Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

Закон за изменувањеи дополнување на Закон за заштита и благосостојба на животните

Надлежно регулаторно тело/институција:

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Датум на објава:

11/12/2018

Вид на пропис:

Закон

Статус:

Отворен

Краток опис:

Потребата од изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните се прави со цел за унапредување на одговорното сопствеништво на домашните миленици, како и спроведување на Стратегијата за заштита и благосостојба на животните за пролонгирање на рокот за отфрлање на основниот кафезен систем за држење на кокошки несилки. При спроведување и воспоствување на системот за контролата на популацијата на кучиња еден важен сегмент е неодговорното сопствеништво односно контрола на приливот на кучиња и мачки кои потекнуваат од сопственици кои имаат несакани легла или го напуштаат својот домашен миленик. Со воспоставување на оваа мерка многу ќе се допринесе за зголемување на свеста на сопствениците на кучиња и мачки кои пред да почнат да ги чуваат треба добро да размислат дали имаат услови и дали навистина сакаат да чуваат домашен миленик и да се свесни за одговорностите и финансиските трошоци кои ќе ги имаат како сопственици на животни.

коментари

КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

Преостанато време за коментирање:

Stole Velkovski

04/01/2019

Почитувани,
Со цел суштинско и квалитативно унапредување на Законот за заштита и благосостојба на животните со кој воедно ќе се овозможи зголемена безбедност и здравствена заштита на населението на Република Македонија,
ви доставуваме Коментари и предлог амандмани врз Нацрт законот за измена и дополнување на законот за заштита и благосостојба на животните, изработени од здружението за заштита на животни АНИМА МУНДИ и поддржани од 16 македонски здруженија за заштита на животните, кои ги наведуваме во продолжение

ГЛАСОТ НА ЖИВОТНИТЕ – Здружение за заштита на животни, Велес
МАЛИ ХЕРОИ – Здружение за заштита на животни, Битола
АНИМАЛ ВОРЛД – Здружение за заштита на животни, Струга
ВТОРА ШАНСА – Здружение за заштита на животни, Кочани
Е.Д.Е.Н. – Здружение за заштита на животни и животна средина, Скопје
Граѓанска иницијатива „КАНЕ КОРЗО“, Скопје
ФАУНА – Здружение за заштита на животни и животна средина, Струмица
СПАСИ ЖИВОТ – Здружение за заштита на животни, Штип
СРЦЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ Тиквеш, Кавадарци
АНИМАЛИА – Здружение за заштита на животни, Охрид
Даисѕ Фамилѕ Ресцуе, Скопје ПРО АНИМА - Здружение за заштита на животните Берово ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ЌСРНА“
Помош на животните, Прилеп
Хелпинг страѕс ин Охрид, Мацедониа
ПРИЈАТЕЛИ НА ЖИВОТНИТЕ - Здружение за заштита на животни, Прилеп


Предложените законски решенија се меѓусебно поврзани и прават една правна целина.

Имајќи ја во предвид негативната фактичка состојба, како и Заклучокот на Владата на РМ од 06.11.2918 (точка 47) кој гласи „ Владата заклучи МЗШВ , АХВ и ЗЕЛС во соработка со здруженијата за заштита на животни да изнајдат законско решение за трајно решавање на проблемот со кучињата скитници“ , Ви ја доставуваме наведената документација.


Се надеваме дека конечно и сериозно ќе бидат разгледани нашите предлози кои се исклучиво во интерес на граѓаните и хуманиот третман на животните во Република Македонија, дека истите ќе бидат поддржани и прифатени.


Со почит,


Здружение за заштита на животни Анима Мунди
Прикачен документ на коментарот 305_Допис_ОБРАЗЛОЖЕНИЕ_основни_барања_Анима_Мунди041277266033.pdf
Прикачен документ на коментарот 306_АМ_ПРЕДЛОГ-ИЗМЕНИ-НА-НАЦРТ-ЗАКОН-ЗИД-ЗЗБЖ-2018649882281.doc
<< < 1 > >>
Број на посети на сајтот: 2153266
Моментално присутни корисници: 83