Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

Предлог на закон за изменување на Законот за следење на комуникациите

Надлежно регулаторно тело/институција:

Министерство за внатрешни работи

Датум на објава:

07/12/2018

Вид на пропис:

Закон

Статус:

Отворен

Краток опис:

Донесувањето на Законот за изменување на Законот за следење на комуникациите како дел од сетот прописи е предвидено во рамки на активностите за реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем во Република Македонија.

коментари

КоментирајВо консултациите можат да учествуваат исклучиво регистрирани корисници. Доколку сакате да оставите коментар, најавете се или регистрирајте сметка,тука!

Преостанато време за коментирање:

Стојан Карастој

06/01/2019

Ворд документ со предлог дополнување во законот за следење на комуникации, во член 4 точка 7, Агенцијата за разузнавање е овластен орган за собирање на податоци на националната територија со судска наредба за прашања од значење на безбедноста и одбраната и за следење на меѓународни, сателитски и безжични комуникации и електромагнетен спектар во екстериторијалните локации и странство согласно надлежноста во законот за Агенција за разузнавање (член 2 и член 13).

Согласно член 17 и член 18 од Уставот на Република Македонија и член 34 од законот за следење на комуникации, би се пропишал член во нов закон за употреба на разузнавачки средства или доколку нема таков закон тогаш нов член 34а и да гласи “Агенцијата за разузнавање превзема мерки кои не може да се наменетат за да обезбедат индивидуално следење на комуникациите на лица кои користат броеви за претплата или технички идентификатори кои можат да се следат на националната територија, освен во случај кога таквите лица комуницираат од странство и екстериторијалните локации, ја напуштиле националната територија и се идентификувани како закана. Мерките за следење на безжични комуникации се применуваат за експлоатација на електронските комуникации преку воздушен простор не вклучувајќи интервенција на операторот на електронските комуникации.Прикачен документ на коментарот 308_1_58303532PREDLOG_Zakon_za_izmenuvanje_na_Zakonot_621668254.docx

Министерство за внатрешни работи

15/01/2019

Почитувани,

во прилог одговорот по забелешките за Предлог - законот за изменување на Законот за следење на комуникациите.
Прикачен документ на одговор 314_ZSK_ODGOVORI_NA_ZABELESKI936860235.doc

Стојан Карастој

05/01/2019

Да се изврши измена на член 32 и 33 од законот за следење на комуникации со цел да се пропише дека само врз основа на судска наредба може да се достават мета податоци до барателот согласно член 17 и член 18 од Уставот на Република Македонија.

Да се изврши измена и дополнување на законот за следење на комуникации каде Агенцијата за разузнавање ќе се пропише како овластен субјект за собирање на податоци на територија на Република Македонија врз основа на судска наредба за
• достава на мета податоци од оператор,
• вршење на увид во остварени телефонски и други електронски комуникации,
• дигитална форензика на апаратите и уредите кои се користат од корисниците на услуги на оператор за вршење на комуникација на националната територија,
додека надвор од територијата на Република Македонија и екстериторијални локации да собира податоци и врши имплементација на информатички техники и средства за следење на меѓународни, сателитски, безжични комуникации и електромагнетниот спектар кои се одвиваат во странство во интерес на безбедноста и одбраната на државата.

Дополнувањето за надвор од територија на Македонија да биде со нов член и гласи “мерките не може да се наменетат за да обезбедат индивидуално следење на комуникациите на лица кои користат броеви за претплата или технички идентификатори кои можат да се следат на националната територија, освен во случај кога таквите лица комуницираат од странство, ја напуштиле националната територија и се идентификувани како закана. Мерките за следење на безжични комуникации се применуваат за експлоатација на електронските комуникации преку воздушен простор не вклучувајќи интервенција на операторот на електронските комуникации.”
<< < 1 2 3 > >>
Број на посети на сајтот: 2105587
Моментално присутни корисници: 42