Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

Предлог-закон за лекарска дејност

Надлежно регулаторно тело/институција:

Министерство за здравство

Датум на објава:

23/05/2019

Вид на пропис:

Закон

Статус:

Отворен

Краток опис:

Со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12... 20/19) е уредена и материјата поврзана со здравствените работници со високо образование од областа на медицината, издавањето, обновувањето, продолжувањето и одземањето на лиценците за работа, статусот на Лекарската комора на Република Северна Македонија и нејзините јавни овластувања во постапките за издавање, обновување, продолжување и одземање на лиценците и вршењето на стручниот надзор над работата на здравствените работници. Оваа материја е уредена заедно со здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата и фармацијата и недостасуваат одредени специфики во однос на вршењето на докторската дејност. Уредени се и одделни прашања поврзани со правата и обврските на докторите на медицина. Лекарската комора во повеќе наврати иницира вршењето на докторската дејност да се уреди во посебен закон, за да се уреди во целина материјата поврзана со вршењето на докторската дејност.

коментари

КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

Преостанато време за коментирање:

Марта Тренева Ничевска

13/06/2019

Да се бара да има либерализација на дополнителната дејност по хоризонтала и вертикала. Дополнителанат дејност да се обавува во јавна и во приватна здравствена установа. Се предлага да се има контролен механизам - Тело каде ќе се утврдуваат точните критериуми за обавување на дополнителна дејност (критериумите, времето кое треба да го помине како специјалист од одредена област и други услови да бидат регулирани со подзаконски акт) да бидат одредени од секоја специјалност посебно. Цените на услугите да се определуваат спрема пазарот.
Да се води сметка за времето поминато на работа односно максимални работни саат вклуцувајки ги тука и дезурствата, со цел да ср минимиџира мозносѕа за лекарска греска како последица од премор.

Марта Тренева Ничевска

13/06/2019

Вреднување на докторскиот труд:
“Вреднувањето на докторската дејност како високо специјализирана дејност од исклучително значење за поединците и општеството, во мрежата на здравствена дејност се определува согласно должината на образованието, специјалистичкото, односно супспецијалстичкото усовршување и континуирана едукација во смисла на обновување на лиценцата за работа, со основна нето плата.
Основната нето плата се утврдува така што просечната плата во републиката се множи коефициент 2,5 за општи доктори, со коефициент 2,7 за доктори специјализанти, со коефициент 3,5 за доктори специјалисти и коефициент 3,8 за доктори супспецијалисти.
Вреднување на докторската дејност при утврдување на платата на докторите во ПЗЗ се определува фиксен дел и дел по основ на капитација”

Драган дацо

11/06/2019

Со овој закон баш ништо не сте регулирале . Нигде ги нема платите на лекарите кој треба да бидат регулирани како во јавното така и во приватното здраство . Зар не е срамота бармен во кафик да зема 30.000 ден плата и специјалист по семејна 15.000-25.000 ден плата. До кога оваа земја ќе прави деградирање на лекарите . Многу лесно можат да се зголемат платите на лекарите со донесување на соодветн закон колку смее да се исплака во здраството. А не донесувате закон како се стекнува и добива лиценца колку да се гледа дека несто сте искуцале. Срамно , навредливо . На ваков начин ниту ќе мотивирате млад лекар да работи во Македонија а да не зборам во примарно приватно здраство во кое деградациите се уште по изразени. Се пуштаат капитаци а никој не се грижи за зголемување на платите на лекарите. Законов е крш препишана лекција од Социјална медицина сто е доктор и кој му се должностите срамен закон .
<< < 1 2 3 4 > >>
Број на посети на сајтот: 2153234
Моментално присутни корисници: 88