Најава Најава

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК

1. Општи одредби

Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.

ЕНЕР е достапен на веб локацијата: https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка, Извештаи за проценка на влијанието на регулативата и консолидирани текстови на закони), документи (политики, стратегии, акциски планови, стратешки планови, програми, планови, извештаи, методологии, насоки, оперативни планови, декларации, повелби, протоколи, стандарди и друго), можност за електронско поднесување на иницијативи (за прописи или општи) и форум-тематски дебати.

ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање и електронска консултација на понудените содржини со граѓаните на Република Северна Македонија, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството.

Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.

2. Регистрација и управување со кориснички профил

Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.

За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕР е валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.

Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка..

Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:

  • - МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
  • - администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
  • - МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.

Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.

3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР

Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.

МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.

Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.

Ако од која било причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.

Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.

4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР

Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.

ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.

Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на Република Северна Македонија, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.

Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.

5. Завршни одредби

Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

Подрачја: ПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВОПРАВНА ОБЛАСТ > СТОПАНСТВО > СООБРАЌАЈ И ВРСКИ
    
Закон за железничкиот систем 07.11.2022
    
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем 07.11.2022 Повеќе
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем 31.10.2019 Повеќе
Закон за железничкиот систем консолидиран текст - неофицијална верзија 04.10.2016 Повеќе
Закон за железничкиот систем - консолидиран текст неофицијална верзија 17.03.2015 Повеќе
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем 13.06.2014 Повеќе
Предлог на Закон за изменување на Законoт за железничкиот систем 24.01.2014 Повеќе
Предлог на Закон за изменување на Законот за железничкиот систем 19.09.2012 Повеќе
Предлог на Закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на Програмата за изградба на железничката пруга Куманово-Бељаковце-Крива Паланка –Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994,1995 и 1996 година 08.06.2012 Повеќе
Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем 14.12.2010 Повеќе
Одлука за определување услуга од јавен интерес во железничкиот превоз на патници согласно возен ред 2009/2010 05.08.2010 Повеќе
Закон за железничкиот систем 21.06.2010 Повеќе
Одлука за давање согласност на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги на Република Македонија за 2010 година 08.04.2010 Повеќе
Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенција за регулирање на пазарот на железничките услуги на Република Македонија за 2010 година 08.04.2010 Повеќе
Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на железничката инфраструктура за 2010 година 01.04.2010 Повеќе
Одлука за давање согласност за статутот Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги 26.01.2010 Повеќе
Правилник за сигнални знаци и сигнални ознаки на железничките пруги и возот, видот, значењето, формата, бојата и најмалата далечина на видливоста на сигналните занци и ознаки, како и местата на нивно вградување и начин на нивна употреба 22.01.2010 Повеќе
Годишен план за изградба, реконструкција, модернизација ремонт и одржување на железничката инфраструктура за 2009 година 22.01.2010 Повеќе
Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на железничката инфраструктура за 2009 година 21.01.2010 Повеќе
Правилник за начинот на вршење на работите на заштита на железничката инфраструктура и водење на евиденција 13.08.2009 Повеќе
Национална програма за железничка инфраструктура 2008-2012 13.08.2009 Повеќе
<< < 1 2 > >>