Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

Закон за финансиска подршка на инвестиции

Надлежно регулаторно тело/институција:

Министерство за економија

Датум на објава:

10/02/2018

Вид на пропис:

Закон

Статус:

Затворен

Краток опис:

Со Законот се регулира финансиската подршка на инвестициите во државата врз основа на начелата на транспарентност, еднаков третман и јавност

коментари

КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

Преостанато време за коментирање:

јумни адеми

12/03/2018

тест

јумни адеми

12/03/2018

тест

Марина Атанасова

09/03/2018

1. Забелешки на член 9 став 1

Во врска со членот 9 став 1 сметаме дека алиениеа 6 треба да се избрише или модифицира (прецизира) од причина што нејзиното постоење во форма како уредена во законот може премногу широко да се толкува/злоупотребува, со што од учеството и бенефитите од овој закон широко би се ограничило на мал број на компании. Сметаме дека целта на законодавецот била да ги исклучи од учество субјектите кои ја основале својата компанија и кои ја вршат својата основна дејност исклучиво врз основа на добиена концесија од страна на државата што и во одредена смисла е во ред, но вака општо уредена дополнитлено може да предизвикува своеволно толкување и често пати да биде погрешно применувана заради што компании кои во рамките на вршењето на својата дејност се стекнале со право на концеијса која во никој случај не претствува нивната основна дејност, ниту пак основана причина заради што се основале, ќе бидат исклучени од правото на учество на ваквите подршки, а во најголем дел тоа би биле скоро сите градежните компании кои имаат добиено концесија за материјали.2. Забелешки на член 26 став 1

Условите утврдени за доделување на финансика поддршка за пораст на капиталните инвестиции и приходи во став 1 на член 26 повторно премногу ги ограничува потенцијалите баратели на финансиска помош. Имајќи во предвид дека законот треба особено да даде можност и развој на фирмите во развој и стремежот на Р.Македонија да се потикне развојот на малите и средните претпријатија како и на големите претпријатија кои се соочија во минатото со високи предизвици на економска криза и борба со нелојална конкуренција утврдувањето на овие двата услови како задолжителни за исполнување го лимитира, ограничува во голема мера можноста на компаниите да учествуваат и добиваат помош во смисла кој е предвидена во член 26. Оттаму предлагмае двата услови да се стават како опциони односно исполнувањето само на едниот услов да не значи неможност за поднесување на барање со тоа што наместо зборот “и” помеѓу условите уврдени во член 26 став 1, да се користи зборот “или”.

3. Член 31 поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажбата

Предлагме да се дополни нов член по член 31 кој ќе се однесува на обезбедување на поддршка на нови пазари и пораст на продажба за странски пазари кој ќе се исплатува во случај, кога домашната компанија ќе склучи договор за работи во странска дружава. На овој начин ќе се обезбедат подобри услови во смисла на подобра конкурентост на правните лица кои учествуваат на странските пазари имајќи ја во предвид поддршката која би ја добиле во случај на добивање на работа на странските пазари.

Во таа смисла да се обезбедат средства за подршка на бројот на вработени лица државјани на РМ кои ќе бидат ангажирани за вршење на работи на Проекти во странство за склучени договори на фирмата во која се вработени во РМ, како и можност за поддршка субвенција во одреден процент за секој производ кој ќе се изнесува надвор од територија на РМ со што извозот би го зголемил својот процент на учество во буџетските средства.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Број на посети на сајтот: 1958844
Моментално присутни корисници: 75