за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје во категорија парк на природата.

Граѓанска иницијатива Охрид ЅОЅ

09.08.2021 Искра Стојковска

Во прилог се коментарите од Еколошкото здружение Фронт 21/42
Прикачен документ на коментарот 192_Коментари-НацртЗакон_за_Студенчишко_Блато-Фронт211635724408.pdf

04.08.2021 Искра Стојковска

Бараме МЖСПП да не ги прекршува Законот за заштита на природата, Законот за животна средина и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти (…) од областа на животната средина - во процесот на прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје.
Бараме Нацрт-законот за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природата, картографскиот приказ и Студијата за валоризација, заедно со датата и местото на јавната расправа за Нацрт-законот, да се објават и на интернет страницата на МЖСПП. На ЕНЕР да се објават детали за јавната расправа. Јавниот увид на страната на МЖСПП да трае најмалку 30 дена. ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА ЈАВНА РАСПРАВА и по расправата да и се дадат на јавноста дополнителни 10 дена за поднесување писмени коментари.

На надлежниот орган (МЖСПП) му ги посочуваме Законот за заштита на природата (Сл. весник бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 27/2014, 41/2014, 146/2015, 39/2016, 63/2016, 113/2018, 151/2021), конкретно член 95 ст. (2),(3),(4),(5), Одлуката на Владата за прифатливост на предлогот за прогласување на локалитетот Студенчишко Блато за заштитено подрачје во категорија парк на природата Бр. 44-8352/1, усвоена на 21 седница одржана на 17 ноември 2020, заедно со Задолжението за МЖСПП да спроведе јавна расправа по предлогот (точка 51 од Записникот на 21 седница на Владата), Законот за животна средина (Сл. весник бр. 53/2005, 81/2005, 79/2006, 101/2006, 109/2006, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 161/2009, 1/2010, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 28/2018, 65/2018, 99/2018) член 61 став 4, односно Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. весник бр. 147/2008, 45/2011), која ги пропишува конкретните обврски на надлежниот орган во врска со информирање на јавноста, организирање на јавна расправа за нацрт-законот, итн., а кои бараме МЖСПП доследно да ги почитува. Особено упатуваме на член 4, член 6, член 7, член 8 и член 10 од Уредбата.

Дополнително, имајќи предвид дека станува збор за заштитено подрачје во рамки на Светското природно и културно наследство - Охридскиот Регион, бараме Нацрт-законот, заедно со картографскиот приказ и студијата, односно основата за предлогот за прогласување на заштитеното подрачје Студенчишко Блато за парк на природата – да бидат доставени за мислење до Центарот за светско наследство и советодавните тела ИУЦН и ИКОМОС (во соработка со Националната комисија за УНЕСКО).
<< < 1 > >>