Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕ НА РЕГУЛАТИВАТА ЗА 2018 ГОДИНА

Реден број

Назив на предлог законот

Период за кој се однесува планот

Линк до деталниот план

1

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование

Процесот ќе започне на: 10/01/2018 и ќе трае до: 08/03/2018

2

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование

Процесот ќе започне на: 10/01/2018 и ќе трае до: 23/02/2018

3

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование

Процесот ќе започне на: 20/01/2018 и ќе трае до: 25/03/2018

4

Предлог на закон за математичко-информатичка гимназија

Процесот ќе започне на: 11/03/2018 и ќе трае до: 30/04/2018

5

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење

Процесот ќе започне на: 15/03/2018 и ќе трае до: 27/04/2018

6

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Академијата за наставници

Процесот ќе започне на: 16/03/2018 и ќе трае до: 26/04/2018

7

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

Процесот ќе започне на: 23/03/2018 и ќе трае до: 23/04/2018

8

Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за наставници во основните и средните училишта

Процесот ќе започне на: 29/03/2018 и ќе трае до: 25/04/2018

9

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование

Процесот ќе започне на: 30/03/2018 и ќе трае до: 26/04/2018

10

Предлог на закон за педагошка служба

Процесот ќе започне на: 05/04/2018 и ќе трае до: 24/05/2018

11

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард

Процесот ќе започне на: 10/05/2018 и ќе трае до: 20/07/2018

12

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност

Процесот ќе започне на: 31/05/2018 и ќе трае до: 28/07/2018

13

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност

Процесот ќе започне на: 10/08/2018 и ќе трае до: 26/10/2018

14

Предлог на закон Законот за признавање на професионалните квалификации

Процесот ќе започне на: 15/08/2018 и ќе трае до: 24/10/2018

15

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието

Процесот ќе започне на: 24/08/2018 и ќе трае до: 30/10/2018

16

Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција

Процесот ќе започне на: 06/09/2018 и ќе трае до: 04/11/2018

17

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за национална рамка на квалификации

Процесот ќе започне на: 13/09/2018 и ќе трае до: 26/10/2018

18

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот испитен центар

Процесот ќе започне на: 21/09/2018 и ќе трае до: 25/10/2018

19

Предлог на закон за научно-истражувачки центар за талентирани ученици

Процесот ќе започне на: 22/09/2018 и ќе трае до: 16/10/2018

20

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија

Процесот ќе започне на: 10/10/2018 и ќе трае до: 10/11/2018

21

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука

Процесот ќе започне на: 10/10/2018 и ќе трае до: 15/11/2018

22

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните

Процесот ќе започне на: 15/10/2018 и ќе трае до: 12/11/2018

23

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Процесот ќе започне на: 26/10/2018 и ќе трае до: 04/11/2018

Број на посети на сајтот: 2057552
Моментално присутни корисници: 102