Најава Најава

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата: https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството.

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

Подрачја: ПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > УСТАВНО УРЕДУВАЊЕПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ДРЖАВНА УПРАВАПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ПРАВОСУДСТВО > СУДОВИ, СУДСКИ ПОСТАПКИПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ПРАВОСУДСТВО > ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВОПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ПРАВОСУДСТВО > АДВОКАТУРАПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ПРАВОСУДСТВО > НОТАРИЈАТПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ПРАВОСУДСТВО > РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ СОВЕТПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВОПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ЛОКАЛНА САМОУПРАВАПРАВНА ОБЛАСТ > ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА > ОПШТИ ПРОПИСИПРАВНА ОБЛАСТ > ПРАВА И СЛОБОДИ НА ЧОВЕКОТ И ГРАЃАНИНОТПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > ОПШТИ ПРОПИСИПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКАПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > РУДАРСТВО И ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊАПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > ГРАДЕЖНИШТВОПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > ЗЕМЈОДЕЛСТВОПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > ВЕТЕРИНАРСТВО - СТОЧАРСТВОПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > ШУМАРСТВО - ЛОВСТВОПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > ВОДОСТОПАНСТВО - РИБАРСТВОПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > СООБРАЌАЈ И ВРСКИПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > ТРГОВИЈА И ЦЕНИПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > ЗАНАЕТЧИСТВО И ЛИЧНИ УСЛУГИПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > ИНДУСТРИСКА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ, МЕТРОЛОГИЈА, СТАНДАРДИЗАЦИЈА, АКРЕДИТАЦИЈА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > ОПШТИ ПРОПИСИПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > ПАРИЧЕН СИСТЕМПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > ИНВЕСТИЦИИ, ЗАЕМИ И КРЕДИТИПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ ПОДРАЧЈАПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТАПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И САМОПРИДОНЕСИПРАВНА ОБЛАСТ > ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО > ТАКСИПРАВНА ОБЛАСТ > ПЛАТЕН ПРОМЕТПРАВНА ОБЛАСТ > ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦАПРАВНА ОБЛАСТ > ИГРИ НА СРЕЌАПРАВНА ОБЛАСТ > СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ ИМОТНО - ПРАВНИ ОДНОСИ > ИМОТНО - ПРАВНИ ОДНОСИПРАВНА ОБЛАСТ > СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ ИМОТНО - ПРАВНИ ОДНОСИ > ИМОТНО - ПРАВНИ ОДНОСИ НА ДРЖАВЈАНИ НА РМПРАВНА ОБЛАСТ > СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ ИМОТНО - ПРАВНИ ОДНОСИ > ИМОТНО - ПРАВНИ ОДНОСИ НА СТРАНЦИ ВО РМПРАВНА ОБЛАСТ > КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО - НЕДВИЖНОСТИТЕПРАВНА ОБЛАСТ > РАБОТНИ ОДНОСИ > ОПШТИ ПРОПИСИПРАВНА ОБЛАСТ > РАБОТНИ ОДНОСИ > КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИПРАВНА ОБЛАСТ > РАБОТНИ ОДНОСИ > ВРАБОТУВАЊЕПРАВНА ОБЛАСТ > РАБОТНИ ОДНОСИ > ПЛАТИПРАВНА ОБЛАСТ > РАБОТНИ ОДНОСИ > ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАПРАВНА ОБЛАСТ > ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕПРАВНА ОБЛАСТ > ЈАВНИ СЛУЖБИ > ЗАЕДНИЧКИ ПРОПИСИПРАВНА ОБЛАСТ > ЈАВНИ СЛУЖБИ > ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕПРАВНА ОБЛАСТ > ЈАВНИ СЛУЖБИ > НАУКА И ИНФОРМАТИКАПРАВНА ОБЛАСТ > ЈАВНИ СЛУЖБИ > КУЛТУРАПРАВНА ОБЛАСТ > ЈАВНИ СЛУЖБИ > СПОРТПРАВНА ОБЛАСТ > ЈАВНИ СЛУЖБИ > ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕПРАВНА ОБЛАСТ > ЈАВНИ СЛУЖБИ > ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТАПРАВНА ОБЛАСТ > ЈАВНИ СЛУЖБИ > СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАПРАВНА ОБЛАСТ > УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ > УРБАНИЗАМПРАВНА ОБЛАСТ > УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ > СТАНБЕНИ ОДНОСИПРАВНА ОБЛАСТ > УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ > ДЕЛОВЕН ПРОСТОРПРАВНА ОБЛАСТ > УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ > КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИПРАВНА ОБЛАСТ > ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТАПРАВНА ОБЛАСТ > ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕПРАВНА ОБЛАСТ > СТАТИСТИКАПРАВНА ОБЛАСТ > ОДБРАНАПРАВНА ОБЛАСТ > ВНАТРЕШНИ РАБОТИПРАВНА ОБЛАСТ > ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО > РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ И СОРАБОТКА СО СТРАНСТВОПРАВНА ОБЛАСТ > ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО > ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИПРАВНА ОБЛАСТ > ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО > ДИПЛОМАТСКО - КОНЗУЛАРНИ ОДНОСИПРАВНА ОБЛАСТ > ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО > ГРАНИЦА, ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ И ПОГРАНИЧНИ ЗОНИПРАВНА ОБЛАСТ > ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО > ЦАРИНАПРАВНА ОБЛАСТ > ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО > НАДВОРЕШНО - ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕПРАВНА ОБЛАСТ > ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО > СТРАНСКИ ВЛОЖУВАЊА И КРЕДИТНИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВОПРАВНА ОБЛАСТ > МЕЃУНАРОДНИ АКТИ > МУЛТИЛАТЕРАЛНИ АКТИ, ЧЛЕНСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИПРАВНА ОБЛАСТ > МЕЃУНАРОДНИ АКТИ > БИЛАТЕРАЛНИ АКТИПРАВНА ОБЛАСТ > ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА - ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈАПРАВНА ОБЛАСТ > РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ
    
Закон за просторно планирање 07.12.2023