Најава Најава
Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството .

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ПРОПИС: Предлог Закон за парничната постапка

Министерство за правда
21.09.2020
Закон
Затворен
Потреба од подобрување на законските одредби и доуредување на прашањата кои создаваа проблеми во примената на законот како што се полномошниците на странките, поднесоци (документи/докази кои се наоѓаат кај другата страна или трето лице), рокови и рочишта, поедноставување и забрзување на доставата, тек на постапката, докази и изведување на докази, одредување на вештачење, подготвување на главната расправа заради ефикасна главна расправа, зголемување на прагот за ревизијата како вонреден правен лек во услови на разработени основи каде ревизија е секогаш можна, поефикасна постапка кај споровите од мала вредност, вградување на заштитата на колективните права и интереси, како и усогласување со други поврзани закони.
КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

- - коментари - -

16.10.2020 Сања Георгиевска

Почитувани,
Во прилог доставуваме Коментари на Предлог Законот за парничната постапка.

Прикачен документ на коментарот 44_Zabeleski_na_Predlog_Zakonot_za_parnicnata_postapk1133619174.pdf

16.10.2020 Тања Илиќ

-Во член 146 (143), во ставовите (1), (2) и (3) по зборот ,,букви’’ се додаваат зборoвите ,,или бројки’’.
Во поглед на одредбите за доставница, се предлага на доставницата датумот на прием да се пишува со букви или бројки, од причини што со предложеното решение датумот на прием да се пишува само со букви, се отвара простор за манипулација, односно наместо вистински да се изврши доставата, истата се формализира, со тоа што се бара наведување час или место, пишување со букви и сл.
На пример ако лицето (примач) згрешило една буква во своето име или презиме или пак згрешило во некој од броевите на датумот, а тоа лице навистина го примило писменото, доставата може да се оспорува како неуредна. Ако се земе во предвид праксата во судовите, 90% од доставниците се пишувани само со бројки и истото функционира.16.10.2020 Георги Манасов

3. Предлогот на адвокатската комора е во целост спротивен на она на што укажува Европската Комисија и секое друго решение само ќе значи дополнителна негативна забелешка од Европската Унија


Во Извештајот за напредокот на Република Македонија од 2016 наведено е дека се донесени закон за нотаријат и извршување и покрај силните критики (се мисли на задолжително застапување од адвокат), а во извештајот од 2018 година нотирани се критиките на последните измени на законот за нотаријат и извршување и најава за идни промени кои би биле во европскиот дух.
Еве што наведува Европската комисија во извештајот од 2019 година објавен на 29.05.2019 година „Амандманите на Законот за нотаријат и Законот за извршување беа донесени во декември 2018 година..... Нотарските платни налози функционираат добро, намалувајќи го товарот на судовите. Како и да е, вкупните трошоци и должината нр процедурите се уште ја опструираат ефикасноста на системот. Ова, заедно со задолжителното присуство на адвокатите во постапките пред нотар (вклучително и оставинските постапки) создава ризик за пристап до правдата. .... Холистичкиот пристап до реформите во секторот кој опфаќа различни стеикхолдери останува предизвик.“

И последниот Извештај од Европската комисија од 06.10.2020 година за напредокот на Република Македонија, повторно укажа дека задолжителното присуство на адвокатите во оставинската постапка и во постапката за нотарските платни налози се спротивни на европското право рестриктивни и во целост се косат со стандардите и вредностите на Европската унија.

Веќе 4-5 извештаи Комисијата на Европската Унија укажува дека задолжителното присуство на адвокатите и покрај правните квалификации на вработените во правните лица е спротивно на европските вредности, го отежнува и поскапува пристапот до правдата, е неекономичен, неефикасен, скап и дискриминира.
Ангажирањето на адвокат како полномошник од правните лица мора да остане како опција но не и да биде облигаторно.

Оттука предлогот на Министерството за правда за вработените правници со положен правосуден испит да може да бидат полномошници на правните лице со кои имаат засновано работен однос без оглед на видот на спорот и неговата вредност мора да остане.
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >>